Maxim: Pre zachovanie prevádzky Vojan robíme maximum

07.08.2015
Možnosti zdieľania:
Rozhovor s riaditeľom prevádzky klasických elektrární Ľubomírom Maximom o budúcnosti najväčšej čiernouhoľnej elektrárne na východe Slovenska.

V posledných mesiacoch odzneli v médiách rôzne informácie o budúcnosti Elektrární Vojany. Preto je pre Slovenské elektrárne dôležité uviesť niektoré nepresnosti na pravú mieru a povedať, ako to manažment so závodom myslí. O téme sa magazín E Slovensko rozprával s členom predstavenstva a riaditeľom prevádzky klasických elektrární Ľubomírom Maximom.

Aké opatrenia sa v závode robili na udržanie prevádzky?

Najskôr je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že Elektrárne Vojany (EVO) sú na voľnom trhu bez akejkoľvek podpory a  subvencií.  Opodstatnenie ich prevádzky je však vtedy, ak sú schopné generovať zisk. Bohužiaľ, vývoj cien výkupu elektriny na trhu je taký, že ani pri maximálnej snahe závodu optimalizovať svoje náklady pri súčasnej cene uhlia to závod nedokáže. A tu pramenia aj všetky diskusie a pochybnosti o ďalšom osude elektrárne.

Dovoľte mi reagovať na špekulácie o budúcnosti Elektrární Vojany a uistiť verejnosť i zamestnancov, že vždy bolo našou spoločnou snahou udržať prevádzku aj do  budúcnosti. Ak sa zameriame na novodobú históriu, tak aj tu sme už museli deklarovať našu snahu o  ďalšie zachovanie prevádzky EVO. Prvýkrát, krátko po vstupe Enelu do spoločnosti, bolo v roku 2007 potrebné doriešiť zaplatenie poslednej splátky za leasing v rámci financovania výstavby fluidných kotlov č. 5 a 6. V prípade nezaplatenia by vlastníctvo týchto kotlov prešlo na tretiu stranu. Firma sa vtedy rozhodla uhradiť navrhnuté vyrovnanie a Vojany zostali v prevádzke a sú súčasťou Slovenských elektrární (SE). To bol však len začiatok.

Kritická situácia nastala neskôr, keď v apríli 2009 vypukol požiar na turbíne č. 5 (TG5). Poisťovňa ponúkla dve riešenia. Vedenie SE si vybralo tú, ktorá garantovala obnovu bloku, formou viazaných investícií. Mohli sme sa vtedy rozhodnúť inak a vrátené peniaze z  poistky využiť na financovanie iných projektov v rámci SE. Úprimne sme chceli vo Vojanoch pokračovať vo výrobe elektriny.

Aké investície sa do Vojan v posledných rokoch urobili a aký vplyv to malo na ekonomiku prevádzky?

V  súvislosti s  investíciou na zvýšenie podielu spoluspaľovania biomasy na piatom bloku z 5 na 21 % sme zvažovali a hľadali možnosti, ako zefektívniť prevádzku elektrárne aj so  zapojením širšieho regiónu do boja o udržanie závodu. Zorganizovali sme konferenciu, kde bolo zo strany prizvanej akademickej obce jasne deklarované, že pôda v  okolí elektrárne je vhodná na pestovanie rýchlorastúcich drevín, spracovateľných ako biomasa. Zúčastnili sa aj podnikatelia a firmy, ktoré prejavili záujem podnikať v  tomto segmente.

Avšak pod podmienkou uzatvorenia dlhodobého kontraktu, ktorý by im  garantoval návratnosť vstupnej investície. Prirodzene, v  dnešnej situácii nízkych výkupných cien elektriny to je pre SE veľmi zložité.

Nie menej významnými investíciami v  poslednom období bola rekonštrukcia hlavného technologického zariadenia na výrobu demineralizovanej vody v objeme cca 1,6 mil. eur a realizácia nového riadiaceho systému TG na blokoch 5 a 6.

Ako sa tu investovalo do ľudí?

Okrem priamych investícií sa realizovalo veľa opatrení v  oblasti prevádzky a  údržby, ktoré sú zamerané na zlepšenie celkovej ekonomiky závodu. Rozhodujúcou investíciou bola a  je investícia do ľudí. Vďaka masívnemu tréningu zamestnancov sa nám podarilo výrazným spôsobom znížiť nedisponibilitu blokov ( z  8,45 % na 0,4 % ) a  zvýšiť účinnosť prevádzky viac ako o  jedno percento.

