Emisie CO2

Objektívnym ukazovateľom stavu znečisťovania ovzdušia pri dodávke elektriny zo zdrojov Slovenských elektrární sú množstvá emisií škodlivín prepočítané na celkovú dodanú elektrinu do elektrizačnej sústavy SR. Špecifické merné emisie CO2 boli v roku 2016 nižšie ako v predchádzajúcom roku, najmä z dôvodu vyváženého energetického mixu.

Overené emisie CO2 (kt)
Špecifické emisie CO2 (g/kWh)