Teplo z reaktora nás ohrieva aj doma

07.02.2017
Možnosti zdieľania:
Slovenské elektrárne sú jedným z najväčších výrobcov tepla na Slovensku a ako jediné v Európe ho dodávajú z jadrových elektrární až do domácností.

Málo z nás si uvedomuje, že to isté teplo, ktoré poháňa ohrieva paru turbín v elektrárňach, nás ohrieva aj doma – v Prievidzi, Zemianskych Kostoľanoch, Trnave, Hlohovci, Leopoldove alebo Jaslovských Bohuniciach. Spoľahlivá distribúcia tepla prebieha už tri desaťročia horúcovodným, verejným rozvodom a je výsledkom spoločného úsilia zamestnancov zo závodov Slovenských elektrární, ktoré patria medzi najväčších výrobcov tepla na Slovensku a ako jediné v Európe dodávajú tepelnú energiu z jadra aj domácnostiam.

„Hoci je náš zdroj vzdialený od miesta spotreby, prostredníctvom rokovaní s odberateľmi sa nám darí zachovať ceny tepla pre konečných spotrebiteľov výrazne pod úrovňou celoslovenského priemeru,“ vyzdvihuje výhody centrálneho zásobovania teplom Darina Šnircová, vedúca obchodovania s teplom Slovenských elektrární.

„Teplo distribuujeme a predávame až ku koncovému zákazníkovi. Mnohí si myslia, že ide o odpadové teplo, čo je ale omyl. Je to komodita rovnocenná elektrine,“ vysvetľuje.

Teplo dodávajú z Atómových elektrární Bohunice pre región od Trnavy cez Leopoldov až do Hlohovca a z Elektrární Nováky pre okres Prievidza. Vykurujú sa ním domácnosti, verejné objekty, využíva sa na prípravu teplej úžitkovej vody a slúži aj na technologické účely. Obe elektrárne dodávajú teplo priamo aj do rodinných domov.

Našou najväčšou sústavou centrálneho zásobovania teplom je sústava zo závodu Bohunice v dĺžke 88,84 kilometra, ktorou zásobujeme cca 22 730 bytov. Sústavou zo závodu Nováky v dĺžke 23, 87 km zásobujeme spolu 11 943 bytov. Oboma sústavami, okrem bytových spoločenstiev a 410 rodinných domov zásobujeme aj nebytové priestory, inštitúcie, verejné budovy, zdravotnícke a školské zariadenia.

Krok vedľa

Veľa domácností si však buduje vlastnú kotolňu v domnienke, že na teple ušetria. Môže sa však stať presný opak, pripomína D. Šnircová. „Vybudovaním centrálneho systému distribúcie tepla sme ako dodávateľ a veľký podnik zobrali na seba všetky povinnosti. Musíme dbať na dodržiavanie legislatívy, na to, aby bola dodávka bezpečná, ekologická a bez porúch. Znášame všetky poplatky, prípadne pokuty, čo je neoprávnený náklad, ktorý sa do ceny tepla nedostane,“ hovorí. V prípade domových kotolní si vlastníci hradia všetky takéto náklady sami.

Výška variabilnej zložky ceny tepla sa odvíja od palivovej základne a výška fixnej zložky ceny tepla od skladby výrobného zariadenia. V závodoch Elektrárne Nováky a Elektrárne Vojany je vyššia variabilná zložka a nižšia fixná, čo je u jadrových zariadení naopak. Cena tepla na vetve Bohunice-Trnava je najnižšia z preto, lebo teplo predávame na odbernom mieste v tesnej blízkosti areálu atómových elektrární.

Menej emisií

Nezanedbateľný je environmentálny efekt. Centralizovaným zásobovaním tepla sa odstránili miestne zdroje znečisťovania, ktoré sa podieľali na vykurovaní a príprave teplej úžitkovej vody. Koľko sa postaví domových kotolní, toľko vznikne totiž komínov. Ide síce o menších, ale viac znečisťovateľov v mieste bývania a nie je nad nimi ekologický dohľad.

Vybudovanie kotolne si vyžaduje prípravu projektu, výber správneho kotla a technológie. Nutná je úprava priestorov, kde bude kotolňa umiestnená. Z hľadiska bezpečnostných noriem potrebuje kotol pravidelnú údržbu odborníkom, pravidelné revízie komína a protipožiarne prehliadky.

Servisné úkony si majitelia bytov musia riešiť sami, nie sú v cene tepla. Nehovoriac o tom, že obsluha kotolne musí mať potrebné osvedčenia. Nesmie sa ani zabudnúť na splnenie oznamovacích povinností príslušným inštitúciám. Zanedbanie môže spôsobiť poruchovosť, zníženie životnosti kotolne, zvýšenie nákladov a v neposlednom rade aj ohrozenie bezpečnosti.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right