Gabčíkovo je náš príbeh úspechu

03.04.2015
Možnosti zdieľania:
Slovenské elektrárne sa o Gabčíkovo vždy starali zodpovedne, o čom svedčí nízky koeficient poruchovosti (PIA) – jeho hodnota je menšia ako 0,5.

Vodné elektrárne Gabčíkovo prevádzkovali Slovenské elektrárne od roku 2006. V decembri minulého roka Vodohospodárska výstavba, š. p., vypovedala zmluvu o prenájme a 9. marca 2015 odstúpila od zmluvy s okamžitou účinnosťou, čím prevádzka energetickej časti vodného diela prešla do rúk štátu. O prevádzkovaní VE Gabčíkovo sa s riaditeľom prevádzky klasických elektrární Ľubomírom Maximom zhováral časopis E Slovensko.

Čo ukončenie prevádzkovania VE Gabčíkovo znamená pre Slovenské elektrárne s ohľadom na plánovanie výroby vodných elektrární?

Na základe oznámenia Vodohospodárskej výstavby, š. p., (VV) o ukončení Zmluvy o prevádzke VEG, ktoré bolo písomne doručené Slovenským elektrárňam 4. decembra 2014, naša spoločnosť vypracovala plán aktivít nutných na plynulé odovzdanie vodného diela do rúk VV. Na mimoriadnom zasadnutí Spoločnej prevádzkovo technickej komisie (SPTK) 18. decembra boli vytvorené viaceré spoločné komisie, ktorých úlohou bolo pripraviť podklady a spracovať postup odovzdávania a preberania v jednotlivých oblastiach. Jedna z týchto komisií riešila aj úpravu plánu výroby na rok 2015. Závod Vodné elektrárne spracoval plán výroby elektriny pre vodné elektrárne na stupni Gabčíkovo (VE Gabčíkovo, VE Čunovo, VE Mošoň a MVE SVII) s termínom ukončenia prevádzky Slovenskými elektrárňami do 10. marca 2015. Upravené boli aj týždenné a denné plány výroby. Na spoločnom postupe sa dohodli zástupcovia SE, VV a SEPS na rokovaní 12. februára v Gabčíkove. Deviateho marca 2015 sme dostali oznámenie VV o okamžitom odstúpení od zmluvy a VV prevzala prevázdku VEG o polnoci z 9 na 10. marca. V podstate len o 24 hodín skôr zavŕšili dlhodobo pripravovaný proces. Bez Hydrocentra Gabčíkovo vyrobia naše vodné elektrárne za rok o cca 2 TWH elektriny menej.

Ovplyvní tento krok plán údržby na vodných elektrárňach?

Na základe rozhodnutia VV, š. p., boli tiež upravené plány opráv a údržby na rok 2015 na dotknutých elektrárňach Hydrocentra Gabčíkovo. Slovenské elektrárne sa vždy zodpovedne starali o technologické zariadenia na Gabčíkove, o čom svedčí nízky koefi cient poruchovosti (PIA) – jeho hodnota je menšia ako 0,5. O tom, že naša spoločnosť sa starala o zverený majetok až do posledného dňa prevádzkovania, svedčí aj zrealizovaná oprava a revízia vnútorných žeriavov na Vodnej elektrárni Gabčíkovo prebiehajúca v prvej polovici marca.

V akom stave Slovenské elektrárne odovzdali zariadenie VEG do rúk Vodohospodárskej výstavby? Ktoré z investičných činností boli naplánované ešte pod manažmentom SE, ale bude ich musieť vykonať VV?

Vždy sme sa zodpovedne starali o technologický majetok celého hydrocentra Gabčíkovo. Spomenuté hodnoty nízkej poruchovosti, či zvládanie kritických prevádzkových situácií sú toho dôkazom. Čo sa týka budúcich činností, ktoré boli naplánované v minulom období a o ktorých sme zástupcov VV informovali, spomeniem najväčší projekt – prípravu a realizáciu cyklu generálnych opráv. SE pripravili harmonogramy odstávok hlavných výrobných zariadení a spracovali technické špecifi kácie rozsahu generálnych opráv. Generálnym opravám turbín bude ale musieť predchádzať GO portálových žeriavov (bez nich nie je realizácia GO možná). GO portálových žeriavov bola naplánovaná na rok 2015, preto by týmto projektom mala VV začať. Pre úplnosť informácie ešte dodám, že v roku 2014 už prebehla na MVE Mošoň generálna oprava strojných častí turbín.

Nevyužitá voda počas plánovaných výpadkov v percentách

Zároveň z toho vyplýva ešte dôležitejšia otázka – ako bude zabezpečená kontinuita prevádzky a údržby? Ako táto zmena ovplyvní personál elektrárne? Ide o zamestnancov SE? O akom počte ľudí je reč?

Kontinuita prevádzky a údržby bude zabezpečená. Zmena sa týka celkovo 62 zamestnancov, z toho 60 zamestnancov hydrocentra a 2 zamestnancov z centralizovaných útvarov, ktorí majú miesto výkonu práce na HC Gabčíkovo.

