Cena Aurela Stodolu

Tradičné udeľovanie cien Aurela Stodolu za výnimočnú záverečnú prácu z oblasti energetiky prichádza v tomto roku s novou, zaujímavejšou koncepciou.

Cena Aurela Stodolu

Vybraní študenti vysokých škôl s technickým zameraním sa vďaka Slovenským elektrárňam môžu za svoju kvalitne vypracovanú záverečnú prácu zúčastniť na medzinárodnom sympóziu organizovanom každoročne slovenskými VŠ technického zamerania a prezentovať na ňom výsledky svojej práce.

Účasť na sympóziu ponúka možnosť:

 • absolvovať zaujímavé odborné prednášky a diskusie,
 • stretnúť sa s odborníkmi z energetického sektora,
 • získať nové vedomosti a kontakty,
 • zabojovať o cenu Aurela Stodolu spojenú s finančnou odmenou.

Ceny Aurela Stodolu sa udeľujú za:

 • bakalársku prácu v sume 500 eur
 • diplomovú prácu v sume 1 000 eur
 • dizertačnú prácu v sume 1 500 eur

Do kedy? Termín uzávierky prihlášok pre všetky práce je do 15. júla 2017.

Čo pre to treba urobiť? Vyplniť on-line prihlášku do súťaže a vložiť prácu s posudkami v PDF formáte.

Kontakt: V prípade otázok o Cenách Aurela Stodolu nám píšte na studenti@seas.sk, alebo sa pýtajte na našej Facebook stránke.

Každoročné udeľovanie cien Aurela Stodolu za vynikajúce bakalárske, diplomové a dizertačné práce v oblasti energetiky je súčasťou širšieho konceptu Energia pre vzdelanie. Slovenské elektrárne podporujú školstvo, vedu a výskum na základe Memoranda o dlhodobej spolupráci, ktoré so slovenskými technickými univerzitami podpísali v roku 2007.

Do súťaže o cenu Aurela Stodolu sa môžu prihlásiť študenti slovenských a českých technických univerzít so svojimi bakalárskymi, diplomovými a dizertačnými prácami z oblasti energetiky.

Študenti sa prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky do 15. júla 2017. K prihláške musia byť priložené tieto dokumenty v pdf formáte:

 • záverečná práca,
 • posudok vedúceho práce,
 • posudok oponenta práce,
 • potvrdenie garanta doktorandského štúdia (len v prípade dizertačných prác).

Prihlásené práce hodnotí odborná hodnotiaca komisia zložená z profesorov slovenských technických univerzít a zástupcov Slovenských elektrární. Spomedzi uchádzačov komisia vyberie najlepšiu bakalársku prácu, ktorej autor dostane cenu spojenú s finančnou odmenou.

Z diplomových a dizertačných prác komisia vyberie troch kandidátov z diplomových a troch kandidátov z dizertačných prác, ktorí výsledky svojich záverečných prác budú prezentovať počas sympózia Elektroenergetika 2017. Sympózium v tomto roku organizuje Fakulta elektrotechniky a energetiky Technickej univerzity v Košiciach a koná sa v termíne 12. – 14. septembra 2017 v Starej Lesnej.

Na základe hlasovania účastníkov sympózia bude vyhodnotená najlepšia diplomová a dizertačná práca. Oficiálne odovzdanie cien Aurela Stodolu za rok 2017 počas galavečera organizovaného v rámci Týždňa vedy a techniky, ktorý sa koná v termíne od 6. do 12. novembra 2017.

Náklady spojené s účasťou na sympóziu hradia Slovenské elektrárne, a.s. Dopravu z miesta bydliska do miesta konania sympózia si každý účastník zabezpečuje sám.