O nás

Akciová spoločnosť Slovenské elektrárne vznikla 21. januára 2002 ako nový subjekt z majetkovej podstaty a právny následník Slovenských elektrární, a.s., od ktorých bola k tomuto dátumu oddelená Prenosová sústava a Tepláreň Košice.

Vlastníkom akcií Slovenských elektrární sú Slovenská republika s podielom 34% (v mene štátu koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) a spoločnosť Enel SpA s podielom 66%.

Enel SpA prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Enel Produzione SpA 18. decembra 2015 podpísala zmluvu so spoločnosťou EP Slovakia BV, dcérskou firmou Energetického a průmyslového holdingu, a.s., o predaji podielu Enel Produzione v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., ktorý sa rovná 66% jej základného imania. Predaj bude realizovaný formou prevodu celého podielu spoločnosti Enel Produzione v Slovenských elektrárňach na novovzniknutú spoločnosť (“HoldCo”). Následne môže EP Slovakia získať až 100% základného imania HoldCo. Tento prevod HoldCo spoločnosti na EP Slovakia prebehne v dvoch fázach.

V rovnakej veci 21. decembra Ministerstvo hospodárstva SR a Enel Produzione podpísali Memorandum.

Skupina Enel je vedúca multinárodná energetická spoločnosť a popredný integrovaný hráč na svetových trhoch s elektrickou energiou a plynom, zvlášť zameraný na Európu a Latinskú Ameriku. Skupina pôsobí vo vyše 30 krajinách na 4 kontinentoch, má vyše 89 000 MW inštalovaného výkonu a siete pre rozvod elektriny a prepravu plynu v dĺžke 1,9 milióna kilometrov. S vyše 61 miliónmi klientov má Enel najväčšiu zákaznícku základňu oproti ostatným európskym konkurentom a patrí medzi lídrov na energetickom trhu v Európe z pohľadu inštalovanej kapacity a vykázaného prevádzkového zisku EBITDA.

Ako globálna multinárodná Skupina dnes Enel konsoliduje získané aktíva a ďalej integruje svoje obchodné činnosti. Vyše 47% energie v roku 2014 vyrobila bez emisií oxidu uhličitého. K 30. septembru 2015 mala Skupina viac než 68 000 zamestnancov.

Na burze cenných papierov v Miláne sú akcie Enel obchodovateľné od roku 1999 a s 1,1 miliónom drobných a inštitucionálnych investorov je Enel talianskou spoločnosťou s najvyšším počtom akcionárov. Ďalších trinásť spoločností patriacich do Skupiny má akcie obchodované na burzách v Taliansku, Španielsku, Rusku, Argentíne, Brazílii, Čile a Peru.

(Ak nie je uvedené inak, údaje sú platné k 31. decembru 2015)

Slovenské elektrárne, a.s., sú spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a predaj elektriny. Podľa disponibilného inštalovaného výkonu sú Slovenské elektrárne najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej a východnej Európe. Spoločnosť tiež vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Slovenské elektrárne disponujú 4 300,92 MWe hrubého výkonu (k 1. januáru 2016) a majú ideálny výrobný mix – jadro, vodu a klasické zdroje. Prevádzkujú 31 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne.

Cieľom spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom, pri trvalom znižovaní negatívnych vplyvov výrobných procesov na životné prostredie. V roku 2015 vyše 89 % elektriny vyrobili bez emisií skleníkových plynov – najmä využitím vody a jadra.

VÍZIA A POSLANIE SPOLOČNOSTI

Poslanie

Bezpečne a ohľaduplne k životnému prostrediu
vyrábať a dodávať cenovo dostupnú energiu
pre všetkých našich zákazníkov.

Vízia

Byť najbezpečnejším, najinovatívnejším
a konkurencieschopným výrobcom energie
v strednej a východnej Európe, vytvárajúcim
hodnoty pre našich zákazníkov, akcionárov
a zamestnancov.