Enel je „prípadovou štúdiou“ úspechu v oblasti emisií

05.06.2015
Možnosti zdieľania:
Podpora ekonomiky budovanej na znižovaní emisií a využívaní technológií s nízkou produkciou oxidu uhličitého.

Enel je príklad hodný nasledovania vďaka jeho konkrétnemu záväzku znižovať emisie a podporovať ekonomiku využívajúcu technológie s nízkou produkciou CO2. Podpora ekonomiky využívajúcej technológie s nízkou produkciou CO2 sa spomína v správe ‘Zohľadňujte vedecké poznatky’ (‘Mind the Science’), ktorú vypracovala organizácia Projekt zverejňovania údajov o CO2 (Carbon Disclosure Project – CDP) s podporou Programu OSN vyzývajúceho podniky na prijímanie trvalo udržateľných a spoločensky zodpovedných stratégií (UN Global Compact), Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) a Inštitútu svetových zdrojov (World Resources Institute).

Reálne ciele a nie len zámery týkajúce sa znižovania emisií, podporované obchodným plánom, ktorý sleduje každú cestu vedúcu k hospodáreniu s nulovou bilanciou emisií CO2, od dôsledných investícií do obnoviteľných zdrojov energie až po znižovanie výroby z fosílnych palív. Podľa CDP tieto prvky menia Enel na ‘prípadovú štúdiu’ úspechu, pokiaľ ide o iniciatívy a priemyselné stratégie znižovania emisií CO.

„Cieľom dosiahnuť režim hospodárenia s nulovou bilanciou emisií CO2 do roku 2050, ktorý si stanovila skupina Enel, sa táto spoločnosť vyrovnáva s vedeckými dôkazmi preukazujúcimi klimatickú zmenu,” uvádza sa v správe organizácie CDP. V správe sa zdôrazňuje, že hospodárenie s nulovou bilanciou emisií CO2, ktoré si skupina dala za cieľ, zameranie na úroveň emisií blízku nule, a možné kompenzačné opatrenia prijaté pre zostávajúce oblasti, sú výsledkom merateľnej, transparentnej a overiteľnej cesty, na ktorej sú naplánované čiastkové kontrolné kroky s cieľom lepšie prispôsobovať iniciatívy a stratégie.

Plán trvalo udržateľného rozvoja skupiny Enel počíta s čiastkovými cieľmi znižovania emisií v súlade s konečným cieľom stanoveným na rok 2050, vďaka čomu predstavuje objektívny vzťažný dokument, na základe ktorého sa bude monitorovať a vyhodnocovať dlhodobá cesta. Skupina už v roku 2014 dosiahla úrovne plánované na rok 2020, a to je dôvod prečo bol znovu definovaný nový čiastkový cieľ, ktorý chce skupina dosiahnuť v nasledujúcich piatich rokoch - jeho hodnota bola stanovená na 380 g CO2/kWh.

Priemyselná stratégia skupiny Enel na roky 2015 - 2019 potvrdzuje záväzok ďalej znižovať emisie CO2 v dôsledku činností skupiny. Správa organizácie CDP poukazuje na konzistentnosť medzi plánom rozvoja na obdobie nasledujúcich piatich rokov a cieľom na rok 2050. Správa zdôrazňuje najmä inteligentný program rozširovania inštalácie snímačov (32 miliónov ich už pracuje v Taliansku a viac než 13 miliónov sa v súčasnosti inštaluje v Španielsku) a „agresívnu investičnú stratégiu na nasledujúcich päť rokov ekvivalentnú 18 miliardám EUR, z ktorých 80 percent pripadá na obnoviteľné zdroje energie, účinnosť využívania energií, inteligentné siete a inovácie”.

Podľa CDP je Enel prípadovou štúdiou aj preto, že do svojho akčného plánu reakcie na klimatickú zmenu zaradil „záväzok nerealizovať žiadne nové investície do uhlia a vyradiť 23 tepelných elektrární v Taliansku z prevádzky” v rámci svojho projektu Futur-E. Správa tiež pripomína, že nedávne priemyselné rozhodnutia týkajúce sa klimatickej zmeny „zmenili vzťahy spoločnosti s environmentalistickými organizáciami”, a ako príklad uvádza dialóg Enelu s Greenpeaceom, čo len potvrdzuje odhodlanie skupiny zmeniť sa na progresívnu spoločnosť na medzinárodnom energetickom poli.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right