Prihláška do súťaže

Do súťaže o cenu Aurela Stodolu v roku 2018 sa môžu prihlásiť študenti slovenských a českých technických univerzít so svojimi bakalárskymi, diplomovými a dizertačnými prácami z oblasti energetiky.

Študenti sa do súťaže prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky do 20. júla 2018. Súčasťou prihlášky sú tieto dokumenty v uložené v pdf formáte:

  • záverečná práca,
  • posudok vedúceho práce,
  • posudok oponenta práce,
  • potvrdenie garanta doktorandského štúdia (len v prípade dizertačných prác).

Prihlásené práce hodnotí odborná hodnotiaca komisia zložená z profesorov slovenských technických univerzít a zástupcov Slovenských elektrární. Spomedzi uchádzačov komisia vyberie najlepšiu bakalársku prácu, ktorej autor dostane cenu spojenú s finančnou odmenou.

Z diplomových a dizertačných prác komisia vyberie troch kandidátov z diplomových a troch kandidátov z dizertačných prác, ktorí výsledky svojich záverečných prác budú prezentovať počas podujatia venovaného energetike, ktoré sa bude konať 4. októbra 2018 v informačnom a vzdelávacom centre Energoland, ktoré sa nachádza v MochovciachNa základe hlasovania účastníkov podujatia bude vyhodnotená najlepšia diplomová a dizertačná práca.

Oficiálne odovzdanie cien Aurela Stodolu za rok 2018 počas galavečera organizovaného v rámci Týždňa vedy a techniky, ktorý sa koná v od 5. do 11. novembra 2018.

PRIHLÁŠKA: CENA AURELA STODOLU

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 
?
 
?
 
?
 
?

POZN. UDELENIE SÚHLASU

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú k vyhodnoteniu, udeleniu a propagácii ocenenia; Po skončení účelu spracovania budú tieto údaje vymazané. V prípade, ak ste súhlasili s ich ponechaním pre možné budúce oslovenie za účelom ponuky pracovného miesta u prevádzkovateľa, budú tieto údaje vymazané po uplynutí jedného roka od poskytnutia súhlasu.

Prevádzkovateľ je oprávnený zhotoviť dodatočný materiál dokumentujúci odovzdávanie ocenenia, pričom tento bude použitý výlučne na účel propagácie ocenenia. Prevádzkovateľ sa pritom zaväzuje rešpektovať práva a slobody dotknutých osôb.

Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov; dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom ďalšie spracovanie jej osobných údajov bude ukončené. Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním žiadosti na dpo@seas.sk.