Odstávka je ako umelecké dielo

03.05.2017
Možnosti zdieľania:
Rozhovor s Ľubomírom Novanským, garantom procesu riadenia odstávok v Slovenských elektrárňach.

Každému, kto mal to šťastie vidieť naživo atómovú elektráreň, musí byť jasné, že odstávka je mimoriadne náročná záležitosť. Aj preto ísť robiť rozhovor s garantom procesu riadenia odstávok Ľubomírom Novanským nemôže dopadnúť inak, ako zaujímavo. O zákulisí „vysokej školy“ plánovania, rozvrhovania, desiatkach tisícov úloh a koordinácii masy ľudí sme sa bavili takmer dve hodiny. A ako sme začali pri umení, tak sme pri ňom aj skončili, aj keď z úplne iného konca. K obrazom, ktoré súčasný manažér podpory prevádzky jadrových elektrární vo voľnom čase tvorí, ho priviedli, ako inak, odstávky a potreba psychohygieny pre všetky tie bezsenné noci tesne pred ich začiatkom.

Dlhé roky ste riadili odstávky, dnes ste tvorcom systému, podľa ktorých fungujú. Ako vyzerá odstávka v atómovej elektrárni z odstupu, ktorý dnes máte?

Zvyknem hovoriť, že odstávka, celá ako prebehne, je umelecké dielo. Dielo rúk a umu ľudí, ktorí sa na tom podieľajú. Nie len tých, ktorí ju plánujú, ale hlavne tých, ktorí ju koordinujú a realizujú. Veľa ľudí na jednom mieste, desiatky tisícov operácií, kopy papierov. A to je druhý blok ešte v prevádzke.

Odstávka je pre každú elektráreň mimoriadnym obdobím. Ako sa plánovali kedysi a ako dnes?

Kedysi sme vôbec nemali také plánovacie nástroje na to, aby sme dokázali každú činnosť časovo ohodnotiť, dať ju do harmonogramu a pospájať ju s ďalšími. To sa robilo ručne. Plánovali sme len hlavné činnosti na kritickej ceste. Dnešný systém sme nastavovali od roku 2008. Dva roky sme zbierali najlepšiu svetovú prax a komplexne modelovali kľúčové procesy v rámci projektu SAP Nuclear, ktorý vychádzal zo štandardov používaných v amerických elektrárňach, združených v INPO (inštitút prevádzkovateľov jadrových elektrární), kde mali najlepšie výsledky v riadení procesov v jadre a podľa toho sme potom nastavovali aj náš proces riadenia odstávok.

Dá sa vôbec v skratke vysvetliť ako funguje plánovanie odstávok v jadrových elektrárňach a čo všetko obsahuje?

Skúsim to. Základ, prečo je potrebná odstávka je v tom, že nevieme palivo dopĺňať alebo vymieňať počas bežnej prevádzky. Technológia našich reaktorov tak nie je postavená. Zároveň, aby sme dosiahli vysokú spoľahlivosť výroby, potrebujeme spoľahlivé zariadenia na to, aby sme minimalizovali možné odstavenia kvôli ich výpadkom. Preto počas odstávky robíme preventívnu údržbu, servis a kontroly na zariadeniach, na ktorých to nie je možné počas bežnej prevádzky. Plánované dĺžky odstávok potom súvisia s náročnosťou prác. Keď chceme robiť vnútornú kontrolu reaktora, musíme vyviezť všetko palivo a všetky vnútroreaktorové časti. To trvá nejaký čas. Takúto odstávku nazývame rozšírená, je najdlhšia a robí sa raz za osem rokov. Po štyroch rokoch sa robí strednodobá odstávka, vtedy urobíme kontrolu tlakovej nádoby zvonka. Medzi tým sú tri krátke. To všetko sa strieda na našich štyroch prevádzkovaných blokoch tak, aby sa dlhšie odstávky nestretli v jednom roku.

Takže už dnes vieme, kedy bude ďalšia najbližšia dlhá odstávka?

Samozrejme. A plánujeme už aj to, kedy budú odstávky na ešte nespustených blokoch v Mochovciach. Rátame s tým podľa toho, kedy nabehnú. A vieme už aj to, že nábehom 3. a 4. bloku Mochoviec vnesieme do tohto harmonogramu isté narušenie, lebo potom budeme musieť robiť aj dve rozšírené odstávky v jeden rok.

