Vyhlasujeme VI. ročník Roma Spirit 2014

25.08.2014
Možnosti zdieľania:
Gypsy Spirit sa premenoval na Roma Spirit a pokračuje v oceňovaní jednotlivcov a organizácií za aktivity v prospech rómskeho etnika.

Už šiesty raz, vďaka projektu Roma Spirit, oceníme aktívnu snahu všetkých, ktorí pomáhajú zlepšiť situáciu Rómov na Slovensku. Dňom 22. augusta 2014 vyhlasuje Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) a Ministerstvo vnútra – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 6. ročník Roma Spirit, ktorého cieľom je pokračovať vo verejnej prezentácii a oceňovaní jednotlivcov a organizácií za projekty a aktivity realizované v prospech rómskeho etnika. Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Roma Spirit víta slovami: „Som rád, že veľa ľudí pracuje s obyvateľmi rómskych komunít. Oceňujem a vážim si ich prácu, pretože je veľa dôvodov, pre ktoré je potrebné ich oceňovať.“

Šiesty ročník sprevádza viacero noviniek, napríklad aj zmena názvu z Gypsy Spirit na Roma Spirit. Autorka myšlienky projektu Ľubomíra Slušná - Franz, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), navrhla zmenu názvu ako spomienku a vyjadrenie hlbokej úcty lekárovi Jánovi Cibuľovi, významnému bojovníkovi za práva Rómov, spoluzakladateľovi Medzinárodnej rómskej únie, ktorá získala v roku 1971 štatút pozorovateľa pri OSN ako aj legitimizovanie existencie rómskeho národa Medzinárodným spoločenstvom. Nový názov so sebou priniesol zmenu loga. Horiaci oheň ako symbol vášne, krídla reprezentujúce slobodu a srdce ako symbol lásky sa po prvý krát predvedú vo vynovenom modernom prevedení. Zároveň prvý krát je možné podať nomináciu poštou, mailom a aj prostredníctvom online formulára.

Roma Spirit 2014 sa uskutoční vďaka podpore generálneho partnera Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel , hlavnému partnerovi Divadlo Nová scéna a v neposlednej rade partnerovi kategórie Čin roka Rádio Expres. Hlavným mediálnym partnerom Roma Spirit aj tento rok zostáva verejnoprávna RTVS, ktorá slávnostný večer odovzdávania ocenení premiérovo odvysiela 10. decembra pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Podľa generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku je jednou z priorít verejnoprávneho média vytvárať platformu pre prezentáciu pozitívnych a reálnych prínosov minorít pre väčšinovú spoločnosť. „RTVS sa aj týmto spôsobom bude aktívne podieľať na budovaní otvorenej občianskej spoločnosti, chceme zviditeľňovať aktivity, ktoré prinášajú riešenia problémov rómskej komunity na Slovensku,“ dodal V. Mika.

Prihlášky na nominácie na ocenenie Roma Spirit 2014 môže zaslať fyzická alebo právnická osoba e-mailom na adresu slovensko@romaspirit.eu alebo poštou na adresu Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ROMA SPIRIT, Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava alebo vyplnením online prihlášky na romaspirit.eu.

Termín na podávanie prihlášok je do 5. októbra 2014. Nominovaní sa môžu uchádzať o ocenenie v šiestich kategóriách: Mimovládna organizácia, Spoločnosť – firma/ zamestnávateľ, Obec/ mesto, Osobnosť, Médiá a Čin roka. Základnými kritériami hodnotenia nominácií je obdobie realizácie aktivít s dôrazom na dlhodobosť a kontinuitu, dosiahnuté výsledky a ich merateľnosť, motivačný vplyv na okolie a iné projekty, jedinečnosť, originalita a kreativita riešenia aj jej mimoriadny prínos a pozitívne vnímanie verejnosťou.

