Otvorená diskusia o deregulácii cien v energetike

11.12.2015
Možnosti zdieľania:
Regulácia vedie k obmedzeniu hospodárskej súťaže a podľa odborníkov neučí spotrebiteľa správať sa ekonomicky a využívať energiu efektívne.

O deregulácii sa na Slovensku neformálne hovorí v energetických kruhoch pri každej príležitosti, no odborných debát na túto tému je málo. Diskusia, ktorú 9. decembra 2015 zorganizoval Inštitút pre stredoeurópsku politiku CEPI v Bratislave, mala za cieľ odštartovať intenzívnejšiu debatu o deregulácii cien v energetike na Slovensku. 

Tri desiatky odborníkov diskutovali o procese regulácie najmä v elektroenergetike, o pripravenosti slovenskej energetiky na dereguláciu, o tom, ako je táto problematika riešená na európskej úrovni a o českom príklade deregulácie. V čase, keď sa očakáva zverejnenie návrhu energetickej politiky sa odborníci v diskusii dotkli kvality konzultačného procesu pri príprave jedného z najkľúčovejších dokumentov v oblasti energetiky, ktorý je podľa nich nepostačujúci.

Podľa odborníkov i zástupcov dodávateľov je proces prípravy regulačnej politiky nedostatočný a nespĺňa dnešné európske štandardy z pohľadu otvorenosti a transparentnosti. Prijatiu novej regulačnej politiky by malo predchádzať vyhodnotenie aktuálnej ako aj verejná odborná diskusia so zainteresovanými stranami, ktorá na Slovensku neprebehla. Na nedostatočnú transparentnosť v tejto oblasti viackrát poukazovala aj Európska komisia a aj preto oceňuje zintenzívnenie stykov so slovenským regulačným úradom v posledných mesiacoch. Odborníci by taktiež ocenili aktívnejšie vystupovanie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) na európskej úrovni, najmä v rámci Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER).

Za výrazný problém dodávatelia elektriny považujú skladbu koncovej ceny elektriny, kde komodita tvorí len okolo 40%, pričom zvyšok sú regulované položky. Tento fakt odrádza spotrebiteľov od zmeny dodávateľa, keďže ročné úspory nie sú dostatočne motivujúce. Jedným z najvýraznejších problémov spojených s reguláciou je fakt, že dodávatelia môžu súťažiť len cenou, nie službami, resp. rôznymi tarifami, keďže to regulácia nedovoľuje. Z toho vyplýva, že cenové rozdiely sa pohybujú rádovo v centoch (s tým súvisí aj relatívne nízka úspora pri zmene dodávateľa) a akákoľvek podnikateľská iniciatíva a inovácia v zmysle ponuky služieb šitých na mieru pre konkrétne skupiny odberateľov nie je možná. Zavádzanie inteligentných meracích systémov, ktoré má potenciál posunúť úroveň služieb pre spotrebiteľov výrazne dopredu, však v takto regulovanom prostredí považujú dodávatelia za kontraproduktívne a upozorňujú, že regulácia vedie k obmedzeniu hospodárskej súťaže a spotrebiteľa k neekonomickému správaniu, keďže ten sa spolieha na regulátora a nie je motivovaný konkrétnymi produktmi k energetickej efektívnosti či k úsporám.

Odborníci za kľúčový problém slovenskej energetiky považujú nedostatok informovanosti verejnosti, ktorá aj podľa Inštitútu pre finančnú politiku je predpokladom pre rozvoj trhovej konkurencie. Tu je dôležitý český príklad, keď v čase deregulácie Energetický regulačný úrad realizoval v Českej republike intenzívnu informačnú kampaň pre verejnosť, ktorá tak bola pripravovaná na uvoľnenie trhu a nadobudla poznatky o príležitostiach i rizikách procesu zmeny dodávateľa.

Pri téme regulácie je potrebné poznamenať, ako zaznelo na diskusii, že z pracovnej verzie návrhu regulačnej politiky na roky 2017 – 2021 nevyplýva prijatie akýchkoľvek krokov, ktoré by v časovom horizonte piatich rokov viedli postupne k deregulácii cien energií na Slovensku. Pritom ochrana a podpora hospodárskej súťaže je ústavným záväzkom Slovenskej republiky (Čl. 55, ods. (2) Ústavy Slovenskej republiky). Aj Európska komisia považuje zavádzanie trhových princípov za nevyhnutnú súčasť vytvárania jednotného trhu, Energetickej únie aj implementácie tretieho klimatického balíčka. Pozitívne je preto hodnotený rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci regulácie trhu s plynom v Poľsku. Ako z rozhodnutia vyplýva, regulácia má opodstatnenie len v kontexte zaistenia ochrany exponovaným spotrebiteľom, avšak nesmie byť plošná a časovo neobmedzená. V tejto súvislosti zaznelo, že Česká republika špeciálne tarify pre exponovaných spotrebiteľov nemá a rieši túto problematiku sociálnou podporou.

Z diskusie vyplynulo, že Česká republika zavádzala reguláciu v ideálnej trhovej situácii, keď cena energií začala klesať. Momentálne nie je ideálna situácia na dereguláciu, keďže ceny sú na historických minimách a je pravdepodobné, že v najbližších rokoch začnú stúpať. Zároveň z českých skúseností vyplýva, že kľúčovým predpokladom je pripravenosť trhu na dereguláciu, a to tak zo strany dodávateľov, ako i spotrebiteľov, ktorí musia byť informovaní o tom, čo deregulácia prinesie. V Českej republike otváranie trhu s elektrinou trvalo päť rokov, pričom na začiatku súťažili dodávatelia len cenou a až neskôr aj konkrétnymi produktmi. Slovenskí dodávatelia sa cítia pripravení na otvorenie trhu, no uvedomujú si potrebu vzdelávať verejnosť. Aj preto chcú v roku 2016 rozbehnúť informačnú kampaň a webstránku, kde verejnosť nájde všetky potrebné informácie.

Na záver sa diskusia zamerala na možnosti prijať aspoň čiastkové kroky smerujúce k deregulácii. Ide o koncept podobný tomu, aký navrhol Inštitút pre finančnú politiku vo svojej analýze „Ako ďalej s elektrinou a plynom“. Predpokladom je existencia regulovanej základnej tarify a neregulovaných taríf, s ktorými by mohla byť spojená dodatočná služba pre spotrebiteľov. Táto cesta byť však skôr celý systém skomplikovala a zneprehľadnila, čo by v konečnom dôsledku pre spotrebiteľov neprinieslo želané výhody. Podľa dodávateľov je už dnešná situácia v zmysle administratívnej náročnosti a byrokracie neudržateľná a systém kombinácie regulovaných a neregulovaných taríf by túto situáciu ešte viac zhoršil. Rovnako by to viac frustrovalo spotrebiteľov, ktorí ani dnes nemajú jasno v možnostiach zmeny dodávateľa energií a ešte by to znížilo ich motiváciu zvažovať rôzne ponuky na trhu. Dodávatelia preto preferujú celkovú dereguláciu spojenú s informačnou kampaňou pre verejnosť.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right