Ľubomír Novanský (1958) vyštudoval elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave, pracuje v Slovenských elektrárňach od roku 1983. Prešiel všetkými operátorskými pozíciami, neskôr sa stal vedúcim reaktorového bloku a zmenovým inžinierom. Pôsobil ako vedúci oddelenia koordinácie, manažér riadenia prác a manažér údržby. Od roku 2015 je manažér podpory prevádzky jadrových elektrární.

Plánovanie je fascinujúca vec. Ako sa vyrovnávate s nečakanými situáciami v praxi?

Žiaľ, s tým musíme tiež počítať. Obyčajne asi 10 % hodín výkonov tvorí rezervu. Každému je jasné, že keď niečo vyskočí, najefektívnejšie je to urobiť hneď a nič neodkladať. To je práve to umelecké dielo, koordinácia realizácie odstávky. Na mieste vzniká toľko kolízií a nečakaných situácií, že je veľké umenie to ustáť. Základ je komunikovať medzi sebou. Aby tí, čo riadia odstávku, vedeli, že sa niečo deje a dokázali včas prijať náležité opatrenia.

Ako vôbec celé plánovanie odstávok prebieha?

Plánovanie odstávok má tri roviny. V prvej rovine je to optimalizácia dĺžok odstávok. Bola zriadená pracovná skupina, ktorá sa stretáva a skúma možnosti ako urobiť štandardizované odstávky (rozšírené, strednodobé a krátke) za čo najkratší čas. Dnes najkratšia odstávka má plán 18 dní. Je dosiahnuteľný cieľ urobiť odstávku aj za 17 dní, ale nie je to jednoduché. Ak to chceme dosiahnuť, musíme dotiahnuť niektoré dlhodobé opatrenia z vyššie zmienenej skupiny, všetko musí byť tip top naplánované, všade sa musí ísť podľa plánu a nesmie prísť k žiadnej neočakávanej skutočnosti. Ak sa pýtate ako sme k tomu dospeli, odpoveď je vecnou a časovou optimalizáciou jednotlivých čiastkových okien odstávky, ktorými sú samotné odstavenie, demontáž reaktora, výmena paliva, montáž reaktora a nábeh do prevádzky.

Kto určuje kedy sa aká odstávka bude robiť a v akej dĺžke?

Na to, ako sa striedajú a kedy v kalendárnom roku budú naplánované dlhé, strednodobé a krátke odstávky sa pozeráme v 10 ročnom predstihu. To je druhá rovina plánovania odstávok, ktorou sa zaoberá koordinačná porada pre plánovanie odstávok. Výstupom je, že porada potvrdí dĺžky trvania odstávok pre jednotlivé bloky na nasledujúce roky, termíny začiatkov a ukončení a parametre palivových kampaní, to znamená, akú palivovú náplň presne potrebujeme vložiť do reaktora na to, aby sa ďalšia odstávka konala v čase, kedy ju potrebujeme. Navyše, je iné, keď odstavíme v lete, alebo keď je odstávka v novembri a decembri. Vtedy je vysoký dopyt po elektrine a ceny sú vyššie. Hľadá sa teda cesta ako odstaviť jednak v čase nízkych cien elektriny, na druhej strane maximálne efektívne využiť palivo. Presné výpočty vsádzok paliva sú dosť náročné a samozrejme, potom ešte treba konkrétne palivo obstarať. Zároveň musíme pozerať na to, aby sa nám odstávky neprekrývali, lebo máme obmedzené kapacity pre realizáciu prác.

Prečo kampaň trvá 12 mesiacov?

Takto je nastavený základný projekt u nás inštalovaných reaktorov. Existujú aj reaktory, ktoré bežia v 15 a 18-mesačných kampaniach, napríklad Pakš (Maďarsko), no my zatiaľ ešte len pripravujeme štúdiu o tom, aký dopad na náklady by predĺženie kampaní prinieslo. Okrem zmien v zavážkach paliva by to znamenalo aj zmeny v programoch udržiavania a programoch kontrol na dozorovaných zariadeniach. Samozrejme s tým súvisí množstvo rokovaní s Úradom jadrového dozoru.

„Som analytik. Registrujem iba čo s čím súvisí, aký to má dopad a z čoho sa poučím, emócie vypúšťam. Stres si filtrujem maľbou. Pri našej práci si treba nájsť taký koníček, aby sme dokázali byť v práci sústredení. Maľba je úžasná, poskytuje uvoľnenie emócií, a nemusím nijako obraz rozoberať a teoretizovať nad ním. Mám dosť analyzovania v práci.“

Kedy sa začína plánovanie konkrétnej odstávky?

To je tá tretia rovina plánovania. Fáza prípravy sa začína 12 mesiacov pred začiatkom odstávky.

