Environmentálne záťaže

V roku 2016 boli úspešne ukončené sanácie dvoch environmentálnych záťaží a podrobné geologické prieskumy takisto na dvoch lokalitách.

Prebiehajúce aktivity na riešenie environmentálnych záťaží

Areál závodu Elektrárne Vojany – Na základe rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) sa od januára 2016 realizuje podrobný geologický prieskum na vybratých lokalitách Elektrárne Vojany, kde je vysoký predpoklad existencie environmentálnej záťaže.

Nedávno ukončené aktivity na riešenie environmentálnych záťaží

Dočasné odkalisko, Elektrárne Nováky – znečistené horninové prostredie a podzemná voda arzénom. Sanácia začatá za účelom zamedzenia pritekania znečistenej vody z odkaliska do kúpeľov Chalmová. Medzi kúpeľmi a odkaliskom bola v roku 2015 vybudovaná reakčná bariéra, na ktorej sa zachytávajú znečisťujúce látky a ďalej bude prúdiť už očistená voda. Priebežné výsledky sanácie potvrdili až 96% účinnosť reakčnej bariéry. Bariéra bude v budúcnosti dobudovaná do celej predpokladanej dĺžky 220m.

Zemiansky potok, Elektrárne Nováky – záťaž bola identifikovaná v tesnej blízkosti areálu Elektrární Nováky. Pochádza z obdobia havárie Pôvodného odkaliska z roku 1965. V roku 2016 bol ukončený podrobný prieskum tejto lokality, na základe jeho výsledkov spoločnosť pristúpi k najvhodnejšiemu riešeniu tejto environmentálnej záťaže.

Filtračná stanica, Elektrárne Nováky – znečistené horninové prostredia a podzemná voda ropnými látkami a polycyklickýmni aromatickými uhľovodíkmi.  Aktívna sanácia bola ukončená v novembri 2016, pričom boli dosiahnuté cieľové hodnoty sanácie pre všetky znečisťujúce látky. Aktualizovaná analýza rizika preukázala, že v lokalite ďalej nehrozí environmentálne riziko.

Záverečné správy z prieskumov aj sanácií environmentálnych záťaží s aktualizovanou analýzou rizika schvaľuje Ministerstvo životného prostredia SR. Po dosiahnutí cieľových limitov sanácie sú sanované lokality preradené v národnom registri environmentálnych záťaží do kategórie sanovaných.