Obstarávanie

Informácia o zmene zmluvných štandardov od 1.10.2014

S účinnosťou od 1.10.2014 boli vydané nové štandardné zmluvné dokumenty. Dokumenty sú k dispozícii v záložke Zmluvné štandardy.

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Obstarávanie mimo Zákona o verejnom obstarávaní

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží. Vybrané súťaže sú zverejňované aj na našej web stránke.

Súčasťou kontraktov uzatváraných Slovenskými elektrárňami v rámci globálneho obstarávania budú:

 

Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  •  Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  •  Príloha Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

 

V prípade, ak je zmluva uzatvorená formou objednávky, jej prílohu tvoriaVšeobecné obchodné podmienky SE, a.s.(„VOP“)

 

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., prílohou k zmluve/objednávke sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, nasledovné technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sana nasledovné závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky pre projekt MO34(„BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Všeobecné podmienky súťaže

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu. V prípade, že súťaž bude realizovaná elektronickou aukciou, podmienkou pre účasť v elektronickej aukcii je registrácia na našom portáli pre dodávateľov myHome.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" je potrebné sa zaregistrovať na portáli myHome podľa nasledujúceho postupu.

V prípade, že ste už zaregistrovaní, skontrolujte aktuálnosť vašich údajov na portáli, a potom nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti – ak ste zaregistrovaní na portáli myHome – vám bude zaslaná výzva na predloženie ponuky na váš e-mail, a tým umožnený prístup do Tender systému cez myHome pre účasť v súťaži.

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@enel.com
tel.: +421 2 5866 3453
fax: +421 2 5866 3151

Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní (mimo ZoVO)

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Priloha Poslať žiadosť
1000061091
Taxi služba - zabezpečenie prepravy zamestnancov SE, a.s. - nutná registrácia materiálovej skupiny SLTR21 na portáli myHomne
Vladimír Mužík
Služby
SLTR21
18.11.2014 26.11.2014 Klikni sem
SEP000114640
IPR ENO09017 Rekonštrukcia 110 kV rozvodne ENO -2. Etapa
Vladimír Martinec
Práce
LEII02
19.11.2014 24.11.2014 Klikni sem
SEP000114895
Preventívna údržba a opravy prívodov snímačov KNI a pohonov HRK v SE-EBO.
Miriam Lenghardtová
Práce
MCIT13
19.11.2014 25.11.2014 Klikni sem
SEP000115027
Renovácie hrebienkových tesnení“ pre Slovenské elektrárne, a.s., závod, Atómové elektrárne Mochovce“
Darina Petríková
Práce
LMGE10
19.11.2014 24.11.2014 Klikni sem
SEP000114450
Manipulátor na kontrolu závitových otvorov kolektorov parogenerátorov JE VVER440 metódou vírivých prúdov.
Jana Bučányová
Tovary
FSMT20
19.11.2014 26.11.2014 Klikni sem
SEP000114803
IPR VET66041 Rekonštrukcia ovládania a signalizácie vypínačov QM110 PVE L. Mara - Vybudovanie optickej trasy
Katarína Pažická
Práce
LESC02
20.11.2014 26.11.2014 Klikni sem
SEP000114917
Náhradné diely pre AKOBOJE
Jana Bučányová
Tovary
FASS51
21.11.2014 25.11.2014 Klikni sem
SEP000114671
Výmena kabeláže HRK JE V2, 3. a 4. blok
Danica Pozdechová
Práce
LEII02
21.11.2014 28.11.2014 Klikni sem