Cena Aurela Stodolu

Cena Aurela Stodolu

V roku 2021 sme už štrnásty raz udelili Cenu Aurela Stodolu pre študentov za výnimočné záverečné práce v oblasti energetiky.

Vďaka Slovenským elektrárňam môžu vysokoškoláci zo škôl s technickým zameraním za svoju kvalitnú záverečnú prácu získať nielen finančnú odmenu, ale aj priestor na svoju prezentáciu a príležitosť stretnúť sa s odborníkmi z energetického sektora či získať nové vedomosti a kontakty pre ďalšie štúdium a kariéru.

Ceny Aurela Stodolu udeľujeme za:

zaujímavú bakalársku prácu (v sume 500 eur)
výbornú diplomovú prácu (v sume 1 000 eur)
vynikajúcu dizertačnú prácu (v sume 1 500 eur)
Cena Aurela Stodolu 2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Najlepšia bakalárska práca

Peter Beliš, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, odbor Elektrotechnika, za prácu „Návrh vonkajších elektrických vedení podľa normy STN EN 50341-2-23:2017.“

Najlepšia diplomová práca

János Kurcz, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, odbor Elektroenergetika, za prácu „Obnoviteľné zdroje energie – zdroj odchýlok v sieti.“

Najlepšia dizertačná práca

Tomáš Brodziansky, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, odbor Jadrová energetika, za prácu „Predlžovanie životnosti jadrovej elektrárne.“

Najlepšie diplomové práce

1. miesto: Šárpataky Miloš, Technická univerzita v Košiciach, odbor elektroenergetika, za prácu „Zvýšenie účinnosti tienenia elektromagnetického poľa stavebných materiálov.“

2. miesto: Dobroňová Miroslava, Slovenská Technická univerzita, odbor jadrové inžinierstvo, za prácu „Riešenie rovníc bodovej kinetiky jadrového reaktora pomocou rozvoja do Taylorovho radu.“

3. miesto: Fajkus Adam, Univerzita Komenského, odbor ekonomicko-finačná matematika a modelovanie, za prácu „Optimalizácia prevádzky vodnej prečerpávacej elektrárne.“

Najlepšia dizertačná práca

Osuský Filip, Slovenská technická univerzita, odbor elektrotechnika, za prácu „Štúdium neutroniky aktívnej zóny rýchleho reaktora so zameraním na prechodové deje.“

Najlepšia bakalárska práca

Bronislava Púčeková, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, bakalárska práca Perspektívne spôsoby akumulácie OZE.

Najlepšia diplomová práca

Vladimír Kohan, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, diplomová práca Využitie FACTS zariadení pre zlepšenie dynamickej stability elektrizačnej sústavy.

Najlepšia dizertačná práca

Jozef Zuščak, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, dizertačná práca Návrh veternej elektrárne pre ostrovný systém.

Najlepšia bakalárska práca

Barbora Botková z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za bakalársku prácu Analýza palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrární.

Najlepšie diplomové práce

Dávid Bednár z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za diplomovú prácu Výpočty polí príkonov efektívnej dávky od žiarenia gama pri vyraďovaní jadrových zariadení;

Marek Širanec z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline za diplomovú prácu Vplyv na cezhraničné prenosy medzi SK-HU po vybudovaní nových vedení 400 kV;

Najlepšia dizertačná práca

Jozef Bendík z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za dizertačnú prácu Elektromagnetické polia v okolí vonkajších silových vedení;

Najlepšia bakalárska práca

Peter Capcara z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za bakalársku prácu Akumulácia elektrickej energie.

Najlepšia diplomová práca

Ján Kišeľa z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za diplomovú prácu Návrh regulačného zdroja pre napájanie VN skúšobného transformátora

Najlepšia dizertačná práca

Miroslav Mikita z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za dizertačnú prácu Výskum spolupráce obnoviteľných zdrojov energie v distribučnej sústave

Najlepšie bakalárske práce

Jakub Slávik z FEI STUBA za prácu Vplyv prechodných dejov v prenosovej sústave na stabilitu generátorov

Marek Širanec z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline za prácu Trojvinuťové transformátory a ich vlastnosti pri zaťažení

Najlepšie diplomové práce

Jakub Januška z FEI STUBA za prácu Projektová dokumentácia pre vonkajšiu rozvodňu 400 kV

Róbert Ješko z FEI STUBA za prácu Modelovanie termohydraulických pomerov v zostupnej časti JR VVER 440

Najlepšie dizertačné práce

Štefan Čerba z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STUBA) za prácu Regulačný systém plynom chladeného rýchleho reaktora

Matúš Kováč z FEI STUBA za prácu Metódy a postupy pre hodnotenie napäťovej stability elektrizačnej sústavy

Najlepšie bakalárske práce

Bystrík Boriščák zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za prácu Porovnanie fotovoltaických a tepelných solárnych systémov pre ohrev teplej vody pre rodinný dom

Najlepšie diplomové práce

Tomáš Motyka zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za prácu Návrh malej vodnej elektrárne

Jozef Bendík z FEI STUBA za prácu Elektromagnetické polia vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN z hľadiska limitov expozície obyvateľov a dôsledky vyplývajúce pre návrh vedení

Najlepšie dizertačné práce

Andrej Slimák z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STUBA) za prácu Pretavovanie kontaminovaných kovových materiálov v procese vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky

Branislav Vrban z FEI STUBA za prácu Pokročilé reaktory na rýchlych neutrónochň

Študentská vedecká činnosť (ŠVOC)

Maroš Filčák z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za práce Energetická analýza výrobne Fluidný katalytický krak (FCC),

Martin Jajcay zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za prácu Umelá superhydrofóbnosť,

Milan Jurčo z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave za prácu Meranie rozptýleného žiarenia v okolí rádioterapeutického lineárneho elektrónového urýchľovača a protónového synchrotrónu a ich vzájomné porovnanie

Najlepšia bakalárska práca

Dušan Nižnanský, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, za prácu „Radiačná záťaž v nukleárnej medicíne“

Najlepšia diplomová práca:

Gabriel Krescanko, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, za prácu „Modelovanie elektrizačnej sústavy v prostredí MODES“

Najlepšia dizertačná práca:

Miroslav Dubovský, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, za prácu „Kvalita elektrickej energie v distribučnej sústave“

História

Každoročné udeľovanie cien Aurela Stodolu za vynikajúce bakalárske, diplomové a dizertačné práce v oblasti energetiky je súčasťou širšieho konceptu Energia pre vzdelanie.

Slovenské elektrárne podporujú školstvo, vedu a výskum na základe Memoranda o dlhodobej spolupráci, ktoré so slovenskými technickými univerzitami podpísali v roku 2007 – pri príležitosti 70. výročia Slovenskej technickej univerzity (STU).

Hlavným cieľom spolupráce je zvýšiť záujem mladých o štúdium technických smerov a zvýšenie kvality výučby, jej adresnosti a prepojeniu s praxou.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle