V Mochovciach rekonštruujú havarijné riadiace stredisko

18.04.2017
Možnosti zdieľania:
Trojmesačná rekonštrukcia súvisí s projektom zvládania ťažkých havárií pre všetky štyri bloky v Mochovciach.

Od začiatku roka prebiehajú práce na seizmickom zodolnení havarijného riadiaceho strediska v Mochovciach. Od 1. júna bude krízové centrum mimo prevádzky a jeho činnosť približne na tri mesiace nahradí záloha v Leviciach a priamo v elektrárni, vysvetľuje vedúci havarijného plánovania a pripravenosti Otto Lúdl.

Prečo ste sa rozhodli zrekonštruovať havarijné riadiace stredisko?

Jeho rekonštrukcia súvisí s projektom zvládania ťažkých havárií pre všetky štyri bloky v Mochovciach. Potrebovali sme zabezpečiť seizmicky odolné prostredie pre umiestnenie panelov a systému PICS, ktoré budú slúžiť na ovládanie zariadení pre ťažké havárie.

Súčasné vybavenie krytu civilnej ochrany, kde toto stredisko sídli, nebolo seizmicky kvalifikované. Preto sme pristúpili k zabezpečeniu zvýšenej seizmickej odolnosti takého vybavenia, ako sú filtrácia a ventilácia vzduchu, elektrická energia, vodné hospodárstvo. Teda aby aj v čase seizmickej udalosti spojejnej s ťažkou haváriou existovali priaznivé podmienky pre obývateľnosť v stredisku.

Mochovce sa nenachádzajú v seizmicky aktívnej oblasti. Prečo sa teda zodolňuje vybavenie krytu – voda, elektrina, vzduchotechnika?

Určité, malé riziko seizmickej aktivity je, preto sa robia opatrenia na zvýšenie seizmickej odolnosti. Dotýka sa to napríklad bezpečnostných systémov elektrárne, nielen havarijného riadiaceho strediska.

Prečo vôbec atómka má svoje krízové centrum?

Havarijné riadiace stredisko slúži ako pracovisko havarijnej komisie. Jej cieľom je zabezpečiť odozvu na udalosť v jadrovej elektrárni, ktorá sa klasifikuje podľa vnútorného havarijného plánu. Havarijná komisia musí byť schopná reagovať na akúkoľvek mimoriadnu udalosť.

Celú havarijnú komisiu riadi jej vedúci, ktorý má k dispozícii dvoch asistentov. Tí spracovavajú sumarizačné reporty a komunikujú s príslušným štátnymi úradmi a inštitúciami.

V histórii mochovskej atómky tieto strediská nikdy nebolo potrebné využiť a pracovali vždy len cvične. Nacvičovali sme rozličné scenáre a to, ako jednotlivé strediská kooperujú a ako celá organizácia havarijnej odozvy zvláda aj tú najťažšiu možnú situáciu v atómke.

Pracovisko komisie je rozdelené do viacerých stredísk:

  • Kolegovia zo strediska technickej podpory zabezpečujú monitorovanie stavu technológie, určujú veľkosť poškodenia aktívnej zóny reaktora a pripravujú opatrenia, ktoré treba vykonať  na technológii.
  • Monitorovacie stredisko pozostáva z dozimetristov, ktorí sú kľúčoví pre určenie ochranných opatrení pre všetkých zamestnancov na území elektrárne a návrh odporúčaní pre okolité obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
  • Stredisko logistiky a ochrany personálu zabezpečuje výkon ochranných opatrení a údržbárskych zásahov.
  • Informačné stredisko pripravuje komunikačné materiály dovnútra elektrárne, ale i smerom k verejnosti. 

Ktorá situácia na atómke je teda tou najťažšou?

Pokiaľ ide o najhoršie, môžeme hovoriť o ťažkých haváriách, kde dochádza k poškodeniu aktívnej zóny. Projekt na ich zvládanie je vo finále.

V havarijnom riadiacom stredisku v Mochovciach už máme k dispozícii funkcie technológov pre ťažké havárie, ktorí majú postupy, ako zvládať najťažšie udalosti v elektrárni. Tam je cieľom zabezpečiť, aby následky boli čo najmenšie.

Pri ťažkej havárii už neuvažujete o ďalšom prevádzkovaní elektrárne.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right