Vodná elektráreň

Skutočne využitý hydroenergetický potenciál SR je na úrovni 57,5 %

Jadrová elektráreň

Atómové elektrárne dodávajú vyše 54 % elektriny na Slovensku

Tepelná elektráreň

Naše elektrárne na hnedé a čierne uhlie spoluspaľujú aj biomasu

Solárna elektráreň

Fotovoltické elektrárne zásobujú elektrinou aj stavenisko 3. a 4. bloku v AE Mochovce