{"list":"\n \"\"\n
\n

Pl\u00e1novan\u00e9 zamrznutie kan\u00e1lov vodn\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed<\/h2>\n \t\t

Energetici nechaj\u00fa vodu preteka\u0165 pod \u013eadom, \u010d\u00edm zabr\u00e1nia vytv\u00e1raniu srie\u0148ov\u00fdch \u00fatvarov na hladine a zaneseniu vtokov vodn\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Blackout na Slovensku: Testovali sme \u0161tart z tmy<\/h2>\n \t\t

Hoci i\u0161lo o simul\u00e1ciu, podmienky sk\u00fa\u0161ok boli re\u00e1lne. Sk\u00fa\u0161ka v takomto rozsahu sa na Slovensku uskuto\u010dnila po 20 rokoch.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Pot\u00e1pa\u010di pom\u00e1haj\u00fa aj v jadrov\u00fdch elektr\u00e1r\u0148ach<\/h2>\n \t\t

V Slovensk\u00fdch elektr\u00e1r\u0148ach p\u00f4sob\u00ed osobitne vycvi\u010den\u00e1 a vyzbrojen\u00e1 skupina pot\u00e1pa\u010dov z povolania. Vznikla v roku 1967 a dnes m\u00e1 6 \u010dlenov.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

\u017diados\u0165 o ukon\u010denie testovania n\u00e1hradnej spa\u013eovacej jednotky<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne sa rozhodli po\u017eiada\u0165 Hornonitrianske bane Prievidza o ukon\u010denie prev\u00e1dzkov\u00e9ho testovania v Nov\u00e1koch<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Nov\u00e9 kalend\u00e1re pre regi\u00f3ny at\u00f3mov\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne u\u017e distribuovali v\u0161etky n\u00e1stenn\u00e9 kalend\u00e1re 2017-2018 s Pr\u00edru\u010dkou na ochranu obyvate\u013estva v okol\u00ed Mochoviec a Bohun\u00edc.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

S\u00fa\u0165a\u017e Misia Mars pozn\u00e1 svojich v\u00ed\u0165azov<\/h2>\n \t\t

Do pilotn\u00e9ho ro\u010dn\u00edka s\u00fa\u0165a\u017ee sa prihl\u00e1silo spolu 21 \u0161tudentov s \u00f4smimi n\u00e1vrhmi vedeck\u00fdch experimentov.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Elektr\u00e1re\u0148 vo Vojanoch nezatvoria<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne m\u00f4\u017eu garantova\u0165 prev\u00e1dzku Elektr\u00e1rn\u00ed Vojany v roku 2017 s v\u00edziou pred\u013a\u017eenia a\u017e do roku 2021<\/p>\n <\/div>\n