Obstarávanie

Informácia o zmene zmluvných štandardov od 1.10.2014

S účinnosťou od 1.10.2014 boli vydané nové štandardné zmluvné dokumenty. Dokumenty sú k dispozícii v záložke Zmluvné štandardy.

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Obstarávanie mimo Zákona o verejnom obstarávaní

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží. Vybrané súťaže sú zverejňované aj na našej web stránke.

Súčasťou kontraktov uzatváraných Slovenskými elektrárňami v rámci globálneho obstarávania budú:

 

Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  •  Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  •  Príloha Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

 

V prípade, ak je zmluva uzatvorená formou objednávky, jej prílohu tvoriaVšeobecné obchodné podmienky SE, a.s.(„VOP“)

 

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., prílohou k zmluve/objednávke sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, nasledovné technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sana nasledovné závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky pre projekt MO34(„BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Všeobecné podmienky súťaže

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu. V prípade, že súťaž bude realizovaná elektronickou aukciou, podmienkou pre účasť v elektronickej aukcii je registrácia na našom portáli pre dodávateľov myHome.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" je potrebné sa zaregistrovať na portáli myHome podľa nasledujúceho postupu.

V prípade, že ste už zaregistrovaní, skontrolujte aktuálnosť vašich údajov na portáli, a potom nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti – ak ste zaregistrovaní na portáli myHome – vám bude zaslaná výzva na predloženie ponuky na váš e-mail, a tým umožnený prístup do Tender systému cez myHome pre účasť v súťaži.

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@enel.com
tel.: +421 2 5866 3453
fax: +421 2 5866 3151

Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní (mimo ZoVO)

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Priloha Poslať žiadosť
1000059629
Údržba, revízia UTZ železničnej dráhy – vlečky SE a.s., AE Mochovce - nutná registrácia na portáli myHome na materiálovú skupinu SLMT19
Vladimír Mužík
Služby
SLMT19
20.10.2014 27.10.2014 Klikni sem
SEP000114148
Servis a technické prehliadky dráhových vozidiel - lokomotívy 740 (T 448.0), MUV 69 pre závod SE EMO - nutná registrácia na portáli myHome na materiálovú skupinu SLMT22
Vladimír Mužík
Služby
SLMT22
21.10.2014 27.10.2014 Klikni sem
SEP000114121
Náhradné diely pre systémy dispečerského riadenia bezobslužnej prevádzky VE (Modul NPORT MOXA 5110, Prevodník Optický NS-200FC, Switch signamax 500-7690DS4GC)
Jana Bučányová
Tovary
FIHD01
21.10.2014 27.10.2014 Klikni sem
SEP000114119
Elektrické ochrany (ABB, Siemens), zdroj prúdový - náhradné diely pre regulátory budenia a turbíny.
Jana Bučányová
Tovary
FAAI01
21.10.2014 27.10.2014 Klikni sem
1000059842
Podrobný geologický prieskum environmentálnej záťaže - odkalisko TPZ EVO - nutná registrácia na portáli myHome na materiálovú skupinu SPBA01
Vladimír Mužík
Služby
SPBA01
22.10.2014 31.10.2014 Klikni sem
SEP000114126
Náhradné diely pre regulátory budenia a turbíny (vložka poistková FERRAZ, moduly merania TENEL, INGOS, moduly ABB ......)
Jana Bučányová
Tovary
FAAI01
22.10.2014 27.10.2014 Klikni sem
SEP000114125
SAP Nuclear support
Erika Hostacna
Služby
SPPI26
22.10.2014 30.10.2014 Klikni sem
SEP000114087
IPR EMO 53800 - Riešenie zníženia teploty na etažérke +14,7m v SE-EMO
Andrea Fitošová
Práce
LMGE10
22.10.2014 28.10.2014 Klikni sem
SEP000114046
Výmena 4ks žiaričov v analyzátoroch H3BO3 EMO
Katarína Federičová
Práce
MCIT13
22.10.2014 27.10.2014 Klikni sem
SEP000114222
NÁRADIE / TOOLS
Peter Tibenský
Tovary
FZAU21
23.10.2014 11.11.2014 Klikni sem
SEP000114214
Číslicovo riadený sústruh na opracovanie prírub HCČ / Numerically controlled lathe for processing of the MCP flanges
Dana Dančejová
Tovary
FZMO10
23.10.2014 04.11.2014 Klikni sem
1000060643
Závodná ambulancia urgentnej medicíny v MO34
Adriana Oltmanová
Služby
SPPT35
24.10.2014 06.11.2014 Klikni sem