Cena Aurela Stodolu

Cena Aurela Stodolu

V roku 2016 sa do súťaže o Cenu Aurela Stodolu zapojilo 40 študentov so svojimi bakalárskymi, diplomovými, dizertačnými a ŠVOČ prácami z oblasti energetiky.

Slovenské elektrárne podporujú školstvo, vedu a výskum na základe Memoranda o dlhodobej spolupráci, ktoré so slovenskými technickými univerzitami podpísali v roku 2007.

Každoročné udeľovanie cien je súčasťou širšieho konceptu Energia pre vzdelanie. Ceny odovzdávajú v novembri počas Týždňa vedy a techniky.

Komisia zložená z profesorov zo slovenských technických univerzít a zástupcov Slovenských elektrární v r. 2016 udelila ceny takto:

Dizertačné práce

 • Štefan Čerba z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STUBA) za prácu Regulačný systém plynom chladeného rýchleho reaktora
 • Matúš Kováč z FEI STUBA za prácu Metódy a postupy pre hodnotenie napäťovej stability elektrizačnej sústavy

Diplomové práce

 • Jakub Januška z FEI STUBA za prácu Projektová dokumentácia pre vonkajšiu rozvodňu 400 kV
 • Róbert Ješko z FEI STUBA za prácu Modelovanie termohydraulických pomerov v zostupnej časti JR VVER 440

Bakalárske práce

 • Jakub Slávik z FEI STUBA za prácu Vplyv prechodných dejov v prenosovej sústave na stabilitu generátorov
 • Marek Širanec z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline za prácu Trojvinuťové transformátory a ich vlastnosti pri zaťažení

Cena za najlepšiu ŠVOČ prácu v tomto roku nebola udelená.

V prípade otázok o Cenách Aurela Stodolu nám píšte na studenti@seas.sk, alebo sa pýtajte na našej Facebook stránke.

Do súťaže o Cenu Aurela Stodolu sa v roku 2015 zapojilo 32 študentov so svojimi bakalárskymi, diplomovými, dizertačnými a ŠVOČ prácami z oblasti energetiky. Záverečné práce študentov posudzovala odborná komisia zložená z profesorov Slovenskej technickej univerzity, Žilinskej univerzity, Technickej univerzity v Košiciach a zástupcov Slovenských elektrární.

Dizertačné práce

 • Andrej Slimák z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STUBA) za prácu Pretavovanie kontaminovaných kovových materiálov v procese vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky
 • Branislav Vrban z FEI STUBA za prácu Pokročilé reaktory na rýchlych neutrónoch“

Diplomové práce

 • Tomáš Motyka zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za prácu Návrh malej vodnej elektrárne
 • Jozef Bendík z FEI STUBA  za prácu Elektromagnetické polia vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN z hľadiska limitov expozície obyvateľov a dôsledky vyplývajúce pre návrh vedení

Bakalárska práca

 • Bystrík Boriščák zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za prácu Porovnanie fotovoltaických a tepelných solárnych systémov pre ohrev teplej vody pre rodinný dom

ŠVOČ práce

 • Maroš Filčák z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za práce Energetická analýza výrobne Fluidný katalytický krak (FCC),
 • Martin Jajcay zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za prácu Umelá superhydrofóbnosť
 • Milan Jurčo z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave za prácu Meranie rozptýleného žiarenia v okolí rádioterapeutického lineárneho elektrónového urýchľovača a protónového synchrotrónu a ich vzájomné porovnanie

Komisia v roku 2014 udelila tieto ceny:

 • za vynikajúcu dizertačnú prácu Kvalita elektrickej energie v distribučnej sústave Miroslavovi Dubovskému z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline;
 • za výbornú diplomovú prácu Modelovanie elektrizačnej sústavy v prostredí MODES Gabrielovi Krescankovi z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach;
 • za zaujímavú bakalársku prácu Radiačná záťaž v nukleárnej medicíne Dušanovi Nižnanskému z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.