Malá vodná elektráreň Dobšiná III

04.11.2013
Možnosti zdieľania:
Malá vodná elektráreň Dobšiná III má inštalovaný výkon 0,253 MW a v priemerne mokrom roku by mala vyrobiť 1 485 MWh elektrickej energie.

V septembri 2013 boli počas funkčných skúšok vyrobené prvé kilowatthodiny ekologicky čistej elektrickej energie v najnovšom zdroji Slovenských elektrární. Malá vodná elektráreň Dobšiná III doplní vodnú stavbu Dobšiná a energeticky využije prietoky odtekajúce z vyrovnávacej nádrže Dobšiná.

Už koncom sedemdesiatych rokov sa uvažovalo nad využitím prietoku z rieky Hnilec, ktorý sa cez Prečerpávaciu vodnú elektráreň (PVE) Dobšiná prevádza do povodia rieky Slaná. Výsledkom tejto snahy bolo v roku 1994 uvedenie Malej vodnej elektrárne (MVE) Dobšiná II do prevádzky a v tomto roku to bude MVE Dobšiná III.

Kompromisné technické riešenie

Pôvodne sa zvažovali viaceré alternatívy technického riešenia. Líšili sa rôznymi návrhmi umiestnenia malej vodnej elektrárne, odbermi vody z nádrže, dĺžkami odpadového koryta či hltnosťami turbíny. Počítali s využitím Kaplanovej, Bankiho, ale aj Francisovej turbíny. Maximálny spád sa pohyboval od 7,20 po 20,00 metrov a inštalované výkony od 0,188 po 0,700 MW.

Súčasné technické riešenie je kompromis medzi predstavami Slovenských elektrární ako vlastníka a prevádzkovateľa elektrárne, a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., ako správcu toku a vyrovnávacej nádrže.

Nakoniec sa pri vzájomnej spolupráci podarilo skĺbiť jednotlivé ciele a vybudovať dielo, ktoré pri akceptácii požiadaviek správcu toku je ekonomické, vyrába ekologickú energiu a nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.

Bezobslužná a plne automatická

Elektráreň je síce malá, čo sa týka výkonu a výroby, ale zložitosťou návrhu, realizácie a náročnosťou inžinierskej činnosti sa môže rovnať omnoho väčším sestrám. Je bezobslužná, plne automatická a jej regulácia je podstatne zložitejšia ako pri vodnej elektrárni, ktorá je vybudovaná ako klasický riečny stupeň. Riadiaci a informačný systém elektrárne umožňuje riadiť prevádzku priamo z hydroenergetického dispečingu v Trenčíne, v prípade potreby z PVE Dobšiná, alebo ručne priamo na MVE.

Vyrobí 1,5 gigawatt hodín elektriny

Malá vodná elektráreň Dobšiná III má inštalovaný výkon 0,253 MW, návrhový spád 9,80 metra a prietok 3,20 m3/s. V priemerne mokrom roku by mala vyrobiť 1 485 MWh elektrickej energie. Elektrinu bude vyrábať pomocou jednej horizontálnej Kaplanovej turbíny s priemerom obežného kolesa 0,75 m a asynchrónneho generátora. Hlavné stavebné objekty (odberný objekt, privádzač, MVE a odpadové koryto) majú navrhnutú monolitickú konštrukciu z vodostavebného betónu. Pre lepšiu predstavu o rozsahu stavby, privádzač má štvorcový prierez 1,50 x 1,50 metra a je dlhý 57 metrov.

Budova malej vodnej elektrárne má obdĺžnikový pôdorys a je výškovo rozčlenená do troch podzemných a jedného nadzemného podlažia. Odpadové koryto dlhé 312 metrov je z polovice uzavretý profi l a z polovice otvorené koryto.Pre zaujímavosť treba dodať, že priamo na realizácii stavby sa podieľalo viac ako tridsať externých dodávateľov a k úspechu prípravy a realizácie väčšou či menšou mierou prispelo viac ako 130 zamestnancov Slovenských elektrární.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right