{"list":"\n \"\"\n
\n

Vlasy v\u00e1m bud\u00fa st\u00e1\u0165 dupkom! Toto je Van de Graaffov gener\u00e1tor<\/h2>\n \t\t

V informa\u010dnom centre Energoland Mochovce pribudlo nov\u00e9 zariadenie, ktor\u00e9 vytv\u00e1ra statick\u00e9 nap\u00e4tie a\u017e do 400 000 voltov.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Hr\u00edbiky na dne kotla<\/h2>\n \t\t

Nie, v Elektr\u00e1r\u0148ach Nov\u00e1ky nepestuj\u00fa huby, ani v kotle nevaria hubov\u00fa polievku. \u010co ozna\u010duj\u00fa energetici t\u00fdmto botanick\u00fdm n\u00e1zvom?<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Projektant turb\u00edn na Liptovskej Mare svoje dielo videl prv\u00fd raz<\/h2>\n \t\t

Viliam Biela turb\u00edny projektoval pred svojou emigr\u00e1ciou (1968). Liptovsk\u00e1 Mara sa toti\u017e dobudovala a\u017e v roku 1975.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Otec my\u0161lienky rekon\u0161trukcie rozvodne rob\u00ed v elektr\u00e1rni u\u017e 42 rokov<\/h2>\n \t\t

Peter \u0160t\u00e1lnik je slu\u017eobne najstar\u0161\u00edm zamestnancom Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed. Vypracoval technick\u00fa \u0161pecifik\u00e1ciu pre rekon\u0161trukciu v Nov\u00e1koch.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

U\u0161etril a\u017e 20-tis\u00edc! S tak\u00fdmto n\u00e1padom pri\u0161iel Tom\u00e1\u0161 z Vojan<\/h2>\n \t\t

Tom\u00e1\u0161 Past\u00edr rob\u00ed v Elektr\u00e1r\u0148ach Vojany takmer 20 rokov ako technik pr\u00edpravy a hodnotenia prev\u00e1dzky. Navrhol, ako zn\u00ed\u017ei\u0165 vlastn\u00fa spotrebu elektr\u00e1rne.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Najru\u0161nej\u0161ie miesta v \u00fatrob\u00e1ch odstavenej elektr\u00e1rne <\/h2>\n \t\t

Vybrali sme sa na dve najfrekventovanej\u0161ie miesta odst\u00e1vky Elektr\u00e1rn\u00ed Nov\u00e1ky. Pozrite sa s nami do kotolne a ods\u00edrenia.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Odst\u00e1vka je ako umeleck\u00e9 dielo<\/h2>\n \t\t

Rozhovor s \u013dubom\u00edrom Novansk\u00fdm, garantom procesu riadenia odst\u00e1vok v Slovensk\u00fdch elektr\u00e1r\u0148ach.<\/p>\n <\/div>\n