Naši dodávatelia majú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní trvalej udržateľnosti a napĺňaní našej vízie byť najbezpečnejším, najspoľahlivejším, najefektívnejším a konkurencieschopným výrobcom elektrickej energie.

Poslaním nákupu v Slovenských elektrárňach je efektívne zabezpečiť nákupné procesy v súlade s legislatívnymi a internými pravidlami.

Pred tým, než s dodávateľom podpíšeme zmluvu, musí vyhovieť viacerým kritériám, ktoré sa týkajú osobného a finančného postavenia a technicko-odbornej spôsobilosti. V prípade zákaziek, pri ktorých môže dôjsť, resp. dochádza ku zvýšenému riziku z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, musí mať dodávateľ vybudovaný funkčný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý zodpovedá požiadavkám OHSAS 18001. V prípade zákaziek, pri ktorých môže dôjsť, resp. dochádza ku zvýšenému vplyvu z environmentálnych aspektov, musí mať dodávateľ vybudovaný funkčný systém manažérstva životného prostredia podľa požiadaviek EN ISO 14001.

Za účelom zefektívnenia nákupného procesu a zabezpečenia maximálnej kvality dodávok a služieb pre naše výrobné zariadenia, pri vybraných komoditách (materiálových skupinách) chceme spolupracovať s dodávateľmi, pri ktorých sa osobné a finančné postavenie, technická a odborná spôsobilosť na realizáciu zákazky v rámci danej komodity vopred preveruje v kvalifikačnom systéme.

V našich nákupných činnostiach sa zaväzujeme dodržiavať princípy zakotvené v Etickom kódexe a v Pláne nulovej tolerancie voči korupcii. Tento záväzok požadujeme aj od dodávateľov. 

Našim dodávateľom garantujeme transparentnosť  a nediskrimináciu vo výberových konaniach.  Naše výberové konania zverejňujeme on-line, aby sme zabezpečili dostatočnú súťaživosť a príležitosť pre potenciálnych dodávateľov. Máme záujem o  spoluprácu s novými obchodnými partnermi, ktorí sa môžu zaevidovať na našom portáli pre dodávateľov myHome. V roku 2014 Slovenské elektrárne spolupracovali s viac ako 1 500 dodávateľmi, z nich takmer 500 boli noví dodávatelia.

Máme prepracovaný systém hodnotenia dodávateľov. Interný rating dodávateľských firiem je dôležitým pilierom kvality nákupného procesu v Slovenských elektrárňach.

Spoluprácu s dodávateľmi chceme neustále rozvíjať. Od roku 2012 každoročne organizujeme Deň dodávateľov, kam pozývame našich najvýznamnejších dodávateľov, ktorých informujeme o našich výsledkoch a ďalších plánoch. Na tomto stretnutí tiež oceňujeme najlepších dodávateľov za predchádzajúci rok v rôznych kategóriách. Udeľujeme aj osobitné ocenenie za Bezpečnosť a Inovácie.

Vážime si spoluprácu s inovatívnymi spoločnosťami a chceme spolupracovať s dodávateľmi, ktorí prídu s niečím novým. Pre veľké projekty organizujeme pracovné skupiny za účasti potenciálnych dodávateľov formou Design-to-Cost tímov, kde hľadáme zlepšenia a najefektívnejšie technické riešenie. Je našou snahou budovať partnerstvá s dodávateľmi, ktorí nám umožňujú trvalú udržateľnosť a trvalé zlepšovanie.

Štafetovým behom spoločne oslavujeme vyše 20 rokov prevádzky Mochoviec a podporujeme spustenie nových blokov.

Oganizujeme druhý ročník štafetového behu Mochovce Run a pozývame naň všetkých kolegov, ktorí si radi zabehajú v dobre naladenej spoločnosti a aj takýmto spôsobom chcú deklarovať podporu čistej výrobe elektriny v jadrových elektrárňach. Vítaní sú aj pracovníci našich dodávateľov, ale aj obyvatelia z okolia elektrárne Mochovce, ktorým záleží na znižovaní našej uhlíkovej stopy. Príďte vydať niečo zo svojej energie a dobiť si svoje batérie!

Súťažíme 13. júna

Ak sa chcete zúčastniť, zaregistrujte svoj tím na tejto stránke alebo príďte na predštartovú registráciu vo štvrtok 13. júna o 14:00 h. Na štart 800-metrovej trate sa postavíme o 14:30.

Záver druhého ročníka Mochovce Run je o 16:00.

