Cena Aurela Stodolu

Tradičné udeľovanie cien Aurela Stodolu za výnimočnú záverečnú prácu z oblasti energetiky prišlo v roku 2017 s novou, zaujímavejšou koncepciou.

Cena Aurela Stodolu

Vybraní študenti vysokých škôl s technickým zameraním sa vďaka Slovenským elektrárňam mohli za svoju kvalitne vypracovanú záverečnú prácu zúčastniť na medzinárodnom sympóziu organizovanom každoročne slovenskými VŠ technického zamerania a prezentovať na ňom výsledky svojej práce.

Účasť na sympóziu ponúkla možnosť:

 • absolvovať zaujímavé odborné prednášky a diskusie,
 • stretnúť sa s odborníkmi z energetického sektora,
 • získať nové vedomosti a kontakty,
 • zabojovať o cenu Aurela Stodolu spojenú s finančnou odmenou.

Ceny Aurela Stodolu sa udeľovali za:

 • bakalársku prácu v sume 500 eur
 • diplomovú prácu v sume 1 000 eur
 • dizertačnú prácu v sume 1 500 eur

Proces hodnotenia záverečných prác

V roku 2017 sa do súťaže o Cenu Aurela Stodolu zapojilo 30 študentov so svojimi záverečnými prácami. Prihlásené práce hodnotila odborná hodnotiaca komisia zložená z profesorov slovenských technických univerzít a zástupcov Slovenských elektrární. Spomedzi uchádzačov komisia vybrala najlepšiu bakalársku prácu, ktorej autor dostal cenu spojenú s finančnou odmenou.

Z diplomových a dizertačných prác komisia vybrala troch kandidátov z diplomových a troch kandidátov z dizertačných prác, ktorí výsledky svojich záverečných prác prezentovali počas sympózia Elektroenergetika 2017. Sympózium v tomto roku organizovala Fakulta elektrotechniky a energetiky Technickej univerzity v Košiciach a konalo sa v termíne 12. – 14. septembra 2017 v Starej Lesnej.

Na základe hlasovania účastníkov sympózia bola vyhodnotená najlepšia diplomová a dizertačná práca. Oficiálne odovzdanie cien Aurela Stodolu za rok 2017 prebehne počas galavečera organizovaného v rámci Týždňa vedy a techniky, ktorý sa koná v termíne od 6. do 12. novembra 2017.

 • Miroslav Mikita z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za dizertačnú prácu Výskum spolupráce obnoviteľných zdrojov energie v distribučnej sústave;
 • Ján Kišeľa z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za diplomovú prácu Návrh regulačného zdroja pre napájanie VN skúšobného transformátora;
 • Peter Capcara z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za bakalársku prácu Akumulácia elektrickej energie.

V roku 2016 sa do súťaže o Cenu Aurela Stodolu zapojilo 40 študentov so svojimi bakalárskymi, diplomovými, dizertačnými a ŠVOČ prácami z oblasti energetiky. Komisia zložená z profesorov zo slovenských technických univerzít a zástupcov Slovenských elektrární v r. 2016 udelila ceny takto:

Dizertačné práce

 • Štefan Čerba z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STUBA) za prácu Regulačný systém plynom chladeného rýchleho reaktora
 • Matúš Kováč z FEI STUBA za prácu Metódy a postupy pre hodnotenie napäťovej stability elektrizačnej sústavy

Diplomové práce

 • Jakub Januška z FEI STUBA za prácu Projektová dokumentácia pre vonkajšiu rozvodňu 400 kV
 • Róbert Ješko z FEI STUBA za prácu Modelovanie termohydraulických pomerov v zostupnej časti JR VVER 440

Bakalárske práce

 • Jakub Slávik z FEI STUBA za prácu Vplyv prechodných dejov v prenosovej sústave na stabilitu generátorov
 • Marek Širanec z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline za prácu Trojvinuťové transformátory a ich vlastnosti pri zaťažení

Cena za najlepšiu ŠVOČ prácu v tomto roku nebola udelená.

Do súťaže o Cenu Aurela Stodolu sa v roku 2015 zapojilo 32 študentov so svojimi bakalárskymi, diplomovými, dizertačnými a ŠVOČ prácami z oblasti energetiky. Záverečné práce študentov posudzovala odborná komisia zložená z profesorov Slovenskej technickej univerzity, Žilinskej univerzity, Technickej univerzity v Košiciach a zástupcov Slovenských elektrární.

Dizertačné práce

 • Andrej Slimák z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STUBA) za prácu Pretavovanie kontaminovaných kovových materiálov v procese vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky
 • Branislav Vrban z FEI STUBA za prácu Pokročilé reaktory na rýchlych neutrónoch“

Diplomové práce

 • Tomáš Motyka zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za prácu Návrh malej vodnej elektrárne
 • Jozef Bendík z FEI STUBA  za prácu Elektromagnetické polia vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN z hľadiska limitov expozície obyvateľov a dôsledky vyplývajúce pre návrh vedení

Bakalárska práca

 • Bystrík Boriščák zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za prácu Porovnanie fotovoltaických a tepelných solárnych systémov pre ohrev teplej vody pre rodinný dom

ŠVOČ práce

 • Maroš Filčák z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za práce Energetická analýza výrobne Fluidný katalytický krak (FCC),
 • Martin Jajcay zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za prácu Umelá superhydrofóbnosť
 • Milan Jurčo z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave za prácu Meranie rozptýleného žiarenia v okolí rádioterapeutického lineárneho elektrónového urýchľovača a protónového synchrotrónu a ich vzájomné porovnanie

Komisia v roku 2014 udelila tieto ceny:

 • za vynikajúcu dizertačnú prácu Kvalita elektrickej energie v distribučnej sústave Miroslavovi Dubovskému z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline;
 • za výbornú diplomovú prácu Modelovanie elektrizačnej sústavy v prostredí MODES Gabrielovi Krescankovi z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach;
 • za zaujímavú bakalársku prácu Radiačná záťaž v nukleárnej medicíne Dušanovi Nižnanskému z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Kritériá prihlásenia

Do súťaže o cenu Aurela Stodolu sa mohli prihlásiť študenti slovenských a českých technických univerzít so svojimi bakalárskymi, diplomovými a dizertačnými prácami z oblasti energetiky.

Študenti sa prihlasovali vyplnením elektronickej prihlášky, ku ktorej priložili tieto dokumenty:

 • záverečná práca,
 • posudok vedúceho práce,
 • posudok oponenta práce,
 • potvrdenie garanta doktorandského štúdia (len v prípade dizertačných prác).

História

Každoročné udeľovanie cien Aurela Stodolu za vynikajúce bakalárske, diplomové a dizertačné práce v oblasti energetiky je súčasťou širšieho konceptu Energia pre vzdelanie. Slovenské elektrárne podporujú školstvo, vedu a výskum na základe Memoranda o dlhodobej spolupráci, ktoré so slovenskými technickými univerzitami podpísali v roku 2007.