Informácie o postupujúcich do finálového kola, troch nomináciách z každej kategórie, budú zverejnené v polovici októbra 2014. Vyhlásenie víťazov sa uskutoční počas slávnostného odovzdávania ocenení Roma Spirit dňa 30. novembra 2014 v Divadle Nová scéna. „Myšlienka a aktivity Roma Spirit ma zaujali, myslím si, že práve v dnešnej dobe je podpora tých, ktorí pomáhajú rómskej menšine veľmi dôležitá. Sme radi, že sa tlačová konferencia aj slávnostný galavečer konajú práve v priestoroch Divadla Nová scéna,“ vyhlásil generálny riaditeľ Divadla Nová scéna Juraj Ďurdiak.

V ostatných ročníkoch, v rokoch 2009-2013, bolo nominovaných na ocenenie Gypsy Spirit spolu 559 mimovládnych organizácií, inštitúcií, firiem, jednotlivcov a zástupcov médií. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodovala Odborná porota a porota Čin roka. Členmi porôt boli v minulosti Václav Havel, Michael Kocáb, Leila Abassová, Sylvia Porubänová, Silvia Šarköziová, Eva Babitzová, Katarína Mathernová, Andrzej Mirga, Rumyan Russinov, Nicholas Martyn, Costel Bercus, Orhan Galjus, Monica Nicoara, Sahraa Karimi, Peter Pollák, Jaroslav Kiska, Janette Motlová, Jozef Šivák, Slávka Mačáková, Miroslava Hapalová a mnohí iní.

Kategórie ocenenia Roma Spirit 2014:

  1. Mimovládna organizácia – Ocenenie za realizáciu projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny a dosiahnutých výsledkov a za realizáciu projektu zameraného na mimoškolské vzdelávacie aktivity pre rómske deti a mládež.
  2. Spoločnosť – firma/zamestnávateľ – Ocenenie za realizáciu alebo dlhodobú podporu projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity.
  3. Obec/mesto – Ocenenie za programy a dosiahnuté výsledky zamerané na integráciu rómskej menšiny do spoločnosti a aktivity v prospech rómskej komunity.
  4. Osobnosť – Ocenenie jednotlivca za výnimočný projekt alebo dlhodobú prácu, ktorou prispieva k zlepšeniu postavenia a životných podmienok rómskej populácie.
  5. Médiá – Ocenenie pre novinára/novinárku alebo masmédium za objektívnu alebo pozitívnu informáciu o rómskej problematike, za šírenie pozitívneho odkazu vzájomnej tolerancie a porozumenia.
  6. Čin roka – Špeciálne ocenenie za čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity.

Osobnosti podporujúce Roma Spirit:

Irena Bihariová, predsedníčka občianskeho združenia Ľudia proti rasizmu: „Projekt Roma Spirit podporujem nielen preto, že prináša potrebné ocenenie pre jednotlivcov či lokálne komunity za ich nasadenie pri zlepšovaní spolužitia Rómov a majority. Jeho hlavnú devízu vidím najmä v tom, že pomáha zviditeľniť výsledky práce týchto skupín. Práve tie sú totiž najlepším dôkazom toho, že integrácia Rómov založená na otvorom prístupe, individuálnom odhodlaní a mravenčej práci je ďaleko viac účinná, než politika represie. Projekt zviditeľňuje aj úspechy samotných Rómov, čím prispieva k vyvažovaniu jednostranného negatívneho vnímania rómskeho etnika. Takáto kombinácia cieľov z neho robí zaujímavý nástroj komunikácie medzi majoritou a rómskou menšinou.“

Jarmila Vaňová, programová riaditeľka Rómskeho mediálneho centra: „Ako Rómku ma teší, že projekt dostal nový názov, Roma Spirit. Dnes, keď sa dištanc od Rómov v spoločnosti prehlbuje, je dôležité zviditeľňovať práve pozitívne príklady z praxe a ľudí, ktorí sa bez predsudkov venujú tzv. rómskej otázke. Nie je pri tom dôležité či ide o Rómov alebo ľudí z majority, pretože len spoločne sa nám to môže podariť. Projekt Roma Spirit je o spájaní sa a o dobrých skutkoch pre tých, ktorí to potrebujú.“

