{"list":"\n \"\"\n
\n

V Kr\u00e1\u013eovej odsk\u00fa\u0161ali prototyp vodnej elektr\u00e1rne Gab\u010d\u00edkovo<\/h2>\n \t\t

Po troch desa\u0165ro\u010diach prev\u00e1dzky je potrebn\u00e9 elektr\u00e1re\u0148 opravi\u0165. Prv\u00fdkr\u00e1t v hist\u00f3rii Kr\u00e1\u013eovej be\u017e\u00ed u\u017e od jesene 2017 gener\u00e1lna odst\u00e1vka.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne v roku 2017 vyrobili o 2,4% viac elektriny<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne vlani vyrobili 19 444 gigawatt-hod\u00edn elektriny, \u010do v porovnan\u00ed s 18 981 GWh z roka 2016 predstavuje rast o vy\u0161e 2,4%.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Ekoobec: Svetlo pre Olichov<\/h2>\n \t\t

Cez n\u00e1\u0161 nada\u010dn\u00fd fond sme podporili projekt zameran\u00fd na zv\u00fd\u0161enie kvality \u017eivota klientov Zariadenia soci\u00e1lnych slu\u017eieb Olichov.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V elektr\u00e1r\u0148ach sa pot\u00e1paj\u00fa u\u017e polstoro\u010die<\/h2>\n \t\t

Na Slovensku s\u00fa jedin\u00ed, ktor\u00ed vykon\u00e1vaj\u00fa z\u00e1sahy pri likvid\u00e1cii por\u00fach pod vodou nielen vo vodn\u00fdch, ale aj v jadrov\u00fdch a tepeln\u00fdch elektr\u00e1r\u0148ach.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Glob\u00e1lne otep\u013eovanie m\u00f4\u017eeme spomali\u0165<\/h2>\n \t\t

Rozpr\u00e1vame sa s popredn\u00fdm slovensk\u00fdm klimatol\u00f3gom Milanom Lapinom, ktor\u00fd p\u00f4sob\u00ed na \u201ematfyze\u201c Univerzity Komensk\u00e9ho v Bratislave.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Podporili sme unik\u00e1tne Smart Cities projekty<\/h2>\n \t\t

\u010cesk\u00e1 div\u00edzia Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed zakotvila v inova\u010dnom centre Impact Hub Ostrava a spolupr\u00e1ca na sebe nenechala dlho \u010daka\u0165.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Vy\u0161e 420-tis\u00edc Slov\u00e1kov dostane j\u00f3dov\u00e9 tablety<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne na vlastn\u00e9 n\u00e1klady zabezpe\u010dili tablety jodidu draseln\u00e9ho, ktor\u00e9 rozd\u00e1vaj\u00fa obecn\u00e9 a mestsk\u00e9 \u00farady v okol\u00ed AE Bohunice a Mochovce.<\/p>\n <\/div>\n