Koronavírus: Inštrukcie pre dodávateľov

V nadväznosti na posledný vývoj epidemiologickej situácie Slovenské elektrárne, a.s., (SE) vyžadujú striktné dodržiavanie opatrení na prevenciu šírenia nákazy novým koronavírusom, ktoré sa dotýkajú aj všetkých dodávateľov a osôb vstupujúcich do priestorov SE.

Slovenské elektrárne prijímajú tieto opatrenia na ochranu zdravia všetkých osôb v priestoroch SE, predchádzanie škodám a zabezpečenie kontinuity výroby elektriny a tepla. Súčasná situácia je bezprecedentná a jej zhoršovaniu sa dá predchádzať jedine sústredeným kolektívnym úsilím všetkých.

Meranie teploty

Na vstupoch do priestorov SE sa všetkým vstupujúcim osobám meria telesná teplota. Slovenské elektrárne žiadajú všetkých dodávateľov, aby informovali všetky osoby, cez ktoré nám poskytujete služby, že ak niekomu nameriame teplotu vyššiu ako 37,5°C alebo bude mať iné príznaky ochorenia (suchý kašeľ, dýchavičnosť), neumožníme mu vstúpiť do priestorov SE.

Dodržiavanie zásad R.O.R.

(Nosenie RÚŠKA – Dodržiavanie ODSTUPU – Umývanie RÚK)

Vstúpiť a pohybovať sa v priestoroch a na pracoviskách SE môžete len s riadne nasadeným rúškom, prekrývajúcim ústa aj nos. Žiadame vás v maximálnej možnej miere minimalizovať sociálne kontakty a dodržiavať odstup medzi osobami (min. 2 m.). Pripomíname prísne dodržiavanie hygienických opatrení,  najmä  časté a dôkladné umývanie rúk a používanie prostriedkov na dezinfekciu rúk (napr. pri vstupe do SE pred a po použití biometrického snímača, pri vstupoch do jedální, bufetov a ďalších priestorov SE, kde sú takéto prostriedky umiestnené).

Obmedzenie cestovania medzi jednotlivými lokalitami SE

Pokiaľ váš zmluvný vzťah vyžaduje cesty medzi lokalitami SE, na základe uvedených skutočností si vás dovoľujeme požiadať, aby ste v maximálnej možnej miere obmedzili cesty medzi jednotlivými lokalitami SE len na nevyhnutné prípady, V prípade, ak považujete takúto cestu medzi lokalitami pre účely plnenia vašich zmluvných záväzkov za nevyhnutnú, konzultujte takýto prípad s príslušným manažérom zmluvy za SE.

Žiadame vás o dodržiavanie všetkých nariadených opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva uverejnených aj na príslušných webových stránkach www.uvzsr.sk.

Pracovníci zo zahraničia 

Vstup do SE pracovníkom prichádzajúcim krajín EÚ, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska alebo Švajčiarskej konfederácie  bude v zmysle Vyhlášky č. 26 ÚVZ SR z 24. novembra 2020 umožnený až po absolvovaní povinnej izolácie, resp. predložení negatívneho výsledku RT-PCR testu absolvovaného v SR najskôr piaty deň po prekročení štátnej hranice, alebo výsledkom testu vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, v momente prekročenia hranice nie starším ako 72 hodín. Žiadame Vás, aby ste zoznam uvedených pracovníkov vopred ohlásili príslušnému manažérovi zmluvy za SE. Tieto povinnosti sa v zmysle uvedenej vyhlášky nevzťahujú na tie osoby, ktoré majú na území SR trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a sú občanmi niektorej z vyššie uvedených krajín, a ktoré v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie SR ochorenie COVID-19 a sú schopné sa pri vstupe na územie SR (a pri vstupe do SE) preukázať potvrdením podľa prílohy č.3 uvedenej vyhlášky.

Vstup do SE pracovníkom prichádzajúcim z iných krajín ako sú uvedené v predchádzajúcim odseku bude v zmysle Vyhlášky č. 26 ÚVZ SR z 24. novembra 2020 umožnený až po absolvovaní povinnej izolácie  v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Takýto pracovník sa musí teda preukázať negatívnym výsledku RT-PCR testu absolvovaným v SR. Žiadame Vás, aby ste zoznam uvedených pracovníkov vopred ohlásili príslušnému manažérovi zmluvy za SE.

Žiadame všetkých dodávateľov, aby prijaté opatrenia rešpektovali a riadili sa nimi, keďže v zmysle slovenského právneho poriadku je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Zároveň žiadame, aby ste si plnenie zmluvných záväzkov plánovali aj vo svetle opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a povinnosti predchádzať škodám.