Zuzana Balážová, CVEK: „Roma Spirit je je dôležitý koncept z hľadiska pozitívneho prezentovania Rómov v očiach majority. I napriek tomu, že pre nominovaných je ich práca prirodzená, je potrebné oceniť ich snahu a vôľu meniť zaužívané stereotypy. Roma Spirit ukazuje, že v našej spoločnosti žijú ľudia, pre ktorých sú Rómovia rovnocennými partnermi a že si zaslúžia dostať príležitosť, ktorá môže zmeniť ich život k lepšiemu.“ Zuzana Balážová získala Think Tank Fund Roma Research Fellowship a od svojho nástupu v CVEKu sa podieľa na pilotných programoch dočasných vyrovnávacích opatrení pre rómskych študentov v spolupráci s Ekonomickou univerzitou a Trnavským samosprávnym krajom. Zuzana je doktorandkou na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. V roku 2006 získala titul magister v odbore sociálna práca na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Vladimír Sendrei, predseda Kultúrno výchovného OZ Láčho drom: „Som veľmi rád, že už šiesty rok sa koná takéto významné podujatie ako je Roma Spirit, toré zasahuje do života Rómov na celom Slovensku. Prezentovanie kladných stránok života Rómov pred širokou verejnosťou, poukazovanie na ich životné osudy, ktoré sa v tomto projekte zverejňujú menia názor a postoj k rómskej menšine. Som veľmi rád, že sa v tomto projekte nezabúda na úspešných Rómov a organizácie, ktorí sa pričiňujú o zlepšenie života Rómov svojou každodennou prácou a posilňujú ich vieru v lepšiu budúcnosť. Chcem touto cestou organizátorom, sponzorom a ľuďom, ktorí sa o vznik tohto podujatia pričinili, a tým posunuli životy Rómov v lepšiemu zajtrajšku, poďakovať.“ Vladimír Sedrej, je známy spevák a zároveň pôsobí ako člen Rady pre splnomocnenca pre občiansku spoločnosť pri Úrade vlády SR a člen Výboru pre rómsku menšinu a etnické skupiny pri splnomocnencovi pre národnostné menšiny.

Dagmar Litterová, Koordinátorka horizontálnej priority rovnosť príležitostí MPSVR SR: „Sledujem projekt Gypsy Spirit už od jeho začiatku, od jeho prvotín. Postupom rokov sa jeho prezentácia a sledovanosť rozšírila a dostala aj medzi majoritu ako uznávané ocenenie. Podporujem takúto akciu samozrejme už len preto, že oceniť niekoho za humánnosť, pomoc v núdzi, dobrovoľnícku prácu, či inovatívne riešenie situácie si samozrejme zaslúži ocenenie a pochvalu. Rómska duša je krásna, rozmanitá a hlavne citlivá a nemusí ju mať priamo Róm. Aj keď si myslím, že práve My Rómovia sme tí, ktorí tú pochvalu zo srdca potrebujú.“

Janette Motlová, publicistka, bloggerka, spisovateľka a maminka pracujúca s mládežou: „Roma Spirit je pre mňa možnosť spoznať ľudí, ktorí veria tomu, že medzi nami existujú ľudia, ktorí vedia pomáhať. Je to priestor i pre ľudí z majority, ktorí chcú pomáhať a vidia v tom zmysel.“

Richad Koky, Predseda Riadiaceho výboru PPZZS: „Toto ocenenie je poďakovaním nás Rómov! Ľudí s veľkými srdciami.“

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov pre sociálne slabé skupiny , prevažne programy zamerané na rómsku menšinu na Slovensku.

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a Enel je druhou najväčšou energetickou spoločnosťou v Európe, celkovo pôsobí v 40 krajinách po celom svete. Slovenské elektrárne i Enel sú partnermi významných filantropických inštitúcií. Svoju spoločenskú zodpovednosť pri podnikaní nazývajú Energiou pre krajinu – Energia pre šport, Energia pre kultúru, Energia pre vzdelanie, Energia pre prírodu a Energia pre život. Sú to sféry aktivít – energie, ktorými elektrárne podporujú rozvoj spoločenskej zodpovednosti pri podnikaní (CSR) na Slovensku. Projekt Roma Spirit patrí do programu Energia pre život.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right