Obstarávanie

Informácia o zmene zmluvných štandardov od 1.10.2014

S účinnosťou od 1.10.2014 boli vydané nové štandardné zmluvné dokumenty. Dokumenty sú k dispozícii v záložke Zmluvné štandardy.

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Obstarávanie mimo Zákona o verejnom obstarávaní

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží. Vybrané súťaže sú zverejňované aj na našej web stránke.

Súčasťou kontraktov uzatváraných Slovenskými elektrárňami v rámci globálneho obstarávania budú:

 

Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  •  Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  •  Príloha Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

 

V prípade, ak je zmluva uzatvorená formou objednávky, jej prílohu tvoriaVšeobecné obchodné podmienky SE, a.s.(„VOP“)

 

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., prílohou k zmluve/objednávke sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, nasledovné technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sana nasledovné závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky pre projekt MO34(„BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Všeobecné podmienky súťaže

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu. V prípade, že súťaž bude realizovaná elektronickou aukciou, podmienkou pre účasť v elektronickej aukcii je registrácia na našom portáli pre dodávateľov myHome.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" je potrebné sa zaregistrovať na portáli myHome podľa nasledujúceho postupu.

V prípade, že ste už zaregistrovaní, skontrolujte aktuálnosť vašich údajov na portáli, a potom nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti – ak ste zaregistrovaní na portáli myHome – vám bude zaslaná výzva na predloženie ponuky na váš e-mail, a tým umožnený prístup do Tender systému cez myHome pre účasť v súťaži.

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@enel.com
tel.: +421 2 5866 3453
fax: +421 2 5866 3151

Slovenské elektrárne, a.s. začali v rámci elektronizácie procesu obstarávania zvažovať možnosť zavedenia zaručeného elektronického podpisu. Naším zámerom je, aby vybrané zmluvy a objednávky boli vzájomne podpisované iba elektronicky a neboli naďalej uchovávané v tlačenej podobe. V tejto súvislosti realizujeme prieskum, kde by nás zaujímali Vaše skúsenosti a názory, preto by sme vás chceli požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka

Vopred Vám ďakujeme za Váš čas a ochotu prispieť k rozvoju elektronizácie.

Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní (mimo ZoVO)

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Priloha Poslať žiadosť
SEP000119466
Servis HW a SW systému MU-KURK
Blanka Janovická
Služby
MCIT13
20.05.2015 27.05.2015 Klikni sem
SEP000118788
VET 66053 realizácia nových pozorovacích sond a vztlakomerných vrtov na dolnej nádrži PVE Čierny Váh
Veronika Pevná
Práce
LASA03
20.05.2015 26.05.2015 Klikni sem
SEP000119766
VENTIL S POHONOM G45 115-5040/400-200 / VALVE WITH DRIVE G45 115-5040/400-200
Peter Tibenský
tovary
FMTU09
21.05.2015 29.05.2015 Klikni sem
SEP000119764
SADY TESNENÍ PRE VENTILY - VELAN, PERSTA, KSB / SET OF SEALS OF VALVES - VELAV,PERSTA, KSB
Peter Tibenský
tovary
FMTU08
21.05.2015 29.05.2015 Klikni sem
SEP000119209
IPR EBO LTO10122 S2 – Výmena havarijných zábleskových ochrán v rozvádzačoch 6 kV
Peter Chobor
práce
LEII02
22.05.2015 12.06.2015 Klikni sem
SEP000119758
Výmena externej regeneračnej nádrže EMO
Katarína Federičová
služby
MMIM21
22.05.2015 27.05.2015 Klikni sem
SEP000119752
Posúvač s pohonom Modact, klapky
Bučányová Jana
tovary
FMTU09
22.05.2015 27.05.2015 Klikni sem
SEP000119546
Systémy regulácie a analyzátorov
Bučányová Jana
tovary
FAAI01
22.05.2015 30.05.2015 Klikni sem
SEP000119609
OBSLUHA ODOVZDÁVACÍCH STANÍC TEPLA V OBCI JASLOVSKÉ BOHUNICE A MESTE LEOPOLDOV
Lenghardtová Miriam
služby
MMIM01
22.05.2015 27.05.2015 Klikni sem