Znižovanie výpustí do pôdy a vôd

V súčasnosti sa zhruba 80 % energie vo svete sa získava z fosílnych palív. Ich zásoby sa však za určitý čas vyčerpajú. Okrem toho, spaľovanie fosílnych palív negatívne vplýva na životné prostredie najmä oxidmi síry a dusíka, ale aj skleníkovým plynom CO2, ktorý prispieva ku globálnemu otepleniu a klimatickým zmenám na zemeguli.

Vysoký podiel elektriny vyrábajú Slovenské elektrárne v jadrových a vodných elektrárňach. Naša spoločnosť má preto veľmi nízke emisie CO2 prepočítané na celkovú dodanú elektrinu.

Mesačné reporty o výpustiach jednotlivých závodov do životného prostredia, ako aj výročné správy, účtovné závierky, časopisy, brožúry a iné publikácie Slovenských elektrární nájdete na stránke Publikácie.

Trvale znižovať množstvo používaných chemických látok

Dňa 1. júna 2007 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), ktorým sa presúva zodpovednosť za bezpečnosť chemických produktov v celom dodávateľskom reťazci na ich výrobcu alebo dovozcu.

Jedným z hlavných cieľov je zabezpečiť vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred nežiaducim účinkom chemických látok a zmesí. Z tohto dôvodu je potrebné, aby všetky zúčastnené strany získali informácie o bezpečnom používaní chemikálií alebo výrobkov obsahujúcich chemické látky. Výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia sú povinní zabezpečiť svojim zákazníkom a spotrebiteľom podrobné informácie o bezpečnej manipulácii.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. venuje osobitú pozornosť zásadám bezpečnosti, ochrane zdravia a životného prostredia, ktoré sú plne v súlade s cieľom nariadenia REACH týkajúcich sa identifikácie kľúčových zdravotných, bezpečnostných a environmentálnych aspektov. Implementácia nariadenia REACH v našej spoločnosti spočíva najmä v úspešnej registrácii vedľajších energetických produktov, ktoré uvádzame na trh.

Napriek tomu, že naše produkty nie sú klasifikované ako nebezpečné a teda nevzniká povinnosť vypracovania Kariet bezpečnostných údajov (KBÚ), považujeme za samozrejmosť vo forme KBÚ informovať svojich zákazníkov o bezpečnom používaní a manipulácii s dodávanými látkami.

Slovenské elektrárne, a.s., uvedomujúc si dopady predovšetkým svojich minulých činností na okolité prostredie, trvale a zodpovedne pristupujú k ochrane životného prostredia. Dlhodobo sa venujú problematike environmentálnych záťaží, predovšetkým v lokalitách tepelných elektrární Nováky a Vojany.

V roku 2019 sa v rámci problematiky environmentálnych záťaží venovala pozornosť predovšetkým týmto aktivitám:

Dočasné odkalisko, Elektrárne Nováky

V lokalite je znečistené horninové prostredie a podzemná voda arzénom. Na zabránenie pritekania znečistenej vody z odkaliska do kúpeľov Chalmová, bola medzi kúpeľmi a odkaliskom vybudovaná reakčná bariéra. Na bariére v tzv. reakčných košoch sa zachytávajú znečisťujúce látky a ďalej prúdi už očistená voda. Už v roku 2016 bola vybudovaná časť bariéry ako pilotný pokus, ktorého výsledky potvrdili až 96-percentnú účinnosť tejto sanačnej metódy. V roku 2019 bola medzi kúpeľmi a odkaliskom vybudovaná reakčná bariéra v celkovej dĺžke 210 m, čím je prúdenie znečisťujúcich látok zamedzené na celej styčnej ploche odkaliska a kúpeľmi. V ďalšom období bude prebiehať monitoring účinnosti sanácie.

Pri kúpeľoch Chalmová sme v roku 2014 postavili 60-metrovú podzemnú tesniacu stenu. Roky monitorovania potvrdili jej...

Posted by Slovenské elektrárne on Wednesday, April 24, 2019

Zemianske Kostoľany, Elektrárne Nováky

Záťaž bola identifikovaná v tesnej blízkosti areálu Elektrární Nováky (ENO). Pochádza z obdobia havárie Pôvodného odkaliska z roku 1965. Podrobný prieskum lokality potvrdil environmentálne riziko. V roku 2018 prebiehala sanácia lokality metódou ex-situ. Všetok znečistený materiál bol odťažený a uložený na určené miesto. Postup odťažovania je zachytený na priloženom videu. V roku 2019 bola ukončená aj časť sanácie priamo v areáli elektrárne Nováky čím boli dosiahnuté schválené cieľové hodnoty sanácie. Lokalita po sanácii už nepredstavuje environmentálne riziko. Sanácia významne zlepšila životné prostredie v beztak už dosť zaťaženej lokalite.

Odkalisko trosko-popolovej zmesi, Elektrárne Vojany

V roku 2016 ukončený podrobný prieskum Odkaliska TPZ Vojany. Prieskum v lokalite Elektrární Vojany (EVO) potvrdil, že odkalisko je environmentálna záťaž, z ktorej hrozí riziko šírenia sa znečistenia do okolia. Z tohto dôvodu je potrebné odkalisko rekultivovať vhodným spôsobom, aby sa zamedzilo šíreniu znečistenia do okolia. Rekultivácia odkaliska takých rozmerov ako je Odkalisko TPZ Vojany je finančne veľmi náročná.

Aj z tohto dôvodu v roku 2019 prebiehal projekt na určenie finančne najvýhodnejšieho variantu rekultivácie pri splnení všetkých požiadaviek legislatívy na uzavretie odkaliska. Výsledky budú počas oku 2020 premietnuté do aktualizovaného plánu prác pre odkalisko EVO.


Slovenským elektrárňam, a.s., sa z dlhodobého hľadiska darí udržiavať klesajúci trend v emisiách do ovzdušia. Znižovanie vplyvu prevádzok Slovenských elektrární na životné prostredie vyplýva najmä z prednostného nasadzovania jadrových a vodných elektrární, optimalizácie výroby elektriny v tepelných elektrárňach, efektívnej prevádzky odlučovacích zariadení v elektrárňach Nováky a čiastočného nahrádzania fosílnych palív biomasou v Elektrárňach Vojany. V roku 2019 až 92 % elektriny dodanej zo Slovenských elektrární nebolo zaťažených emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia (výroba z jadrových, vodných a fotovoltických elektrární).

Úsporu skleníkového plynu oxidu uhličitého v roku 2019 v objeme takmer 25 tis. ton dosiahli Slovenské elektrárne náhradou fosílnych palív drevnou štiepkou – biomasou v objeme 20 956 ton vo fluidných v Elektrárňach Vojany.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right