Dlhodobo dosahujeme tak isto dobré výsledky v  oblasti bezpečnosti, ktorú považujeme za absolútnu prioritu. Konkrétne vo Vojanoch sme nemali registrovaný úraz od roku 2012.

Od 1. januára tohto roku sme spustili pilotný projekt realizácie výkonu všetkých údržbárskych činností prostredníctvom externej údržby. Vojany sú prvou elektrárňou v  SE, ktorá zabezpečuje údržbu bez „vlastných“ pracovníkov údržby, ale prostredníctvom outsourcingu. Zrealizovali sme množstvo ďalších opatrení, ktoré sú zamerané na zníženie nákladov na výrobu elektriny.

Aká je situácia pri obnoviteľných zdrojoch? Dostávajú Elektrárne Vojany za výrobu zelenej elektriny nejaké úľavy?

Nie, v  dôsledku novelizácie zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie nemajú Elektrárne Vojany nárok na podporu výroby elektriny z  biomasy formou doplatku. Od januára 2013 teda nemajú EVO nárok na garantované výkupné ceny z biomasy, ani nedostávajú žiadne iné dotácie. Určite by pomohla úprava legislatívy, keď zoberieme do úvahy fakt, že by sme kapacitou mohli spáliť cca až 400 ton štiepky, ktorou by sme nahradili čierne energetické uhlie, a tak by sme výrazným spôsobom prispeli k ochrane ovzdušia a zlepšeniu životného prostredia. Táto cesta je ale spojená s dlhodobým legislatívnym procesom a, samozrejme, je podmienená ochotou tvorcov legislatívy.

Jedným z posledných negatívnych vplyvov na prevádzku Elektrárne Vojany bolo zavedenie G-komponentu. Čo to je a aký to má vplyv na EVO?

Významný. Ide o  nový poplatok od 1. januára 2013, ktorý musia Elektrárne Vojany zaplatiť prevádzkovateľovi distribučnej siete a Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave (SEPS) za prístup do sústavy rezervovanú kapacitu. V  praxi sme z  dôvodu optimalizácie nákladov museli obmedziť a nakoniec aj úplne odstaviť výrobu blokov 1 a 2, ktoré sme mohli v prípade potreby prevádzkovať v limitovanom režime do roku 2023.

Okrem iného ekonomiku, resp. profitabilitu EVO zhoršujú aj prehnané a neadekvátne miestne dane a rôzne poplatky. Ročne platia Elektrárne Vojany na daniach cca 980  000 eur, z toho rozhodujúcu časť obci Drahňov.

Rád by som vyzval kompetentných, ktorí priamo alebo nepriamo spolurozhodujú o osude závodu vo Vojanoch, aby zobrali do úvahy a so všetkou zodpovednosťou zvážili, že okrem ťažko dosiahnuteľného profitu z výroby závod ponúka aj cenné výhody v oblasti podnikania v energetike. Predovšetkým na tepelnú elektráreň špičkové podporné služby, flexibilita a dostupnosť k zdrojom je takmer ideálna. Získať nové licencie a súhlas na výstavbu a prevádzku zdroja ako je EVO je dnes takmer nemožné.

A v neposlednom rade, závod je jedným z posledných významných zamestnávateľov v regióne.

Ľubomír Maxim

Narodil sa 2. júla 1963 v Sobranciach. Je absolventom Strojníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach, študijný odbor Dopravná a manipulačná technika. Od roku 1987 do roku 1991 pracoval v petrochemickom priemysle. V Slovenských elektrárňach pracuje od roku 1991, kde prešiel viacerými funkciami počnúc funkciou technik prípravy údržby až po funkciu vedúceho údržby, asistenta projekt manažéra výstavby odsírovacieho zariadenia pre bloky 1 a 2 vo Vojanoch, a vedúceho plánovania a koordinácie na odbore Správy majetku, kde pôsobil až do konca roku 2005. Riaditeľom závodu bol od roku 2006, od roku 2009 bol menovaný riaditeľom prevádzky klasických elektrární Slovenských elektrární. Funkciu člena predstavenstva zastáva od 25. mája 2015.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right