Rok 2015: Rekordy v spoľahlivosti

05.02.2016
Možnosti zdieľania:
Historicky najlepší výsledok dosiahol 2. blok AE Mochovce, ktorý mal vlani až 94,41 % koeficient pohotovosti (UCF – Unit Capability Factor).

Rok 2015 znamenal v Slovenských elektrárňach najmä veľké investície, vďaka ktorým sa Slovensko stalo jednou z prvých krajín v Európe, ktorá má všetky jadrové bloky vybavené opatreniami na prevenciu alebo zvládnutie nehody s tavením paliva v reaktore. Plánované odstávky prirodzene znamenali aj nižší počet nasadzovaných zdrojov. Všetky veľké akcie však priniesli zvýšenie spoľahlivosti zariadení, predĺženie ich životnosti a zníženie environmentálnych záťaží.

V Elektrárňach Nováky počas celého roka prebiehala 40-miliónová modernizácia súvisiaca s ekologizáciou prevádzky. V Atómových elektrárňach Jaslovské Bohunice V2 bola súčasťou plánu rozšírená generálna odstávka na 3. bloku, ktorá sa robí raz za 8 rokov. Zahŕňala aj úplné vyvezenie paliva a vnútornú i vonkajšiu kontrolu tlakovej nádoby reaktora. Na jeseň prebehla generálna odstávka 2. bloku AE Mochovce, ktorou Slovenské elektrárne zavŕšili implementáciu programu opatrení na riadenie tzv. ťažkých havárií.

Až 77 % vyrobili jadrové elektrárne

Stabilne najvyšší objem výroby sme dosiahli na jadre. Atómové elektrárne v Mochovciach vyrobili v minulom roku 7 523 gigawatthodín energie a v Jaslovských Bohuniciach sa vyrobilo 7 623 gigawatthodín energie. Tým obe elektrárne potvrdili svoj dlhodobý významný podiel na garantovaní energetickej bezpečnosti krajiny – jadro tvorí takmer 77 % na vyrobenej elektrine Slovenských elektrární. Zvyšok patril najmä uhliu (10,57 %) a vode (12,33 %). Podiel biomasy na celkovej výrobe Slovenských elektrární bol 0,24 % a fotovoltiky 0,01 %.

Historicky najlepší výsledok

Slovenské jadrové elektrárne aj v roku 2015 patrili k celosvetovej špičke medzi tlakovodnými reaktormi. Historicky najlepší výsledok dosiahol 2. blok AE Mochovce, ktorý mal vlani až 94,41 % koeficient pohotovosti (UCF – Unit Capability Factor). Koeficient vyjadruje percentuálny pomer skutočne vyrobenej elektrickej energie na bloku a energie, ktorú je blok teoreticky schopný v danom časovom období vyrobiť. Čiže čím vyššia hodnota, tým menej bolo dní, kedy bol blok mimo prevádzky.

Oba bloky Mochoviec spolu dosahujú v priemere UCF 93 %, čím dokazujú, že vysoký koeficient nie je dielom náhody, ale výsledkom rokov práce v oblasti zlepšovania údržby a diagnostiky zariadení, skracovania plánovaných a eliminácie neplánovaných odstávok, a tiež implementácie Programu spoľahlivosti ľudského činiteľa.

Silnie rola jadra v poskytovaní podporných služieb

Zaujímavosťou tiež je, že medziročne sa na jadre výrazne zvýšilo poskytovanie podporných služieb. "V roku 2015 začali bloky jadrových elektrární prvýkrát poskytovať zápornú časť sekundárnej regulácie do virtuálneho bloku externého partnera. Navyše, od júna do decembra 2015 bola na jednom bloku trvalo poskytovaná primárna regulácia," povedal Ján Mazánik, vedúci hodnotenia výroby.

Modernizácia hnedouhoľných Elektrární Nováky

Napriek odstávkam Elektrární Nováky počas takmer 40 miliónovej modernizácie si za minulý rok tepelné elektrárne udržali stabilné výsledky. Čiernouhoľné Elektrárne Vojany (EVO) dokonca plán výroby prekročili o 65 gigawatthodín. Podarilo sa to vďaka ich optimálnemu nasadzovaniu a vhodne zvolenej predajnej stratégii – a to aj napriek neustále klesajúcej veľkoobchodnej cene elektriny. Slovenské elektrárne využili krátkodobé zvýšenie cien a dopyt po podporných službách počas horúceho leta. EVO vyrobili 470 GWh elektriny.

Slovenské elektrárne investovali aj do vodných elektrární. Medzi najväčšie investície patrila spätná montáž turbogenerátora na VE Lipovec, ale investovalo sa aj do opráv turbogenerátorov na najväčšej slovenskej prečerpávacej elektrárni PVE Čierny Váh, či do úpravy rozvodne a opravy strojov na PVE Dobšiná.

Rok 2015 už bez VE Gabčíkovo

Na výrobu vodných elektrární vplývalo hlavne počasie, rok 2015 bol pomerne suchý a nadpriemerne teplý. Prakticky celá zima a začiatok jari sa niesli v znamení priemernej výroby, zlepšenie priniesli jarné dažde. Horúce suché leto a jeseň bez zrážok to však celé zmenili. Výroba z mesiaca na mesiac klesala a v tradične najsuchšom septembri sa napríklad na Váhu vyrobilo iba 60 GWh. Celková výroba v roku 2015 nakoniec bola na úrovni 1 981 GWh.

Vodných elektrární Gabčíkovo, ktoré v marci 2015 Slovenské elektrárne odovzdali štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba, š.p., sa do 9. marca vyrobilo 448 GWh, čo bolo 37 GWh nad úrovňou plánu.

Využitie prečerpávacích elektrární medziročne stúplo. Okrem výroby špičkovej elektriny a poskytovaní podporných služieb majú nezastupiteľnú funkciu pri riešení výpadkov iných zdrojov portfólia Slovenských elektrární. Celkovo vyrobili 302 GWh, pričom spotreba na prečerpanie vody do horných nádrží dosiahla 408 GWh.

Bez emisií skleníkových plynov

Na dodávke elektriny sa z 90 % podieľali zdroje bez emisií, čo je zásluha hlavne jadrových a vodných elektrární. Elektrárne Vojany spoluspaľovaním drevnej štiepky prispeli čistou elektrinou v objeme 35 gigawatthodín. K výrobe zelenej energie prispeli aj Elektrárne Nováky a spoluspaľovaním drevnej štiepky na fluidnom kotli v ENO A dodali 4,5 GWh. Fotovoltické elektrárne vo Vojanoch a Mochovciach spolu dodali štandardných 1,9 GWh.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right