Gabčíkovo: Slovenské elektrárne majú nárok na odškodné

12.12.2014
Možnosti zdieľania:
Právo odstúpiť od zmluvy je zakotvené priamo v jej texte, rovnako ako aj povinnosť v takomto prípade odškodniť Slovenské elektrárne.

Slovenské elektrárne (SE) opätovne striktne odmietajú akékoľvek obvinenia súvisiace s prevádzkou vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG). Právo odstúpiť od zmluvy o prevádzkovaní VEG je zakotvené priamo v jej texte, rovnako ako aj povinnosť v takomto prípade odškodniť spoločnosť Slovenské elektrárne, ktoré si tento nárok hodlajú uplatniť. Slovenské elektrárne vždy dodržiavali platné zmluvy a plnili povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane zmluvne stanovených platieb.

„Slovenské elektrárne podniku Vodohospodárska výstavba pravidelne poskytujú informácie pre ročné vysporiadanie stanovené zmluvou, vrátane iných dodatočne požadovaných informácií. Dôveryhodnosť informácií overujú dve nezávislé audítorské spoločnosti. Rozsah informácií bol priamo definovaný zmluvou a rešpektuje ochranu obchodného tajomstva a hospodársku súťaž,“ informovali elektrárne.

Potvrdenie generálnych opráv o dva roky skôr

Kým je VE Gabčíkovo prevádzkovaná Slovenskými elektrárňami, dosahuje excelentné prevádzkové výsledky. Dokladá to klesajúci trend objemov nevyužitej vody počas plánovaných odstávok – vďaka optimalizácii odstávok v závislosti od prietoku v profile Devín na úroveň len 0,48 %, ako ak nulovej úrovni jalového prietoku, čo znamená takmer žiadne straty na výrobe z dôvodu porúch strojov. Splnenie najvyšších štandardov bezpečnosti zároveň svedčí o dobrom riadení, dobrom stave a starostlivosti o zariadenia VEG, ako aj o správne naplánovaných generálnych opravách.

Generálne opravy schválené oboma akcionármi na valnom zhromaždení Slovenských elektrární 21. novembra 2014 sa budú realizovať dokonca o dva roky skôr, než bolo pôvodne dohodnuté. Od roku 2006 Slovenské elektrárne nezaznamenali žiadne reklamácie z dôvodu technických nedostatkov v oblasti prevádzky a údržby. Úspešne zvládli aj záplavy v roku 2013 na VEG. „V plnom rozsahu si plníme svoje povinnosti v oblasti prevádzky, údržby a opráv na VE Gabčíkovo, realizujeme pokrokový plán údržby a prevádzkujeme elektráreň v súlade s najlepšou praxou v hydroenergetike,“ komentovala firma.

Platby vodohospodárom

Počas celého obdobia slovenské elektrárne dodržiavali dohodu, plnili dané povinnosti a platili zmluvne stanovené platby vlastníkovi VEG v plnom rozsahu. „Avšak, spochybnili sme právo spoločnosti Vodohospodárska výstavba na naše platby za objekty Slovenského vodohospodárskeho podniku v Gabčíkove, a to v celkovej sume 43 miliónov eur za roky, kedy neexistovala žiadna zmluva medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom a štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba,“ uvádza sa v stanovisku elektrární.

Elektrárne zároveň označili informácie o odhadovaných ziskoch z VE Gabčíkovo za nesprávne. Slovenské elektrárne dostávajú len 35% z výnosov z predaja elektriny vyrobenej v Gabčíkove, zároveň však platia náklady za prevádzku a údržbu elektrárne, investície do údržby a zvyšovania spoľahlivosti technologického zariadenia a iné platby, napr. poplatok za právo prevádzkovať majetok VEG, platbu za prevádzku majetku SVP, platbu za rezervovaný výkon a tzv. G komponent, poistenie, platby za pripojenie do prenosovej siete SEPS a iné náklady.

„Sme si istí, že model riadenia vodnej elektrárne Gabčíkovo platný v súčasnosti bol ekonomicky výhodný aj pre štát aj pre Slovenské elektrárne. Možnosť odstúpiť od zmluvy o prevádzke je zakotvená priamo v jej texte. Avšak štát je v takomto prípade povinný odškodniť spoločnosť Slovenské elektrárne a my si tento nárok uplatníme,“ dodala firma.

Otázke údržby VE Gabčíkovo, ktorá od jeho spustenia prebieha na najvyššej profesionálnej úrovni, sa Slovenské elektrárne na stranách 14 – 16 venujú aj v septembrovom vydaní podnikového časopisu E Slovensko.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right