Štvorčlenné družstvá

Štvorčlenné družstvá odbehnú desať úsekov dlhých osemsto metrov. Každý bežec musí odbehnúť aspoň jedno kolo a po odbehnutí kola musí bežca vystriedať iný súťažiaci z jeho zaregistrovaného tímu. Časový bonus jednu minútu dávame za každé kolo, ktoré odbehne žena.

Každý účastník dostane tričko MOCHOVCE RUN. Tri víťazné tímy získajú vecné ceny a špeciálna cena je pripravená pre najlepšie oblečený tím.

Zabehajte si s množstvom energie, hudby a zábavy!

Jedným z najväčších záväzkov Slovenských elektrární je rozvoj a motivácia zamestnancov, tak aby mohli plne využiť svoj potenciál. Náš cieľ je podporiť ich talent prostredníctvom vzdelávacích programov a tréningov, ktoré zdokonaľujú zručnosti zamestnancov. V roku 2016 zamestnanci Slovenských elektrární absolvovali celkom 137 301 človekohodín vzdelávacích aktivít.

Spoločnosť sa snaží neustále udržiavať a podporovať dialóg so svojimi zamestnancami, napríklad prostredníctvom rôznych interných komunikačných kanálov a rovnako i prieskumu klímy, kde sa zamestnanci majú možnosť vyjadriť k rôznym otázkam týkajúcich sa pracovného prostredia a pracovných podmienok. Na základe výsledkov sa potom realizujú akčné plány na zlepšenie rôznych oblastí.

Odbornosť a špecifické know-how našich zamestnancov spoločnosť oceňuje prostredníctvom rôznych finančných alebo vzdelávacích benefitov.

Systém odmeňovania v spoločnosti je postavený na 4 kľúčových ukazovateľoch: interná spravodlivosť, externá konkurencieschopnosť, hodnotenie individuálneho výkonu jednotlivca a ekonomické faktory spoločnosti.

Všetky pracovné pozície sú na základe hodnotenia ich náročnosti a zložitosti zaradené do 13 mzdových tried a 4 mzdových rozpätí. Mzdové rozpätie je definované na základe porovnávania odmeňovania obdobných pracovných pozícii na externom mzdovom trhu.

S cieľom udržať externú konkurencieschopnosť každoročne participujeme na prieskume odmeňovania, kedy dostávame informácie o vývoji miezd na externom trhu a porovnávame „naše“ odmeňovanie s odmeňovaním iných spoločností v rámci energetického sektora.

V systéme odmeňovania hrá dôležitú úlohu aj motivačná zložka – variabilné odmeňovanie (mesačné alebo ročné). Prostredníctvom variabilnej zložky motivujeme zamestnancov k dosahovaniu maximálnych pracovných výkonov a hodnotíme individuálny výkon, očakávané pracovné správania a plnenie stanovených cieľov.

Starostlivosť o našich zamestnancov

V rámci celkového odmeňovania poskytujeme zamestnancom množstvo nadštandardných zamestnaneckých výhod a benefitov. Značnú časť balíka zamestnaneckých výhod majú zamestnanci garantovanú v podnikovej kolektívnej zmluve a ďalšie benefity im poskytujeme v rámci programu People care.

Nadštandardnými zamestnaneckými výhodami sa snažíme podporovať zdravý životný štýl, voľno časové aktivity a „work-life balance“. Naši zamestnanci môžu napríklad využiť prostriedky sociálneho fondu na:

  • rekreácie, liečebné pobyty, rehabilitačné pobyty;
  • nákup vstupeniek a permanentiek na športové a kultúrne aktivity a podujatia;
  • stravovanie či dopravu do zamestnania.

Zároveň zamestnancom umožňujeme zakúpiť si vybrané služby alebo tovary u vybraných dodávateľov za zvýhodnených podmienok. Tiež majú k dispozícií bezplatné vstupy do vybraných športových zariadení.

Naša spoločnosť sústavne investuje aj do vzdelávania našich zamestnancov. Organizujeme tréningy a odbornú prípravu nielen pre špecifické cieľové skupiny jadrových elektrární, ale i množstvo tréningov mäkkých zručností, workshopov, outdoorový tréningov vrátane neformálnych vzdelávacích aktivít.

Snahu dlhodobo udržať vnímanie našej spoločnosti ako atraktívneho zamestnávateľa podporujeme aj účasťou na podujatiach ako sú trhy práce, výstavy a odborné konferencie.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right