Elektrárne Nováky

Závod hnedouhoľnej Elektrárne Nováky so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch sa nachádza v blízkosti Nováckych uhoľných baní v okrese Prievidza. Okrem výroby a dodávky elektrickej energie zabezpečujú Elektrárne Nováky dodávku horúcej vody na vykurovanie miest Prievidza, Nováky, Zemianske Kostoľany ako aj pre priemyselné a iné organizácie a pary pre dodávku tepla okolitým priemyselným podnikom.

Elektrárne pracujú v elektrizačnej sústave v základnom a pološpičkovom režime. Svojím inštalovaným výkonom 266 MWe predstavujú približne 6% inštalovaného výkonu akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne.

Výstavba Elektrárne Nováky (ENO) začala v roku 1949 a prvý turbogenerátor TG1 uviedli do prevádzky v roku 1953. Pôvodne plánovaný výkon prvej etapy výstavby 44,8 MWe sa postupne zvýšil na 128,8 MWe a výstavbou druhej etapy, ukončenej v roku 1957, sa zvýšil inštalovaný výkon ENO, uvádzanej tiež ako ENO A, na 178,8 MWe. Tento výkon zabezpečilo desať kotlových jednotiek a osem turbogenerátorov. Po viac ako 30 ročnej prevádzke boli niektoré dožité časti hlavného technologického zariadenia najstaršej časti elektrárne ENO A postupne odstavené a zlikvidované. V uvoľnených priestoroch bol vybudovaný a uvedený do prevádzky jeden fluidný kotol a nový protitlakový turbogenerátor s výkonom 28 MWe v roku 1996. V roku 2013 odstavili 32-megawattový turbogenerátor TG 3.

V rokoch 1959 až 1976 sa realizovali ďalšie etapy výstavby časti elektrárne nazývanej ENO B. V rámci týchto etáp pribudli štyri bloky, t. j. štyri kotlové jednotky a štyri turbogenerátory o celkovom výkone 440 MWe, čím stúpol celkový inštalovaný výkon elektrárne na 618,8 MWe. V roku 1998 bola na dvoch 110 MWe blokoch ukončená modernizácia a odsírenie dymových plynov. V roku 2015 bola ukončená modernizácia blokov č. 1 a 2 ENO B, aby spĺňali emisné limity platné od 1. januára 2016. Bloky č. 3 a 4 ENO B boli na konci roka 2015 odstavené.

V súčasnosti je celkový výkon elektrárne ENO A a ENO B spolu 266 MWe.

V roku 1987 sa uviedol do prevádzky tepelný napájač do Prievidze o výkone 137 MWt, s dĺžkou trasy 13,2 km a priemerom potrubí 2 x DN 600. Tepelný napájač, ako i ďalšie zariadenia na dodávku tepla, zabezpečujú zo zdroja ENO A vykurovanie 15 tisíc bytových jednotiek a dodávku tepla v pare pre okolité priemyselné závody.

 • 1949 Začiatok výstavby
 • 1953 Uvedenie do prevádzky prvého kotla a turbogenerátora
 • 1964 Uvedenie do prevádzky blokov č.1 a č.2 ENO B
 • 1965 Havária hrádze zložiska popola
 • 1976 Uvedenie do prevádzky blokov č.3 a č.4 ENO B
 • 1987 Uvedenie do prevádzky Tepelného napájača do Prievidze
 • 1994 Ukončenie rekonštrukcie a modernizácie blokov č.1 a č.2 ENO B
 • 1996 Uvedenie do prevádzky TG 11 ENO A
 • 1996 Uvedenie do prevádzky FK 1 ENO A
 • 1999 Uvedenie do prevádzky Odsírenie blokov č. 1 a č. 2 ENO B
 • 2003 Uvedenie do prevádzky Vyvedenie tepla z ENO B do ENO A
 • 2003 Uvedenie do prevádzky TG 12 ENO A
 • 2007 Uvedenie do prevádzky reverznej osmózy na DEMI stanici
 • 2008 Uvedenie do prevádzky ČOV
 • 2008 Odvodnenie sadrovcovej suspenzie
 • 2009 Prepojenie ENO B bl. č. 3,4 na ENO A v pare 2,1MPa
 • 2010 Rekonštrukcia mazutového hospodárstva ENO A, ENO B 3,4
 • 2010 Rekonštrukcia riadiacich systémov blokov 1,2 ENO B  I. etapa
 • 2011 Rekonštrukcia riadiacich systémov blokov 1,2 ENO B II. etapa
 • 2011 Automatizácia centrálnych síl a odberov popola z ENO B
 • 2011 Spoluspaľovanie uhlia a drevnej štiepky na FK 1 ENO A
 • 2012 Rekultivácia Pôvodného odkaliska a sanácia environmentálnych záťaží
 • 2013 Bežné opravy blokov č. 1, 2 a 3 ENO B, odsírenia a FK 1, realizácia projektu ,,Protipožiarne opatrenia na zauhľovaní“
 • 2013 vyradenie TG 3 s výkonom 32 MW
 • 2014 Modernizácia riadiaceho systému fluidného kotla FK 1 a turbíny TG 11
 • 2014 Obstarávanie kľúčových celkov projektu modernizácie blokov č. 1 a 2 ENO B
 • 2014 Realizácia II. etapy Definitívneho odkaliska Chalmová
 • 2015 Modernizácia blokov č. 1 a 2 ENO B a ukončenie prevádzky blokov č. 3 a 4 ENO B (k 31. decembru 2015)
Základné výkony ENO A a ENO B
Inštalovaný tepelný: 1 358 MWt
Inštalovaný elektrický: 266 MW
z toho:  
ENO A 46 MW
ENO B* 220 MW
Uvedenie do prevádzky
ENO A 1953-1957, 1996, 2003
ENO B 1964 (bloky 1 a 2)
1976 (bloky 3 a 4)*
Výhrevnosť používaného paliva
Hnedé uhlie a lignit zo slovenských uholných baní: 10,5 MJ/kg
Ťažký vykurovací olej: 41,6 MJ/kg
Tepelný výkon kotlov
ENO A K1, K2 po: 77 MWt
Fluidný kotol FK 1: 98 MWt
ENO B K1, K2 po: 269 MWt
K3 a K4 po: 284 MWt
Výkony turbogenerátorov
ENO A TG 12: 18 MW
TG 3 (vyradený v roku 2014): 32 MW
TG 11: 28 MW
ENO B blok 1, 2, 3, 4* 4 x 110 MW*
Parametre tepelného napájača Prievidza
Maximálny tepelný výkon: 137 MWt
Teplota výstupnej obehovej vody: 150 °C
Teplota vratnej obehovej vody: 70 °C
Tlak v neutrálnom bode: 1,5 Mpa
Výmenníková stanica ENO A pozostáva z:
1 základného ohrievača
2 špičkových ohrievačov
Cirkuláciu obehovej vody zabezpečujú 3 obehové čerpadlá.

*bloky č. 3 a 4 ENO B boli odstavené k 31. decembru 2015