Kvalita a ISM

ISO certifikácia

Na dosahovanie najvyššej úrovne bezpečnosti (špecificky jadrovej bezpečnosti), kvality našich produktov, výkonnosti procesov a  zvyšovanie celkovej efektívnosti spoločnosti využívame Systém manažérstva Slovenských elektrární, a.s., ktorý v sebe integruje požiadavky na:

 

Systém manažérstva je certifikovaný od roku 2010.


Pozrite si: Integrovaná politika spoločnosti.


 

Slovenské elektrárne, a.s., ako prevádzkovateľ jadrových zariadení, musia aplikovať aj ďalšie požiadavky a odporúčania, napr.:

  • požiadavky dokumentov GS-R-3 Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni (MAAE),
  • WANO (World Accosiation of Nuclear Operators), OSART (Operational Safety Review Team), INPO (Institute of Nuclear Power Operations) – odporúčania z medzinárodných misií, preberanie najlepšej svetovej praxe z jadrových elektrární,
  • Úrad jadrového dozoru SR, Národný inšpektorát práce – zistenia a odporúčania z inšpekcií dozorných orgánov, atď.

Integrovaný systém manažérstva