Je personál SE ochotný prejsť pod Vodohospodársku výstavbu? Aký to bude mať vplyv na jeho odmeňovanie a práva vyplývajúce z Podnikovej kolektívnej zmluvy SE, ktorá platí do roku 2016, ale nie je záväzná pre VV? Čo po roku 2016?

Štátny podnik VV už dotknutých zamestnancov oslovil a zamestnanci ponúknuté pracovné podmienky akceptovali a podpísali nové pracovné zmluvy. Zároveň sa na nich budú vzťahovať aj podmienky kolektívnej zmluvy VV, š. p., ako nového zamestnávateľa.

Zamestnanci SE pracujúci na VEG prostredníctvom odborov požadovali také riešenie situácie, ktoré im umožní s plným odstupným ukončiť zamestnanecký vzťah s SE. Ako sa manažment SE nakoniec dohodol s týmito zamestnancami?

Slovenské elektrárne sa dohodli na ukončení pracovného pomeru so zamestnancami z organizačných dôvodov a podľa platnej kolektívnej zmluvy im boli vyplatené všetky prislúchajúce benefity. Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým bývalým, ale aj súčasným zamestnancom HC Gabčíkovo, ktorí sa zaslúžili o vynikajúce výsledky hydrocentra v oblasti výroby elektriny, prevádzky, údržby, ale aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany životného prostredia. O tom, že prevádzka a údržba vodného diela bola vykonávaná vždy bezpečne, svedčí skutočnosť, že od roku 2006 nebol na VEG žiadny pracovný úraz, či už registrovaný alebo evidovaný. Táto skutočnosť nás nesmierne teší a sme na to právom hrdí. Na novom pôsobisku im prajem len to najlepšie a dúfam, že nadviažu na výsledky, ktoré dosiahli pod hlavičkou Slovenských elektrární.

„Chcem poďakovať všetkým bývalým, ale aj súčasným zamestnancom HC Gabčíkovo, ktorí sa zaslúžili o vynikajúce výsledky hydrocentra v oblasti výroby elektriny, prevádzky, údržby, ale aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.“

– Ľubomír Maxim
riaditeľ prevádzky klasických elektrární

Vysoká prevádzková spoľahlivosť výrobných a rozvodných zariadení je prioritnou úlohou Slovenských elektrární počas celého životného cyklu. Zvyšovanie spoľahlivosti zasiahlo každú technologickú skupinu VE Gabčíkovo.

Generátory a príslušenstvo
Zvýšené požiadavky na tuhosť vodiacich ložísk turbogenerátorov (TG) sú dané bezenergetickou prevádzkou, kedy je pre potreby plavebnej prevádzky voda prepúšťaná cez TG bez výroby elektriny. Na všetkých turbogenerátoroch VE Gabčíkovo boli preto zosilnené vodiace ložiská generátorov aj turbín. Na zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti strojov VE Gabčíkovo, a neskôr i vo VE Čunovo, bol do všetkých TG zabudovaný bezpečnostný vibrodiagnostický systém. Ten kontinuálne sleduje vibrácie TG, porovnáva hodnoty chvenia s hraničnými hodnotami pre každý režim prevádzky a v prípade zvyšovania vibrácií nad hraničné hodnoty signalizuje a v ďalšej etape i automaticky odstaví TG z prevádzky. Okrem toho boli vymenené elektrické ochrany, regulátory turbín a budenia, ale i riadiaci a informačný systém. Zrealizovaná bola tiež generálna oprava výkonových vypínačov blokov. Na turbínach boli vymenené tesnenia lopát Kaplanových turbín a na MVE Mošoň prebehla v roku 2014 generálna oprava strojných častí turbín.

Rozvodňa 400 kW
V roku 2009 bola vykonaná rekonštrukcia hlavného systému chránenia rozvodne – vymieňali sa prípojnicové ochrany a v spolupráci so SEPS, a. s., boli inovované prenosové zariadenia na vypínanie protistrán R400kV. Všetky vykonané opravy a rekonštrukcie od roku 2006 boli priebežne schvaľované VV bez pripomienok na pravidelných mesačných zasadnutiach Spoločnej prevádzkovo- technickej komisie.

Povodne v roku 2013
O dobrej kondícii a stave prevádzkovaných zariadení svedčí excelentne zvládnutá mimoriadna povodňová situácia v roku 2013, kedy bolo v prevádzke nonstop všetkých 8 turbín VE Gabčíkovo. V tejto zložitej situácii Slovenské elektrárne navyše zachraňovali technológiu plavebných komôr, ktoré vďaka prevádzke VE Gabčíkovo nemuseli prejsť do rizikovej haťovej prevádzky. Počas režimu zimnej prevádzky v prípade zamrznutého Dunaja udržiavame konštantnú hladinu tým, že regulácia hladiny je daná len prevádzkou VE Gabčíkovo. Konfi gurácia prevádzky strojov bola vždy prispôsobovaná podľa prietokov, najmä na vytvorenie podmienok bezenergetickej prevádzky, na zachovanie bezpečnosti plavby hlavne v brodových úsekoch. Slovenské elektrárne tiež udržiavajú funkcionality pre systémové služby slovenskej energetickej sústavy – čierny štart (štart do tmy), riadenie frekvencie (primárna regulácia), funkcia hraničnej rozvodne.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right