{"list":"\n \"\"\n
\n

Anga\u017eovanos\u0165 zamestnancov: \u010cist\u00e9 hory<\/h2>\n \t\t

Dobrovo\u013en\u00edci zo Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed sa desiaty raz stretli v Tatr\u00e1ch, aby na\u0161e hory o\u010distili od odpadkov.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Bezpe\u010dnos\u0165 je najvy\u0161\u0161ou prioritou<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne maj\u00fa pr\u00edsne pravidl\u00e1 a robia mnoho podujat\u00ed upozor\u0148uj\u00facich na d\u00f4le\u017eitos\u0165 ochrany zdravia a bezpe\u010dnosti.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Hospod\u00e1rsky v\u00fdbor NR SR: S bezpe\u010dnos\u0165ou Mochoviec sme spokojn\u00ed<\/h2>\n \t\t

Ot\u00e1zka bezpe\u010dnosti Mochoviec bola hlavnou t\u00e9mou n\u00e1v\u0161tevy poslancov parlamentn\u00e9ho v\u00fdboru pre hospod\u00e1rske z\u00e1le\u017eitosti v jadrovej elektr\u00e1rni.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne pozvali poslancov hospod\u00e1rskeho v\u00fdboru do Mochoviec<\/h2>\n \t\t

Cie\u013eom n\u00e1v\u0161tevy je umo\u017eni\u0165 \u010dlenom hospod\u00e1rskeho v\u00fdboru NR SR obozn\u00e1mi\u0165 sa s aktu\u00e1lnym stavom stavby 3. a 4. bloku Mochoviec.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Najv\u00e4\u010d\u0161ia aj najobjemnej\u0161ia. Tak\u00e1 je Oravsk\u00e1 priehrada<\/h2>\n \t\t

Vodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Orava si pripom\u00edna 65 rokov bezpe\u010dnej a spo\u013eahlivej prev\u00e1dzky.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Detsk\u00e1 Univerzita Komensk\u00e9ho zav\u00edtala do Mochoviec<\/h2>\n \t\t

Aj toto leto stovky det\u00ed absolvovali u\u017e 16. ro\u010dn\u00edk univerzity. Od svojho otvorenia je Energoland ich pravidelnou vzdel\u00e1vacou zast\u00e1vkou.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Tipy na cyklot\u00fary v okol\u00ed elektr\u00e1rn\u00ed<\/h2>\n \t\t

Okolie elektr\u00e1rn\u00ed na Slovensku pon\u00faka viacer\u00e9 mo\u017enosti na pr\u00edjemn\u00e9 cyklot\u00fary nielen po\u010das letn\u00fdch pr\u00e1zdnin. Prin\u00e1\u0161ame v\u00e1m nieko\u013eko TOP tipov.<\/p>\n <\/div>\n