{"list":"\n \"\"\n
\n

Z najv\u00e4\u010d\u0161ieho jadrov\u00e9ho projektu v Brit\u00e1nii prich\u00e1dza dokon\u010di\u0165 Mochovce Austr\u00e1l\u010dan Rob Jordan<\/h2>\n \t\t

Dokon\u010denie Mochoviec zaist\u00ed Slovensku bezpe\u010dn\u00fa n\u00edzkouhl\u00edkov\u00fa energiu, hovor\u00ed Robert \"Rob\" Jordan.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Financial Times zaradil Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne medzi eur\u00f3pskych klimatick\u00fdch l\u00eddrov<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne sa ako jedin\u00e1 firma z kraj\u00edn V4 dostali medzi top 300 klimatick\u00fdch l\u00eddrov Eur\u00f3py \u2013 Europe\u00b4s Climate Leaders 2021.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Technologick\u00e1 s\u00fa\u0165a\u017e EBEC Bratislava potr\u00e1pila aj zru\u010dnej\u0161\u00edch \u0161tudentov<\/h2>\n \t\t

EBEC Bratislava 24. apr\u00edla na riadite\u013estve Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed priv\u00edtal vy\u0161e tri desiatky \u0161tudentov Slovenskej technickej univerzity BA.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Prv\u00fdch 53 zamestnancov Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed zao\u010dkovali vakc\u00ednou proti COVID-19<\/h2>\n \t\t

\u013dudia z kritickej infra\u0161trukt\u00fary s\u00fa na z\u00e1klade rozhodnutia MZ SR o\u010dkovan\u00ed vakc\u00ednou AstraZeneca. O\u010dkovanie je dobrovo\u013en\u00e9.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne s\u00fa Najzamestn\u00e1vate\u013eom roka 2020!<\/h2>\n \t\t

Najv\u00e4\u010d\u0161\u00ed v\u00fdrobca elektriny na Slovensku v prest\u00ed\u017enej ankete Najatrakt\u00edvnej\u0161\u00ed zamestn\u00e1vate\u013e 2020 obsadil najvy\u0161\u0161iu prie\u010dku.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Na 3. blok Mochoviec sme pozvali \u010fal\u0161iu misiu MAAE<\/h2>\n \t\t

Na \u017eiados\u0165 Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed \u00darad jadrov\u00e9ho dozoru SR (\u00daJD) pozval na 3. blok Mochoviec n\u00e1sledn\u00fa misiu Pre-OSART.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Prest\u00ed\u017ena cena Via Bona Slovakia pre Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne<\/h2>\n \t\t

\u0160peci\u00e1lne ocenenie \u201eZamestn\u00e1vate\u013e \u00fastretov\u00fd k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti pr\u00edle\u017eitost\u00ed\u201c vo fin\u00e1le Via Bona Slovakia za rok 2019.<\/p>\n <\/div>\n