Environmentálne záťaže

V roku 2017 sa v rámci problematiky environmentálnych záťaží venovala pozornosť predovšetkým týmto aktivitám:

Dočasné odkalisko, Elektrárne Nováky

Znečistené horninové prostredie a podzemná voda arzénom. Sanácia sa začala za účelom zamedzenia pritekania znečistenej vody z odkaliska do kúpeľov Chalmová.

  • Medzi kúpeľmi a odkaliskom bola v roku 2015 vybudovaná reakčná bariéra, na ktorej sa zachytávajú znečisťujúce látky a ďalej bude prúdiť už očistená voda.
  • V roku 2016 bol ukončený pilotný pokus a jeho výsledky potvrdili až 96-percentnú účinnosť reakčnej bariéry.
  • V roku 2017 prebiehal monitoring podzemných vôd a overenie účinnosti reakčnej bariéry, ktorý potvrdil vysokú účinnosť zvoleného sanačného opatrenia.

V budúcnosti je naplánované rozšírenie reakčnej bariéry na celú styčnú plochu s kúpeľmi Chalmová.

Zemiansky potok, Elektrárne Nováky

Záťaž bola identifikovaná v tesnej blízkosti areálu Elektrární Nováky (ENO). Pochádza z obdobia havárie Pôvodného odkaliska z roku 1965. Podrobný prieskum lokality preukázal environmentálne riziko, preto v roku 2017 prebiehali prípravné práce na zabezpečenie sanácie – zabezpečenie potrebných rozhodnutí, súhlasov a vyjadrení od štátnych orgánov a dotknutých strán a výber dodávateľa.

Sanácia v lokalite bude prebiehať v rokoch 2018 – 2019 a po jej ukončení lokalita nebude predstavovať riziko pre okolité prostredie.

Areál závodu Elektrárne Vojany

V roku 2017 ukončený podrobný prieskum vybraných lokalít v rámci areálu Elektrární Vojany (EVO). Znečistenie sa potvrdilo v troch lokalitách, v ktorých hrozí environmentálne alebo zdravotné riziko:

  • V okolí prevádzkových budov EVO I a EVO II je znečistená podzemná voda chlórovanými alifatickými uhľovodíkmi.
  • Horninové prostredie v okolí prevádzkovej budovy EVO I je znečistené aj ropnými látkami.
  • V lokalite remíza lokomotív EVO I je znečistené horninové prostredie a pôdny vzduch ropnými aj aromatickými látkami.

V týchto lokalitách bude v budúcnosti potrebné pristúpiť k nápravným opatreniam.