Aurel Stodola Award

Aurel Stodola Award

In 2016, the Aurel Stodola Award saw students competing for 8th year of the contest. Slovenské elektrárne awarded eight university students for their papers focused on energy and power generation.

Slovenské elektrárne promotes education, science and research in cooperation with the Slovak Technical University following the Memorandum on Strategic and Long-term Cooperation signed between the Company and the University in September 2007.

Heads of departments from all technical universities across Slovakia submitted the Aurel Stodola Award candidates' papers to a Committee of experts from the energy sector. The awarded students receive their awards in November, during the Science and Technology Week:

Doctoral thesis

  • Mr. Štefan Čerba for his doctoral thesis Reactivity control system of the gas cooled fast reactor
  • Mr. Matúš Kováč for his doctoral thesis Methods and procedures for voltage stability assessment of a power system

Diploma thesis

  • Mr. Jakub Januška for his diploma thesis Project documentation for a 400 kV substation
  • Mr. Róbert Ješko for his diploma thesis Modelling of thermohydraulic relations in the descending part of JR VVER 440

Bachelor thesis

  • Mr. Jakub Slávik for his bachelor thesis Impact of transients in transmission system on generator stability
  • Mr. Marek Širanec for his bachelor thesis Three winding transformers and their properties under load conditions

Award for scientific activity papers was not granted in 2016.

Do súťaže o cenu Aurela Stodolu sa môžu prihlásiť študenti slovenských a českých technických univerzít so svojimi bakalárskymi, diplomovými a dizertačnými prácami z oblasti energetiky.

Študenti sa prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky do 15. júla 2017. K prihláške musia byť priložené tieto dokumenty v pdf formáte:

  • záverečná práca,
  • posudok vedúceho práce,
  • posudok oponenta práce,
  • potvrdenie garanta doktorandského štúdia (len v prípade dizertačných prác).

Prihlásené práce hodnotí odborná hodnotiaca komisia zložená z profesorov slovenských technických univerzít a zástupcov Slovenských elektrární. Spomedzi uchádzačov komisia vyberie najlepšiu bakalársku prácu, ktorej autor dostane cenu spojenú s finančnou odmenou.

Z diplomových a dizertačných prác komisia vyberie troch kandidátov z diplomových a troch kandidátov z dizertačných prác, ktorí výsledky svojich záverečných prác budú prezentovať počas sympózia Elektroenergetika 2017. Sympózium v tomto roku organizuje Fakulta elektrotechniky a energetiky Technickej univerzity v Košiciach a koná sa v termíne 12. – 14. septembra 2017 v Starej Lesnej.

Na základe hlasovania účastníkov sympózia bude vyhodnotená najlepšia diplomová a dizertačná práca. Oficiálne odovzdanie cien Aurela Stodolu za rok 2017 počas galavečera organizovaného v rámci Týždňa vedy a techniky, ktorý sa koná v termíne od 6. do 12. novembra 2017.

Náklady spojené s účasťou na sympóziu hradia Slovenské elektrárne, a.s. Dopravu z miesta bydliska do miesta konania sympózia si každý účastník zabezpečuje sám.

Aurel Stodola Awarding for the best bachelor, diploma and doctoral thesis from the energy and power generation field is a part of Slovenské elektrárne’s Energy for Education program.