Dialóg so zainteresovanými stranami

Dialóg so zainteresovanými stranamiDialóg so zainteresovanými stranami predstavuje pre Slovenské elektrárne možnosť dozvedieť sa, čo považujú za dôležité oni sami, a čo, naopak, očakávajú od firmy.   

Z pohľadu aktivít súvisiacich s udržateľnostou delíme naše zainteresované strany do dvoch hlavných skupín:

Slovenské elektrárne sú motivované očkávaniami zainteresovaných strán. V rámci našich aktivít sme prepojení so širokou skupinou zainteresovaných strán, ktoré môžu byť priamo zapojené do našich operácií, môžu ich ovplyvňovať, mať v nich účasť  a naopak.

Nástroje interakcie a komunikácie môžu byť rôznorodé v závislosti na zoskupení zainteresovaných strán a aktivít, v ktorých bol zavedený spoločný dialóg.

Jedným z významných komunikačných kanálov s našimi zainteresovanými stranami je správa o udržateľnosti. Slovenské elektrárne tiež prispievajú výsledkami, zostavenými v súlade s inidkátormi GRI, do Správy o udržateľnosti Skupiny Enel.