{"list":"\n \n
\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Ru\u017e\u00edn II<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tMal\u00e1 vodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Ru\u017e\u00edn II bola vybudovan\u00e1 na vyrovn\u00e1vacej n\u00e1dr\u017ei pod PVE Ru\u017e\u00edn. Spracov\u00e1va rovnomerne prietoky zo \u0161pi\u010dkovej prev\u00e1dzky tejto PVE. Je v nej in\u0161talovan\u00fd jeden agreg\u00e1t s horizont\u00e1lnou priamoprieto\u010dnou Kaplanovou turb\u00ednou.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

VE Madunice<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tVE Madunice je umiestnen\u00e1 pod n\u00e1dr\u017eou S\u013a\u0148ava, ktor\u00e1 bola umelo vybudovan\u00e1 v \u00fadolnej nive V\u00e1hu. Podobn\u00e9 podmienky v\u00fdstavby boli nesk\u00f4r pri budovan\u00ed vodn\u00e9ho diela Gab\u010d\u00edkovo.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

MVE Be\u0161e\u0148ov\u00e1<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tMal\u00e1 vodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Be\u0161e\u0148ov\u00e1 je umiestnen\u00e1 pri vyrovn\u00e1vacej n\u00e1dr\u017ei pod n\u00e1dr\u017eou Liptovsk\u00e1 Mara a jej hlavnou funkciou je vyrovn\u00e1va\u0165 odtoky zo \u0161pi\u010dkovej prev\u00e1dzky PVE Liptovsk\u00e1 Mara. S\u00fa v nej in\u0161talovan\u00e9 dva horizont\u00e1lne agreg\u00e1ty a prev\u00e1dzka je riaden\u00e1 hladinovou regul\u00e1ciou.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Matfyz\u00e1ci v elektr\u00e1r\u0148ach s\u00fa\u0165a\u017eili v predpovedan\u00ed cien elektriny<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tSlovensk\u00e9 elektr\u00e1rne dr\u017eia krok s dobou a vyu\u017e\u00edvaj\u00fa modern\u00e9 matematick\u00e9 n\u00e1stroje na optimaliz\u00e1ciu prev\u00e1dzky a hospod\u00e1renia. \u0160ikovn\u00fdch analytikov h\u013ead\u00e1me u\u017e medzi \u0161tudentmi.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

San\u00e1cia: Zemiansky potok<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tZ\u00e1\u0165a\u017e bola identifikovan\u00e1 v tesnej bl\u00edzkosti are\u00e1lu Elektr\u00e1rn\u00ed Nov\u00e1ky (ENO). Poch\u00e1dza z obdobia hav\u00e1rie P\u00f4vodn\u00e9ho odkaliska z roku 1965. Podrobn\u00fd prieskum lokality preuk\u00e1zal environment\u00e1lne riziko. V roku 2018 prebiehala san\u00e1cia lokality met\u00f3dou ex-situ. V\u0161etok zne\u010disten\u00fd materi\u00e1l bol od\u0165a\u017een\u00fd a ulo\u017een\u00fd na ur\u010den\u00e9 miesto. Lokalita po san\u00e1cii u\u017e nepredstavuje environment\u00e1lne riziko.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Misia Mars 2<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

V\u00fdbor NRSR v Mochovciach<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tKontrola bezpe\u010dnosti na dostavbe tretieho bloku jadrovej elektr\u00e1rne v Mochovciach je mnohon\u00e1sobn\u00e1 a dostato\u010dn\u00e1, potvrdila v stredu 26. septembra po n\u00e1v\u0161teve elektr\u00e1rne predsedn\u00ed\u010dka hospod\u00e1rskeho v\u00fdboru NR SR za SaS Jana Ki\u0161\u0161ov\u00e1.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Mochovce: br\u00edfing k hydrosk\u00fa\u0161e<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tTla\u010dov\u00fd br\u00edfing Mochovciach, kde Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne \u00faspe\u0161ne ukon\u010dili studen\u00fa hydrosk\u00fa\u0161ku 3. bloku jadrovej elektr\u00e1rne.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Premi\u00e9r v Mochovciach<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tPredseda vl\u00e1dy Slovenskej republiky Peter Pellegrini a minister hospod\u00e1rstva Peter \u017diga v utorok 10. j\u00fala 2018 nav\u0161t\u00edvili stavbu 3. a 4. bloku Mochoviec.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

VE Kr\u00e1\u013eov\u00e1<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tVE Kr\u00e1\u013eov\u00e1 je poslednou ve\u013ekou vodnou elektr\u00e1r\u0148ou na V\u00e1hu.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

V\u00fdstava: Spomienka na zaniknut\u00fa obec Mochovce<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tTekovsk\u00e9 m\u00fazeum otvorilo v\u00fdstavu \u201eSpomienka na zaniknut\u00fa obec.\u201c Na Levickom hrade v Dob\u00f3ovskom ka\u0161tieli ju m\u00f4\u017eete vidie\u0165 do 12. novembra 2017.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Uhlie rozmrazuj\u00fa infra\u017eiari\u010dmi<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tUnik\u00e1tna technol\u00f3gia sa osved\u010dila v Elektr\u00e1r\u0148ach Nov\u00e1ky. Po\u010das zimy, ke\u010f teploty klesaj\u00fa hlboko pod bod mrazu, sa infra\u017eiari\u010de na rozmrazovanie uhlia vyu\u017e\u00edvalj\u00fa naplno.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Pot\u00e1pa\u010di<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tPot\u00e1pa\u010dsk\u00fa skupinu Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed tvor\u00ed osobitne vycvi\u010den\u00e1 a vyzbrojen\u00e1 skupina pot\u00e1pa\u010dov z povolania. Je ur\u010den\u00e1 k vykon\u00e1vaniu \u0161pecializovan\u00fdch pot\u00e1pa\u010dsk\u00fdch pr\u00e1c na zariadeniach a kon\u0161trukci\u00e1ch, ktor\u00e9 sa nach\u00e1dzaj\u00fa pod vodou vo vodn\u00fdch, ale aj jadrov\u00fdch a tepeln\u00fdch elektr\u00e1r\u0148ach. Vznikla v roku 1967 a m\u00e1 \u0161es\u0165 \u010dlenov.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Jadrov\u00e9 palivo<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\u010cerstv\u00e9 palivo je len mierne r\u00e1dioakt\u00edvne (slab\u00fd alfa \u017eiari\u010d) a person\u00e1l sa ho m\u00f4\u017ee pri kontrole dokonca v rukaviciach dot\u00fdka\u0165. Palivo obsahuje keramick\u00e9 tablety oxidu urani\u010dit\u00e9ho (UO2), ktor\u00fd sa sklad\u00e1 z ur\u00e1nu 238 obohaten\u00e9ho a\u017e do 5% \u0161tiepite\u013en\u00fdm ur\u00e1nom 235. Tablety s\u00fa hermeticky uzavret\u00e9 v pr\u00fatikoch zo zirk\u00f3niovej zliatiny.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n