… To je v čase práve prebiehajúcej odstávky.

Áno. Je to nikdy nekončiaci príbeh. Tí, ktorí zabezpečujú plánovanie odstávok, ešte neskončia jednu a už začínajú pripravovať druhú. A akonáhle sa skončí odstávka, jeden vedúci plánovania odstávok pripravuje vyhodnotenie skončenej odstávky, aby sme sa vedeli poučiť z vlastných chýb, a druhý už pripravuje budúcu odstávku. Vyzve všetky útvary na zaregistrovanie požiadaviek na výkony v pripravovanej odstávke, čo znamená, že do termínu deväť mesiacov pred odstávkou musia byť v SAP-e vystavené zákazky na všetky plánované aktivity. Deväť mesiacov pred odstávkou sa rozsah zmrazí, a zaradenie každej ďalšej aktivity do rozsahu odstávky musí byť schválené vedením závodu. Tým sa však nevylučuje možnosť zaradenia operatívnej korektívnej údržby. Pol roka pred začiatkom sa ukončuje príprava zákaziek, robí sa harmonogram, ktorý sa pripomienkuje. Mesiac pred odstávkou musí byť úplne jasné, čo budeme robiť, kedy to budeme robiť a kto to bude robiť. V tomto termíne je vedúcimi odstávok vypracované a vedením závodu prerokované hodnotenie pripravenosti odstávky, ktorého hlavným cieľom je zaujať stanoviská, prípadne prijať dodatočné opatrenia k tomu, čo ešte nie je na 100% pripravené. Týždeň pred začiatkom odstávky prebehne druhé kolo prerokovania pripravenosti, kde si už len dávame odpovede na všetky dovtedy otvorené otázky.

Kedy si zvyknú tí, čo plánujú odstávky, brať dovolenku? Veď pri tomto cykle nie je žiaden priestor na výpadok.

V tej pauze, určenej pre vyhodnotenie odstávky, kým sa iniciuje identifikácia požiadaviek pre ďalšiu odstávku. Vtedy si po jednom môžu vziať dovolenky (smiech).

Koľko aktivít predstavuje bežná odstávka?

Asi 30 tisíc. Je to náročné, lebo každú treba rozvrhnúť. Podľa toho sa plánujú kapacity, ktoré pracoviská budú ako zaťažené hodinami. V prípade, že nie je k dispozícii materiálové vybavenie, musí sa hľadať spôsob, ako ho zohnať.

Existujú ešte rezervy na to, ako skrátiť plánované dĺžky odstávok?

Určite áno, už len z princípu, že nikdy neurobíte toľko, aby ste nemohli urobiť viac. To je parketa skupiny pre optimalizáciu dĺžok odstávok, kde sa dá ešte odstávka skrátiť, ale každé ďalšie skracovanie znamená zrealizovať nejaké dodatočné aktivity. Aktuálne dĺžky odstávok sú ale už v takej rovine, že v ďalšom skracovaní ide o takzvané hardvérové alebo softvérové opatrenia. Priestor na inovácie tu ale je.

Čo je Vašou nočnou morou?

Odstávka znamená obrovskú záťaž pre ľudí, nielen pre závod v odstávke, ale aj pre partnerský závod. Zamestnanci pracujú denne v 12-hodinových zmenách šesť dní v týždni, na určitých činnostiach sa pracuje 24 hodín denne. A tí, ktorí to riadia a koordinujú, sú vystavení neustálemu stresu očakávania nepredvídanej skutočnosti, či všetko dopadne tak, ako má. A je tu ešte jeden aspekt. Chceme, aby odstávky robili skúsení ľudia, lebo iba oni dajú očakávanú pridanú hodnotu a dokážu urobiť kvalitnú prácu spoľahlivo a bezpečne. Ale samozrejme, tí skúsení už obyčajne nie sú najmladší. Takže viem, že naši kolegovia toho majú po skončení odstávky plné zuby, ako sa hovorí. Potrebujú si oddýchnuť a vyčistiť si hlavu.

Čo znamená vyčistiť si hlavu pre Vás?

Som analytik. Registrujem iba čo s čím súvisí, aký to má dopad a z čoho sa poučím, emócie vypúšťam. Stres si filtrujem maľbou. Pri našej práci si treba nájsť taký koníček, aby sme dokázali byť v práci sústredení. Maľba je úžasná, poskytuje uvoľnenie emócií, a nemusím nijako obraz rozoberať a teoretizovať nad ním. Mám dosť analyzovania v práci.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right