Koronavírus: Inštrukcie pre dodávateľov

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie Slovenské elektrárne, a.s., (SE) zavádzajú ďalšie opatrenia na prevenciu šírenia nákazy novým koronavírusom, ktoré sa dotýkajú aj všetkých dodávateľov a osôb vstupujúcich do priestorov SE.

Slovenské elektrárne prijímajú tieto opatrenia na ochranu zdravia všetkých osôb v priestoroch SE, predchádzanie škodám a zabezpečenie kontinuity výroby elektriny a tepla. Súčasná situácia je bezprecedentná a jej zhoršovaniu sa dá predchádzať jedine sústredeným kolektívnym úsilím všetkých.

Meranie teploty

Na vstupoch do priestorov SE sme začali všetkým osobám merať telesnú teplotu. Slovenské elektrárne žiadajú všetkých dodávateľov, aby informovali všetky osoby, cez ktoré nám poskytujete služby, že ak niekomu nameriame teplotu vyššiu ako 37,5°C alebo bude mať iné príznaky ochorenia (suchý kašeľ, dýchavičnosť), neumožníme mu vstúpiť do priestorov SE.

Čestné vyhlásenie

Od 11. marca 2020 musí každá osoba vstupujúca do priestorov SE vyplniť čestné vyhlásenie. Toto vyhlásenie bude pri vstupe vyhodnotené zodpovednou osobou, ktorá na základe poskytnutých údajov určí, či vstupujúcemu umožní vojsť do našich priestorov. V prípade umožnenia vstupu bude čestné vyhlásenie označené pečiatkou.

Každá osoba musí vyplniť a podpísať dve čestné prehlásenia. Jedno odovzdá na určenom mieste pri vstupe a druhé, označené pečiatkou, si ponechá. Označeným čestným vyhlásením sa preukáže pri každom ďalšom vstupe, ak sa nezmenia skutočnosti v ňom uvedené. V prípade, že niekto odmietne vyplniť a podpísať čestné vyhlásenie, neumožníme mu vstúpiť do priestorov SE.

Čestné prehlásenie si môžete stiahnuť a vyplniť aj tu (.pdf):

Slovenské elektrárne žiadajú dodávateľov, aby informovali a inštruovali všetky osoby, cez ktoré nám poskytujete služby, aby mali pred prvým vstupom do priestorov SE od 11. marca 2020 čestné vyhlásenie v dvoch exemplároch vyplnené a podpísané. Pre umožnenie každého ďalšieho vstupu do priestorov SE je od 11. marca 2020 potrebné preukázať sa čestným vyhlásením označeným pečiatkou!

Vysoko rizikové krajiny

Každá osoba, ktorá vyplnila čestné vyhlásenie je povinná priebežne sledovať zoznam vysoko rizikových krajín, uvedený pri vstupe do SE a na webe Slovenských elektrární, a oznámiť akúkoľvek zmenu skutočností uvedených v čestnom vyhlásení tak, že vyplní a podpíše nové čestné vyhlásenie. Tento zoznam je prísnejší než zoznam zverejňovaný verejnými autoritami, pretože Slovenské elektrárne príjímajú opatrenia skôr a konzervatívnejšie, s ohľadom na význam Slovenských elektrární pri výrobe a dodávkach elektriny a tepla na Slovensku.

Žiadame všetkých dodávateľov, aby prijaté opatrenia rešpektovali a riadili sa nimi, keďže v zmysle slovenského právneho poriadku je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Zároveň žiadame, aby ste si plnenie zmluvných záväzkov plánovali vo svetle nových opatrení a povinnosti predchádzať škodám.

Pokiaľ sa vstupujúca osoba v posledných 14 dňoch vyskytovala v krajine s vysokým rizikom nákazy, alebo bola v blízkom kontakte s osobou s potvrdeným výskytom ochorenia, alebo s príznakmi ochorenia, a táto osoba bola v posledných 14 dňoch v rizikovej krajine, takáto osoba nebude môcť vstúpiť do priestorov SE.

Vysoko rizikové krajiny

(údaje WHO z 2. apríla 2020 o 18:00 SEČ, zoradené podľa výskytu ochorenia)

 • Spojené štáty (USA)
 • Taliansko
 • Španielsko
 • Čína
 • Nemecko
 • Francúzsko
 • Irán
 • Veľká Británia
 • Švajčiarsko
 • Turecko
 • Belgicko
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Južná Kórea
 • Kanada
 • Portugalsko
 • Brazília
 • Izrael
 • Austrália
 • Švédsko
 • Nórsko
 • Česká republika
 • Írsko
 • Dánsko
 • Čile
 • Malajzia
 • Ruská federácia
 • Poľsko
 • Rumunsko
 • Japonsko
 • Ekvádor
 • Luxembursko
 • Filipíny
 • Pakistan
 • India
 • Saudská Arábia
 • Thajsko
 • Indonézia
 • Fínsko
 • Južná Afrika
 • Grécko
 • Peru
 • Dominikánska rep.
 • Island
 • Mexiko
 • Panama
 • Srbsko
 • Argentína
 • Singapur

Aktualizovaný zoznam vysoko rizikových krajín si môžete stiahnuť tu (k dispozícii je aj anglická verzia).