Konzultácie diplomových a iných prác

Špecialisti zo Slovenských elektrární sa delia o svoje vedomosti so študentmi stredných a vysokých škôl.

Konzultácia študentskej práce

Naši odborníci ako vaši konzultanti

Špecialisti zo Slovenských elektrární dlhodobo poskytujú svoje vedomosti a skúsenosti na individuálnej báze aj jednotlivým študentom stredných a vysokých škôl, ktorí v rámci svojej odbornej prípravy zostavujú záverečné práce, referáty či iné formy vedeckých publikácií.

Počas vypracovávania záverečnej práce na nami stanovenú tému vám bude umožnená stáž na odbornom útvare, ktorého sa daná téma obsahovo dotýka. Navyše môžete získať jednorazové štipendium.

Štipendium od elektrární je podmienené vypracovaním záverečnej práce na tému zo zoznamu nižšie, a zároveň absolvovaním stáže na odbornom útvare elektrární, ktorého sa daná téma obsahovo dotýka.

Vyberte si z aktuálnej ponuky tém a zaregistrujte sa:

VYBER SI TÉMU SVOJEJ PRÁCE:

LokalitaTéma
Bohunice / Mochovce Optimalizácia záťažovej krivky BQDV a účinnosť chladiacich veží z hľadiska elektrického výkonu blokov jadrovej elektrárne.
Bohunice / Mochovce Hodnotenia účinnosti sekundárneho okruhu vrátane vykurovania výmenníkovej stanice.
Bohunice Náhradný zdroj tepla pre jadrovú elektráreň pri odstavení oboch reaktorov.
Bohunice Vplyv nízkych teplôt na mechanické a chemické vlastnosti materiálov potrubí používaných v JE.
Bohunice Možnosti kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu v SE-EBO (využitie malých kompostární podľa Vyhlášky č.371/2015)
Mochovce Počítačová aplikácia v prostredí informačno-riadiaceho systému 1. a 2. bloku v AE Mochovce na poskytovanie vierohodnej hodnoty hlavných parametrov bloku.
Mochovce Predikcia časovej zmeny koncentrácie H3BO3 za ionexovými filtrami po ich pripojení (nasycovanie a vysycovanie).
Mochovce Zmeny v projekte havarijných systémoch chladenia aktívnej zóny reaktora MO34 oproti EMO12 a ich dopad na jadrovú bezpečnosť.

VYPLŇ FORMULÁR:

Formulár: Vypracovanie záverečnej práce na tému určenú Slovenskými elektrárňami

?
?
?
?

Nevybrali ste si z našej ponuky?

Ak máte záujem o konzultáciu k vašej práci, vyplňte a odošlite on-line formulár zobrazený nižšie. Po vzájomnej dohode a na základe konkrétne vyšpecifikovaných detailov vám sprostredkujeme kontakt na špecialistu z radov našich zamestnancov.

Žiadosť o konzultáciu študentskej práce

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

POZN. UDELENIE SÚHLASU

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú k sprostredkovaniu a zabezpečeniu poradenstva alebo konzultácie; po skončení účelu spracovania budú tieto údaje vymazané.

Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov; dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom ďalšie spracovanie jej osobných údajov bude ukončené. Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním žiadosti na dpo@seas.sk.