Slovenské elektrárne v roku 2017 vyrobili o 2,4% viac elektriny

15.02.2018
Možnosti zdieľania:
Slovenské elektrárne vlani vyrobili 19 444 gigawatt-hodín elektriny, čo v porovnaní s 18 981 GWh z roka 2016 predstavuje rast o vyše 2,4%.

Z vyrobenej elektriny Slovenské elektrárne do siete dodali 17 547 GWh (+1,8%), pričom na dodanej elektrine mala z primárnych zdrojov najvyšší podiel energia získaná štiepením jadra, až 79,22%.

Ďalšími zdrojmi bez emisií oxidu uhličitého boli voda s 10,28%, biomasa (0,12%) a slnko (0,01%).

Vďaka jadrovej a vodnej energii tak až 90% elektriny dodanej do siete bolo bez emisii CO2.

Energia získaná spaľovaním uhlia mala na dodávke podiel 10,38%.

„Viac vyrobenej i dodanej elektriny je pre nás dobrou správou a preto si aj veľmi cením úsilie všetkých, ktorí sa na tom aktívne podieľali. Od ľudí zo závodov, ktorí často napriek nepriazni počasia udržiavali naše zdroje prevádzkyschopné, až po zamestnancov riaditeľstva, ktorí dokázali vytvárať podmienky pre ich optimálne nasadzovanie. Zmeny v európskej energetike a ťažko predvídateľný vývoj cien elektriny však stále tlačia na zvyšovanie našej produktivity. Na meniace sa prostredie musíme reagovať inováciami, kreativitou a hľadaním nových, nekonvenčných riešení. Vlaňajšok priniesol viacero hmatateľných príkladov, že tento prístup prináša výsledky. V tomto roku ho preto budeme ešte intenzívnejšie aplikovať vo všetkom, čo robíme.“

- Bohumil Kratochvíl
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Spoľahlivý výkon jadroviek

Výroba jadrových elektrární medziročne stúpla z 14 774 na 15 081 GWh. Dodávka elektriny do siete stúpla o 261 GWh a dosiahla 13 993 GWh. Atómové elektrárne Bohunice (EBO) dodali za rok 2017 do siete elektrinu v objeme 7 246 GWh. Mochovce (EMO) dodali 6 752 GWh.

Jadrové bloky spoľahlivo celoročne poskytovali aj podporné služby, sekundárnu a zápornú terciárnu reguláciu výkonu, ako aj sekundárnu reguláciu napätia.

Vojany obstáli, bežali oba bloky

Elektrárne Nováky (ENO), ktoré musia vykupovať domáce hnedé uhlie a elektrinu vyrábať a dodávať v rámci tzv. všeobecného hospodárskeho záujmu, vyrobili 1 484 a do siete dodali 1 247 GWh. Novácke bloky počas celého roka 2017 poskytovali sekundárnu reguláciu výkonu.

Elektrárne Vojany (EVO), ktoré spaľujú čierne uhlie bez dotácií, vyrobili vlani bezmála 714 GWh a do siete dodali 607 GWh elektriny. Napriek rastúcej cene čierneho energetického uhlia bol jeden blok EVO, s výnimkou 9-dňovej odstávky, nasadený celoročne a slovenskej elektrizačnej sústave poskytoval podporné služby.

Druhý blok EVO bol nasadzovaný operatívne na základe vývoja dopytu a ceny na trhu a nakoniec mal dôležitý podiel na tom, že Slovenské elektrárne vlani z uhlia a biomasy vyrobili 2 198 GWh (+6,8%) a dodali 1 854 GWh.

Voda zápasila so suchom

Vodné elektrárne sú priamo závislé od počasia a hydrologickej situácie. Veľmi chladná zima spôsobila v prvých mesiacoch roka 2017 aj pokles výroby v porovnaní s plánom Slovenských elektrární. Situácia sa zlepšila v máji, keď prišlo dlhšie obdobie zrážok a  deficit výroby z predošlých mesiacov sa podarilo zredukovať.

Horúce a suché leto a veľmi nízke prietoky spôsobili pokles výroby. Prekvapením bola až daždivá jeseň, vďaka ktorej výroba na Vážskej kaskáde od septembra do decembra postupne rástla.

Slovenské elektrárne vlani vo svojich 31 vodných elektrárňach vyrobili takmer 2163 GWh elektriny, čím mierne prekročili produkciu 2 146 GWh z roka 2016. Z prietočných elektrární vlani Slovenské elektrárne dodali 1 815 GWh.

