Ako žiadať o podporu

Energia pre krajinu

Nevyhnutnou súčasťou stratégie každej spoločnosti je aj zodpovednosť za prostredie, v ktorom pôsobí. Slovenské elektrárne sa okrem svojej podnikateľskej činnosti venujú aj mnohým aktivitám a iniciatívam, ktoré majú širší celospoločenský význam. Program spoločenskej zodpovednosti nazývame Energiou pre krajinu a v súčasnosti ponúkame tri spôsoby, ako sa uchádzať o finančné prostriedky a podporu projektov.

1. Nadačný fond
2. Finančný dar
3. Reklama

Nadačný fond

V spolupráci s Nadáciou Pontis sme vytvorili Nadačný fond Slovenských elektrární, cez ktorý podporujeme tri kľúčové oblasti:
1.
Prvou z nich, určenou mestám a obciam, je oblasť zvyšovania energetickej efektívnosti a znižovania emisií CO2 do ovzdušia.
2.

Druhú oblasť predstavuje systematická finančná a nefinančná podpora organizáciám zaoberajúcim sa problematikou bezdomovectva. Budujeme sieť organizácií pomáhajúcich ľuďom bez domova pri návrate do bežného života, podporujúc aj nízkorozpočtové bývanie.

3.

Treťou je rozvoj technických vied. Fond slúži na podporu študentov stredných a vysokých škôl, ktorým pomáha uskutočniť projekty a výskum, motivujúc k štúdiu technických smerov.

Fond funguje formou grantových kôl, pravidelne vyhlásených v jednotlivých oblastiach. Doručené projekty posudzuje komisia zložená zo zástupcov Slovenských elektrární, Nadácie Pontis a predovšetkým z odborníkov na danú tematickú oblasť.

Zaujímajú vás aktuálne výzvy na predkladanie grantových žiadostí? Kliknite na tlačidlo nižšie.

Zobraziť grantové výzvy

Asociácia firemných nadácií

V situácii, keď výnosy z 2% dane z príjmu kontinuálne klesajú, sa 8 veľkých firemných nadácií a nadačných fondov, vrátane Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis, rozhodlo založiť spoločnú Asociáciu s cieľom prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu.

Spojili sme sa, lebo chceme spolupracovať na kultivácii komunity firemných nadácií a spoločne prispievať k ďalšej podpore firemného darcovstva na Slovensku. Asociácia firemných nadácií vznikla v júni 2013 a jej činnosť zastrešuje Centrum pre filantropiu spoločne s Nadáciou Pontis, ktoré sú už viac než 10 rokov stabilnou a rešpektovanou súčasťou komunity slovenských mimovládnych organizácii.

Spoločnosť môže rozhodnúť o pridelení finančnej čiastky zodpovedajúcej 2 %-nému podielu zaplatenej dane vybraným prijímateľom v súvislosti s platnou legislatívou, t. j. v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Finančný objem zodpovedajúci 2 %-nému podielu sa môže prideliť jednému prijímateľovi, alebo rozdeliť medzi viacerých, v zmysle dodržania a zohľadnenia § 50 „Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov" nasledovne:

Prijímateľom môže byť len právnická osoba, ktorá bola zapísaná k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR a prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa podiel 2 % zaplatenej dane poskytuje a spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky uvedené v § 50 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ide o:

 • občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.
 • nadáciu v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z.z.
 • neinvestičný fond v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z.z.
 • neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
 • organizácia s medzinárodným prvkom v zmysle zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.
 • Slovenský Červený kríž
 • subjekty výskumu a vývoja v zmysle § 7 písm. a) a b) zákona číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
 • Protidrogový fond

Podiel 2% zo zaplatenej dane sa poskytuje a je ho možné použiť len na účely, ktoré sú predmetom činnosti prijímateľa a jedná sa len nasledovné činnosti:

 • ochrana ľudských práv
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • ochrana a podpora zdravia: prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a vzdelávania
 • podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
 • poskytovanie sociálnej pomoci
 • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
 • veda a výskum

(bližšie všeobecné informácie pre tento účel získate na internetovej stránke www.rozhodni.sk)

V prípade, ak prijímateľ použije podiel zaplatenej dane na iný účel ako uvedený v ust. § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, aplikujú sa na jeho konanie ustanovenia o porušení finančnej disciplíny podľa zák. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť poskytnutý podiel na zaplatenej dani správcovi dane.

Finančný dar

Poskytovanie finančných darov je finančná podpora bez očakávania protihodnoty. Je postavená na dobrej vôli darcu venovať vlastné zdroje na podporu verejnoprospešného účelu. Protihodnota, akej sa v tejto súvislosti firme dostáva, je jej vplyv na firemnú kultúru, vplýva na pozitívne budovanie imidžu, zvýšenie známosti a dôveryhodnosti firmy, napomáha k zlepšovaniu kvality života. Legislatívne podlieha § 328 až 630 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

O o uvedenú formu podpory sa môžete uchádzať vyplnením nižšie nižšie uvedeného formulára.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

Porušenie alebo podozrenie na porušenie ochrany osobných údajov môžete oznámiť zodpovednej osobe využitím online formulára na tejto stránke, alebo e-mailom na dpo@seas.sk

Formulár pre oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

"*" indicates required fields

Name*
Maximálna veľkosť súboru: 25 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Slovenské elektrárne podporujú filantropické aktivity rozdelené tematicky do piatich energií:

život – charitatívne a sociálne aktivity;

prírodu – ochrana prírody, životného prostredia a zachovanie biodiverzity;

vzdelanie – podpora a rozvoj vzdelávania;

kultúru – rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt;

šport – prevencia, ochrana zdravia a rozvoj športových aktivít.

Reklama

Reklama alebo sponzorstvo je forma spolupráce firiem a subjektov, ktorá je sprevádzaná protiplnením zo strany podporovaného subjektu. Zakladá sa na princípe „služba – protislužba", kedy sponzor vynakladá prostriedky a za ne požaduje protislužbu od sponzorovaného. Pri sponzorstve dochádza k uzavretiu obchodného vzťahu, teda zadefinovaniu určitých povinností s nárokom protihodnoty. Na sponzorstvo sa vzťahuje § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

O uvedenú formu podpory sa môžete uchádzať vyplnením nižšie nižšie uvedeného formulára.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

Porušenie alebo podozrenie na porušenie ochrany osobných údajov môžete oznámiť zodpovednej osobe využitím online formulára na tejto stránke, alebo e-mailom na dpo@seas.sk

Formulár pre oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

"*" indicates required fields

Name*
Maximálna veľkosť súboru: 25 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Slovenské elektrárne podporujú filantropické aktivity rozdelené tematicky do piatich energií:

život – charitatívne a sociálne aktivity;

prírodu – ochrana prírody, životného prostredia a zachovanie biodiverzity;

vzdelanie – podpora a rozvoj vzdelávania;

kultúru – rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt;

šport – prevencia, ochrana zdravia a rozvoj športových aktivít.

Another Tab Contents

Pokračujte na...

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right