Aurel Stodola Award

Aurel Stodola Award

In 2016, the Aurel Stodola Award saw students competing for 8th year of the contest. Slovenské elektrárne awarded eight university students for their papers focused on energy and power generation.

Slovenské elektrárne promotes education, science and research in cooperation with the Slovak Technical University following the Memorandum on Strategic and Long-term Cooperation signed between the Company and the University in September 2007.

Heads of departments from all technical universities across Slovakia submitted the Aurel Stodola Award candidates' papers to a Committee of experts from the energy sector. The awarded students receive their awards in November, during the Science and Technology Week:

Doctoral thesis

 • Mr. Štefan Čerba for his doctoral thesis Reactivity control system of the gas cooled fast reactor
 • Mr. Matúš Kováč for his doctoral thesis Methods and procedures for voltage stability assessment of a power system

Diploma thesis

 • Mr. Jakub Januška for his diploma thesis Project documentation for a 400 kV substation
 • Mr. Róbert Ješko for his diploma thesis Modelling of thermohydraulic relations in the descending part of JR VVER 440

Bachelor thesis

 • Mr. Jakub Slávik for his bachelor thesis Impact of transients in transmission system on generator stability
 • Mr. Marek Širanec for his bachelor thesis Three winding transformers and their properties under load conditions

Award for scientific activity papers was not granted in 2016.

The committee awarded the prize to:

 • Miroslav Mikita z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za dizertačnú prácu Výskum spolupráce obnoviteľných zdrojov energie v distribučnej sústave;
 • Ján Kišeľa z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za diplomovú prácu Návrh regulačného zdroja pre napájanie VN skúšobného transformátora;
 • Peter Capcara z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za bakalársku prácu Akumulácia elektrickej energie.

V roku 2016 sa do súťaže o Cenu Aurela Stodolu zapojilo 40 študentov so svojimi bakalárskymi, diplomovými, dizertačnými a ŠVOČ prácami z oblasti energetiky. Komisia zložená z profesorov zo slovenských technických univerzít a zástupcov Slovenských elektrární v r. 2016 udelila ceny takto:

Dizertačné práce

 • Štefan Čerba z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STUBA) za prácu Regulačný systém plynom chladeného rýchleho reaktora
 • Matúš Kováč z FEI STUBA za prácu Metódy a postupy pre hodnotenie napäťovej stability elektrizačnej sústavy

Diplomové práce

 • Jakub Januška z FEI STUBA za prácu Projektová dokumentácia pre vonkajšiu rozvodňu 400 kV
 • Róbert Ješko z FEI STUBA za prácu Modelovanie termohydraulických pomerov v zostupnej časti JR VVER 440

Bakalárske práce

 • Jakub Slávik z FEI STUBA za prácu Vplyv prechodných dejov v prenosovej sústave na stabilitu generátorov
 • Marek Širanec z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline za prácu Trojvinuťové transformátory a ich vlastnosti pri zaťažení

Cena za najlepšiu ŠVOČ prácu v tomto roku nebola udelená.

Doctoral thesis

 • Mr. Andrej Slimák for his doctoral thesis Melting of contaminated metallic materials in the process of the decommissioning of nuclear installations
 • Mr. Branislav Vrban for his doctoral thesis Advanced fast neutron reactors

Diploma thesis

 • Mr. Tomáš Motyka for his diploma thesis Design of small hydropower plant
 • Mr. Jozef Bendík for his diploma thesis Electromagnetic fields of high voltage power transmission lines, their exposure limits on residents and the consequences to design of a power transmission line

Bachelor thesis

 • Mr. Bystrík Boriščák for his bachelor thesis Comparison of photovoltaic and solar thermal systems for water heating for the house;

Awards for scientific activity papers

 • Mr. Maroš Filčák for his paper Fluid catalytic cracking unit (FCC)
 • Mr. Martin Jajcay for his paper Superhydrophobicity
 • Mr. Milan Jurčo for his paper Measurement of diffused radiation in the area of radiotherapy linear electron accelerators and proton synchrotron and their mutual comparison

Following careful assessments of the works presented in the year 2014, the Committee has decided to award:

 • Mr. Miroslav Dubovský for his doctoral thesis on the topic Quality of electric energy in distribution system;
 • Mr. Gabriel Krescanko for his diploma thesis on the topic Electrical grid simulation in MODES program;
 • Mr. Dušan Nižnnanský for his bachelor thesis on the topic Radiation exposure in nuclear medicine.