Koronavírus: Inštrukcie pre dodávateľov

Slovenské elektrárne, a.s., (SE) vyžadujú striktné dodržiavanie opatrení na prevenciu šírenia nákazy COVID-19, ktoré sa dotýkajú aj všetkých dodávateľov a osôb vstupujúcich do priestorov SE.

Slovenské elektrárne prijímajú tieto opatrenia na ochranu zdravia všetkých osôb v priestoroch SE, predchádzanie škodám a zabezpečenie kontinuity výroby elektriny a tepla.

Dodržiavanie zásad R.O.R.

(Nosenie RÚŠKA (RESPIRÁTORA) – Dodržiavanie ODSTUPU – Umývanie RÚK)

Vstúpiť a pohybovať sa v priestoroch a na pracoviskách SE môžete len s riadne nasadenou ochranou dýchacích ciest (rúško, resp. respirátor – podľa stupňa COVID automatu, platného pre okres, v ktorom sa príslušná lokalita SE nachádza), prekrývajúcou ústa aj nos. Žiadame vás obmedziť sociálne kontakty, dodržiavať odstup medzi osobami (min. 2 m).  Pripomíname prísne dodržiavanie hygienických opatrení,  najmä  časté a dôkladné umývanie rúk a používanie prostriedkov na dezinfekciu rúk (napr. pri vstupe do SE pred a po použití biometrického snímača, pri vstupoch do jedální, bufetov a ďalších priestorov SE, kde sú takéto prostriedky umiestnené).

Obmedzenie cestovania medzi jednotlivými lokalitami SE

Pokiaľ váš zmluvný vzťah vyžaduje cesty medzi lokalitami SE, na základe uvedených skutočností si vás dovoľujeme požiadať, aby ste v maximálnej možnej miere obmedzili cesty medzi jednotlivými lokalitami SE, najmä lokalitami v okresoch, zaradených do I., II. alebo III. stupňa ohrozenia podľa platného COVID automatu,  len na nevyhnutné prípady. V prípade, ak považujete takúto cestu medzi lokalitami pre účely plnenia vašich zmluvných záväzkov za nevyhnutnú, konzultujte takýto prípad s príslušným manažérom zmluvy za SE.

Žiadame vás o dodržiavanie všetkých nariadených opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva uverejnených aj na príslušných webových stránkach www.uvzsr.sk.

Pracovníci zo zahraničia 

Vstup do SE pracovníkom prichádzajúcim zo zahraničia bude umožnený v súlade s pravidlami v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 231 zo 16. júla 2021. Žiadame Vás, aby ste zoznam uvedených pracovníkov prichádzajúcich zo zahraničia vopred ohlásili príslušnému manažérovi zmluvy za SE.

Žiadame všetkých dodávateľov, aby prijaté opatrenia rešpektovali a riadili sa nimi, keďže v zmysle slovenského právneho poriadku je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Zároveň žiadame, aby ste si plnenie zmluvných záväzkov plánovali aj vo svetle opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a povinnosti predchádzať škodám.