Environmentálne záťaže

V roku 2018 sa v rámci problematiky environmentálnych záťaží venovala pozornosť predovšetkým týmto aktivitám:

Dočasné odkalisko, Elektrárne Nováky

Znečistené horninové prostredie a podzemná voda arzénom. Sanácia sa začala za účelom zamedzenia pritekania znečistenej vody z odkaliska do kúpeľov Chalmová.

  • Medzi kúpeľmi a odkaliskom bola v roku 2015 vybudovaná reakčná bariéra, na ktorej sa zachytávajú znečisťujúce látky a ďalej bude prúdiť už očistená voda.
  • V roku 2016 bol ukončený pilotný pokus a jeho výsledky potvrdili až 96-percentnú účinnosť reakčnej bariéry.
  • V roku 2017 prebiehal monitoring podzemných vôd a overenie účinnosti reakčnej bariéry, ktorý potvrdil vysokú účinnosť zvoleného sanačného opatrenia.
  • V roku 2018 bola prebehla súťaž na dodávateľa na dobudovanie bariéry v celej plánovanej dĺžke vyše 200 m, ktoré bude prebiehať v roku 2019.

Pri kúpeľoch Chalmová sme v roku 2014 postavili 60-metrovú podzemnú tesniacu stenu. Roky monitorovania potvrdili jej...

Posted by Slovenské elektrárne on Wednesday, April 24, 2019

Zemiansky potok, Elektrárne Nováky

Záťaž bola identifikovaná v tesnej blízkosti areálu Elektrární Nováky (ENO). Pochádza z obdobia havárie Pôvodného odkaliska z roku 1965. Podrobný prieskum lokality preukázal environmentálne riziko. V roku 2018 prebiehala sanácia lokality metódou ex-situ. Všetok znečistený materiál bol odťažený a uložený na určené miesto. Lokalita po sanácii už nepredstavuje environmentálne riziko. Sanácia významne zlepšila životné prostredie v beztak už dosť zaťaženej lokalite.

Odkalisko trosko-popolovej zmesi, Elektrárne Vojany

V roku 2016 ukončený podrobný prieskum Odkaliska TPZ Vojany. Prieskum v lokalite Elektrární Vojany (EVO) potvrdil, že odkalisko je environmentálna záťaž, z ktorej hrozí riziko šírenia sa znečistenia do okolia. Z tohto dôvodu je potrebné odkalisko rekultivovať vhodným spôsobom, aby sa zamedzilo šíreniu znečistenia do okolia. Rekultivácia odkaliska takých rozmerov ako je Odkalisko TPZ Vojany je finančne veľmi náročná.

Aj z tohto dôvodu v roku 2018 prebiehal projekt na určenie finančne najvýhodnejšieho variantu rekultivácie pri splnení všetkých požiadaviek legislatívy na uzavretie odkaliska. Výsledky projektu budú premietnuté do aktualizovaného plánu prác pre odkalisko EVO.