{"list":"\n \"\"\n
\n

Prv\u00fdch 53 zamestnancov Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed zao\u010dkovali vakc\u00ednou proti COVID-19<\/h2>\n \t\t

\u013dudia z kritickej infra\u0161trukt\u00fary s\u00fa na z\u00e1klade rozhodnutia MZ SR o\u010dkovan\u00ed vakc\u00ednou AstraZeneca. O\u010dkovanie je dobrovo\u013en\u00e9.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne s\u00fa Najzamestn\u00e1vate\u013eom roka 2020!<\/h2>\n \t\t

Najv\u00e4\u010d\u0161\u00ed v\u00fdrobca elektriny na Slovensku v prest\u00ed\u017enej ankete Najatrakt\u00edvnej\u0161\u00ed zamestn\u00e1vate\u013e 2020 obsadil najvy\u0161\u0161iu prie\u010dku.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Na 3. blok Mochoviec sme pozvali \u010fal\u0161iu misiu MAAE<\/h2>\n \t\t

Na \u017eiados\u0165 Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed \u00darad jadrov\u00e9ho dozoru SR (\u00daJD) pozval na 3. blok Mochoviec n\u00e1sledn\u00fa misiu Pre-OSART.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Prest\u00ed\u017ena cena Via Bona Slovakia pre Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne<\/h2>\n \t\t

\u0160peci\u00e1lne ocenenie \u201eZamestn\u00e1vate\u013e \u00fastretov\u00fd k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti pr\u00edle\u017eitost\u00ed\u201c vo fin\u00e1le Via Bona Slovakia za rok 2019.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Toto auto zvl\u00e1dne odviez\u0165 dve dekompresn\u00e9 komory a maj\u00fa ho na\u0161i pot\u00e1pa\u010di<\/h2>\n \t\t

Pot\u00e1pa\u010dsk\u00e1 stanica Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed je aj v\u010faka novu\u010di\u010dk\u00e9mu vozidlu st\u00e1le v top kond\u00edcii.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Tret\u00ed stupe\u0148 povod\u0148ovej aktivity \u2013 ako ho zvl\u00e1dli Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne?<\/h2>\n \t\t

Intenz\u00edvne da\u017ede ovplyvnili prev\u00e1dzku vodn\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed a postihli aj hnedouho\u013en\u00fa Elektr\u00e1re\u0148 Nov\u00e1ky. Ako sa energetici popasovali s ve\u013ekou vodou?<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

\u00daspech v Tren\u010d\u00edne: Predstavujeme v\u00e1m unik\u00e1tne laborat\u00f3rium<\/h2>\n \t\t

Dlh\u00e1 trad\u00edcia chemicko-fyzik\u00e1lneho laborat\u00f3ria Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed presahuje aj s\u00fa\u010dasn\u00fa gener\u00e1ciu.<\/p>\n <\/div>\n