{"list":"\n \n
\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Prest\u00ed\u017ena cena Via Bona Slovakia pre Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tSlovensk\u00e9 elektr\u00e1rne z\u00edskali \u0161peci\u00e1lne ocenenie \u201eZamestn\u00e1vate\u013e \u00fastretov\u00fd k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti pr\u00edle\u017eitost\u00ed\u201c v r\u00e1mci fin\u00e1le Via Bona Slovakia za rok 2019 . Ude\u013euje ho Nad\u00e1cia Pontis za zodpovedn\u00e9 podnikanie. Tento rok bolo podan\u00fdch 52 prihl\u00e1\u0161ok.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Toto auto zvl\u00e1dne odviez\u0165 dve dekompresn\u00e9 komory a maj\u00fa ho pot\u00e1pa\u010di Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tAuto m\u00e1 jednu dekompresn\u00fa komoru na st\u00e1lo a disponuje tie\u017e mo\u017enos\u0165ou pridania \u010fal\u0161ej. Do v\u00fdbavy patr\u00ed aj najnov\u0161ia helma Kirby Morgan KM97. Okrem nej maj\u00fa aj dve KM47 so zabudovan\u00fdm kompletn\u00fdm d\u00fdchac\u00edm a komunika\u010dn\u00fdm syst\u00e9mom a audiovizu\u00e1lnym syst\u00e9mom pre tvorbu obrazovej dokument\u00e1cie pri v\u00fdkone pr\u00e1c. Rovnako aj pozemn\u00e1 stanica je od renomovanej zna\u010dky Kirby Morgan. Na nafukovanie pot\u00e1pa\u010dsk\u00fdch pr\u00edstrojov a z\u00e1sobn\u00edkov vzduchu v dekompresnej komore bud\u00fa vyu\u017e\u00edva\u0165 nov\u00fd kompresor The Capitano od firmy Bauer.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Zatopen\u00e9 ko\u013eajnice v Nov\u00e1koch<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Naplaveniny vo vodn\u00fdch elektr\u00e1r\u0148ach<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tPri ve\u013ekej vode sa ne\u010distoty zachyt\u00e1vaj\u00fa aj na hrabliciach hat\u00ed, ktor\u00e9 spravuje \u0161t\u00e1tny Slovensk\u00fd vodohospod\u00e1rsky podnik.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Laborat\u00f3rium VE Tren\u010d\u00edn<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tKolegyne v Tren\u010d\u00edne nevykon\u00e1vaj\u00fa monitorovanie \u010di diagnostiku iba pre vodn\u00e9 elektr\u00e1rne. Od roku 2009 pom\u00e1haj\u00fa s anal\u00fdzou turb\u00ednov\u00fdch a izola\u010dn\u00fdch olejov pre Vojany a Nov\u00e1ky a posledn\u00e9 tri roky u\u017e plne realizuj\u00fa anal\u00fdzy olejov pre v\u0161etky elektr\u00e1rne.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Reak\u010dn\u00e1 bari\u00e9ra <\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tDo\u010dasn\u00e9 odkalisko ENO. V roku 2019 bola medzi k\u00fape\u013emi Chalmov\u00e1 a odkaliskom vybudovan\u00e1 reak\u010dn\u00e1 bari\u00e9ra v celkovej d\u013a\u017eke 210 metrov.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Ru\u017e\u00edn II<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tMal\u00e1 vodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Ru\u017e\u00edn II bola vybudovan\u00e1 na vyrovn\u00e1vacej n\u00e1dr\u017ei pod PVE Ru\u017e\u00edn. Spracov\u00e1va rovnomerne prietoky zo \u0161pi\u010dkovej prev\u00e1dzky tejto PVE. Je v nej in\u0161talovan\u00fd jeden agreg\u00e1t s horizont\u00e1lnou priamoprieto\u010dnou Kaplanovou turb\u00ednou.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

VE Madunice<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tVE Madunice je umiestnen\u00e1 pod n\u00e1dr\u017eou S\u013a\u0148ava, ktor\u00e1 bola umelo vybudovan\u00e1 v \u00fadolnej nive V\u00e1hu. Podobn\u00e9 podmienky v\u00fdstavby boli nesk\u00f4r pri budovan\u00ed vodn\u00e9ho diela Gab\u010d\u00edkovo.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

MVE Be\u0161e\u0148ov\u00e1<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tMal\u00e1 vodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Be\u0161e\u0148ov\u00e1 je umiestnen\u00e1 pri vyrovn\u00e1vacej n\u00e1dr\u017ei pod n\u00e1dr\u017eou Liptovsk\u00e1 Mara a jej hlavnou funkciou je vyrovn\u00e1va\u0165 odtoky zo \u0161pi\u010dkovej prev\u00e1dzky PVE Liptovsk\u00e1 Mara. S\u00fa v nej in\u0161talovan\u00e9 dva horizont\u00e1lne agreg\u00e1ty a prev\u00e1dzka je riaden\u00e1 hladinovou regul\u00e1ciou.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Matfyz\u00e1ci v elektr\u00e1r\u0148ach s\u00fa\u0165a\u017eili v predpovedan\u00ed cien elektriny<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tSlovensk\u00e9 elektr\u00e1rne dr\u017eia krok s dobou a vyu\u017e\u00edvaj\u00fa modern\u00e9 matematick\u00e9 n\u00e1stroje na optimaliz\u00e1ciu prev\u00e1dzky a hospod\u00e1renia. \u0160ikovn\u00fdch analytikov h\u013ead\u00e1me u\u017e medzi \u0161tudentmi.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

San\u00e1cia: Zemiansky potok<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tZ\u00e1\u0165a\u017e bola identifikovan\u00e1 v tesnej bl\u00edzkosti are\u00e1lu Elektr\u00e1rn\u00ed Nov\u00e1ky (ENO). Poch\u00e1dza z obdobia hav\u00e1rie P\u00f4vodn\u00e9ho odkaliska z roku 1965. Podrobn\u00fd prieskum lokality preuk\u00e1zal environment\u00e1lne riziko. V roku 2018 prebiehala san\u00e1cia lokality met\u00f3dou ex-situ. V\u0161etok zne\u010disten\u00fd materi\u00e1l bol od\u0165a\u017een\u00fd a ulo\u017een\u00fd na ur\u010den\u00e9 miesto. Lokalita po san\u00e1cii u\u017e nepredstavuje environment\u00e1lne riziko.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Misia Mars 2<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

V\u00fdbor NRSR v Mochovciach<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tKontrola bezpe\u010dnosti na dostavbe tretieho bloku jadrovej elektr\u00e1rne v Mochovciach je mnohon\u00e1sobn\u00e1 a dostato\u010dn\u00e1, potvrdila v stredu 26. septembra po n\u00e1v\u0161teve elektr\u00e1rne predsedn\u00ed\u010dka hospod\u00e1rskeho v\u00fdboru NR SR za SaS Jana Ki\u0161\u0161ov\u00e1.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n