{"list":"\n \"\"\n
\n

Mlad\u00ed Slov\u00e1ci z vedeck\u00e9ho festivalu cestuj\u00fa na svetov\u00e9 s\u00fa\u0165a\u017ee<\/h2>\n \t\t

Festival vedy a techniky AMAVET predstavil \u0161ikovn\u00fdch \u0161tudentov, ktor\u00ed n\u00e1s v\u010faka partnerstvu so Slovensk\u00fdmi elektr\u00e1r\u0148ami reprezentuj\u00fa aj v zahrani\u010d\u00ed.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

De\u0148 kari\u00e9ry do elektr\u00e1rn\u00ed pritiahol vy\u0161e 100 vysoko\u0161kol\u00e1kov<\/h2>\n \t\t

Vysok\u00e1 \u00fa\u010das\u0165 potvrdila z\u00e1ujem o pr\u00e1cu v Slovensk\u00fdch elektr\u00e1r\u0148ach. Odovzdali sme aj Ceny Aurela Stodolu za rok 2018.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Anga\u017eovanos\u0165 zamestnancov: \u010cist\u00e9 hory<\/h2>\n \t\t

Dobrovo\u013en\u00edci zo Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed sa desiaty raz stretli v Tatr\u00e1ch, aby na\u0161e hory o\u010distili od odpadkov.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Bezpe\u010dnos\u0165 je najvy\u0161\u0161ou prioritou<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne maj\u00fa pr\u00edsne pravidl\u00e1 a robia mnoho podujat\u00ed upozor\u0148uj\u00facich na d\u00f4le\u017eitos\u0165 ochrany zdravia a bezpe\u010dnosti.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Hospod\u00e1rsky v\u00fdbor NR SR: S bezpe\u010dnos\u0165ou Mochoviec sme spokojn\u00ed<\/h2>\n \t\t

Ot\u00e1zka bezpe\u010dnosti Mochoviec bola hlavnou t\u00e9mou n\u00e1v\u0161tevy poslancov parlamentn\u00e9ho v\u00fdboru pre hospod\u00e1rske z\u00e1le\u017eitosti v jadrovej elektr\u00e1rni.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne pozvali poslancov hospod\u00e1rskeho v\u00fdboru do Mochoviec<\/h2>\n \t\t

Cie\u013eom n\u00e1v\u0161tevy je umo\u017eni\u0165 \u010dlenom hospod\u00e1rskeho v\u00fdboru NR SR obozn\u00e1mi\u0165 sa s aktu\u00e1lnym stavom stavby 3. a 4. bloku Mochoviec.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Najv\u00e4\u010d\u0161ia aj najobjemnej\u0161ia. Tak\u00e1 je Oravsk\u00e1 priehrada<\/h2>\n \t\t

Vodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Orava si pripom\u00edna 65 rokov bezpe\u010dnej a spo\u013eahlivej prev\u00e1dzky.<\/p>\n <\/div>\n