Monitorovanie kvality ovzdušia

Od roku 2006 Slovenské elektrárne, a.s., zabezpečujú kontinuálne monitorovanie kvality ovzdušia v okolí Elektrárne Nováky a Elektrárne Vojany. Automatické monitorovacie stanice (AMS) v obci Oslany (región Nováky) a obci Leles (región Vojany) trvalo monitorujú hodnoty PM10 (prachové častice), SO2, NOX.

Ich namerané hodnoty sú nepretržite poskytované príslušným okresným úradom v Prievidzi, v Michalovciach, Slovenskej inšpekcii životného prostredia v Košiciach a Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave. Namerané hodnoty sú nižšie ako limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí a kritické úrovne na ochranu vegetácie.

Výsledky z kontinuálneho monitoringu kvality ovzdušia v okolí tepelných elektrární za roky 2012 – 2016 sú zhrnuté v týchto grafoch.

Automatická monitorovacia stanica Oslany (μg.m-3)
Automatická monitorovacia stanica Leles (μg.m-3)