Prečerpávacie vodné elektrárne

Prečerpávacie elektrárne počas roka 2017 viackrát potvrdili svoju úlohu vo výrobe špičkovej elektriny a poskytovaní podporných služieb, predovšetkým rýchlej terciárnej regulácie výkonu. Ich nasadenie sa medziročne zvýšilo o 26%. Spolu vyrobili 313 GWh, pričom spotreba na čerpanie dosiahla 423 GWh.

Z činností s najväčším vplyvom na plánovanie zdrojov bola najdôležitejšou celozávodná odstávka PVE Čierny Váh v období od 5. augusta do 14. septembra 2017, ktorá bola spojená s vypustením hornej nádrže najväčšej slovenskej prečerpávacej elektrárne.

Trh s elektrinou a riadenie zdrojov

Rok 2017 bol veľmi špecifický. Priemerná spotová (krátkodobá) cena elektriny na Slovensku za rok 2017 dosiahla 40,95 eur za megawatt-hodinu. Keďže väčšinu produkcie predávajú Slvoenské elektrárne až tri roky dopredu, pozitívny efekt rastu cien sa prejaví až postupne. Pretrvávajúci ekonomický rast na Slovensku a nové investície sa prejavujú aj na spotrebe elektriny, ktorá za rok 2017 podľa predbežných údajov stúpla o 3,2%.

Historicky najvyššie zaťaženie na Slovensku bolo počas extrémne chladnej zimy a 11. januára 2017 o 19:00 dosiahlo 4 550 MW. Počas dlhotrvajúceho chladného obdobia Slovenské elektrárne zaznamenali aj prudký nárast spotovej ceny elektriny, ktorá v špičkových hodinách prekonávala hranicu 100 eur/MWh. „Počas tohto náročného obdobia prevádzkovali všetky naše zdroje spoľahlivo a prakticky na maximálny dosiahnuteľný výkon,“ hovorí Ján Mazánik, vedúci optimalizácie nasadzovania zdrojov Slovenských elektrární.

Vysoký dopyt po elektrine pretrvával v rámci celého stredoeurópskeho regiónu. Situácia vyvrcholila 24. januára 2017, keď okrem štandardných podporných služieb bola aktivovaná aj tzv. havarijná zahraničná výpomoc. Podobná situácia, aj keď v menšom rozsahu, sa počas roka ešte viackrát zopakovala.

Dotované zdroje ohýbajú trh

Oproti tomu sa objavili aj obdobia, kedy z Nemecka zaplavila trh variabilná, no napriek tomu povinne vykupovaná (s prednostným právom vstupu do siete) a cez tarify konečnými spotrebiteľmi dotovaná výroba z obnoviteľných zdrojov. Veľkoobchodné ceny na burze stlačila až pod nulu, na čo museli Slovenské elektrárne pružne reagovať.

„V takomto prípade sa vždy snažíme prispôsobiť situácii a aktívne pôsobiť na vnútrodennom (intra-day) trhu s elektrinou,“ hovorí J. Mazánik a dodáva, že zároveň rastie význam zdrojov, ktorých nasadenie sa dá flexibilne meniť, predovšetkým vodných a prečerpávacích elektrární. Počas vianočného obdobia však vlani Slovenské elektrárne prvýkrát po rokoch pristúpili aj k modulácii výroby na blokoch jadrových elektrární.

„V oblasti poskytovania podporných služieb sme stabilným spoľahlivým partnerom. Objemy alokovaných služieb boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom napriek silnej konkurencii mierne vyššie a potvrdili sme pozíciu lídra na trhu.“

- Ján Mazánik
vedúci optimalizácie nasadzovania zdrojov

Výroba tepla

Na trhu s teplom pôsobia elektrárne od roku 1988 cez sústavy centrálneho zásobovania tepla v regiónoch Trnava a Prievidza, pričom patria do prvej desiatky výrobcov a dodávateľov tepla na Slovensku.

Vďaka kombinovanej výrobe elektriny a tepla z jadrového paliva, hnedého uhlia, čierneho uhlia, biomasy a plynu v roku 2017 vyrobili 898 GWh tepla pre teplárenské účely. Z tohto bolo v lokalite AE Bohunice vyrobených 508 GWh a v Novákoch 293 GWh. Ostatné prevádzky Slovenských elektrární vyrobili 97 gigawatt-hodín tepla.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right