Mochovce 3&4 vo výstavbe

Mochovce 3&4 vo výstavbe

Nové jadrové bloky zabezpečia dostatok nízkouhlíkovej elektriny

Dostavba a uvedenie 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach (MO34) do prevádzky významne prispejú k plneniu záväzkov Slovenska a EÚ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

V EÚ sú v súčasnosti vo výstavbe len 4 nové jadrové bloky – jeden vo Fínsku, jeden vo Francúzsku a dva v Mochovciach. Výkon jedného nového bloku AE Mochovce bude 471 MWe (v budúcnosti až do 535 MW) a jeden reaktor tak pokryje 13 % spotreby elektriny na Slovensku. V porovnaní s elektrárňami na fosílne palivá  nové mochovské bloky každý rok zabránia vypusteniu najmenej 5,2 milióna ton emisií CO2 do ovzdušia. Teda asi toľko, ako keby zo slovenských ciest zmizli vyše dva milióny osobných a nákladných áut.

Nové bloky nahradia výpadok kapacity nováckej hnedouhoľnej elektrárne, ktorá bude v prevádzke len do konca roku 2023, ako aj negatívne saldo Slovenska pri importe/exporte elektriny. Slovensko sa tak stane znova sebestačným v zásobovaní krajiny elektrickou energiou a bude pripravené aj na vyššiu spotrebu elektriny v budúcnosti, ktorá príde s rozvojom elektromobility.

Výstavba nových blokov predstavuje najväčšiu súkromnú investíciu v histórii Slovenska, na ktorej sa okrem slovenských firiem podieľajú aj renomované zahraničné spoločnosti. Stavba je jedným z najväčších a najvýznamnejších projektov, ktorý priniesol na Slovensko množstvo pracovných príležitostí. Na projekte priamo v Mochovciach bolo v čase vrcholiacich prác takmer 7000 pracovníkov. Mochovce vytvorili spolu až 15 000 pracovných miest – priamych, nepriamych a vyvolaných. Bezpečnosť výstavby je najvyššou prioritou projektu. Na stavbe MO34 bolo odpracovaných vyše 100 mil. človekohodín a v štatistike úrazovosti dosahuje hodnoty o viac ako polovicu lepšie ako je priemer EÚ v stavebníctve. V máji 2020 bolo dosiahnutých 10 mil. odpracovaných človekohodín od posledného registrovaného pracovného úrazu.

Priebeh výstavby 3. a 4. bloku AE Mochovce

Dôležité míľniky dosiahnuté v roku 2020

3. BLOK

 • Ukončenie opakovaného náhrevu primárneho okruhu.
 • 3-týždňová medzinárodná previerka pripravenosti na uvedenie do prevádzky tímom expertov z Medzinárodnej agentúry atómovej energie Pre-OSART.
 • Odstraňovanie otvorených bodov z minuloročných hydroskúšok a inšpekcií.
 • Výmena elektroohrievákov v kompenzátore objemu.
 • Ukončené spevnenie distribučných kanálov chladiacich veží.
 • Ukončená kabeláž pre prevádzku 3. bloku.
 • Opravy zvarov na potrubí technickej vody.
 • Ukončený upgrade a otestovanie simulátora blokovej dozorne MO34 na výcvik personálu.
 • Potvrdenie skúšok vzduchotechnických systémov na nejadrovej časti.
 • Skúšky elektromagnetickej kompatibility.
 • Overovanie niektorých komponentov potrubí s malým priemerom pomocou spektrálnych analyzátorov, ako aj všetkých certifikátov výrobkov.
 • Návrh rozhodnutia ÚJD SR pre zavážanie paliva na 3. bloku.
Stav dokončenosti k 31. decembru 2019
 • Tretí blok: 99,3 %
 • Štvrtý blok: 87,1 %
Dôležité míľniky dosiahnuté v roku 2019

3. BLOK

 • Horúca hydroskúška – vykonané všetky plánované skúšky.
 • Rozšírená revízia – kontrola a hodnotenie zariadení primárneho okruhu úspešne ukončené.
 • Žiadosť o prečasné užívanie stavebných objektov – vykonanie všetkých miestnych kontrol príslušnými orgánmi.
 • Odovzdávanie systémov do správy budúceho prevádzkovateľa.
 • Uzol skladovania čerstvého jadrového paliva schválený Úradom jadrového dozoru SR.
 • Turbíny pripravené na príjem pary.
 • Príprava kyseliny boritej pre zavážanie paliva.
 • Verejná ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním zainteresovanými stranami.
 • Previerka pripravenosti na zavážanie paliva Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (Misia Pre-OSART).
 • Začal sa opakovaný náhrev 3. bloku.

4. BLOK

 • V roku 2019 natiahnutých viac ako 1000 km káblov.
 • Všetky elektrické panely systému kontroly a riadenia nainštalované a odskúšané.
 • Inštalácia systémov protipožiarnej ochrany potrebných pre oživenie.
 • Ukončená strojná montáž systému technickej vody dôležitej.
 • 250 t železných konštrukcií nainštalovaných na seizmické zodolnenie v konvenčnej časti.
Stav dokončenosti k 31. decembru 2018
 • Tretí blok: 98,23 %
 • Štvrtý blok: 86,6 %
Dôležité míľniky dosiahnuté v roku 2018

3. BLOK

 • Sprevádzkovaný systém fyzickej ochrany jadrovej elektrárne
 • Úspešne ukončená studená hydroskúška
 • Sklad čerstvého paliva pripravený na dodávku paliva
 • Ukončené všetky kontroly slučiek pre studenú a horúcu hydroskúšku
 • Malá revízia (pozostávajúca najmä z demontáže, predslužobnej kontroly a montáže reaktora, kompenzátora objemu a parogenerátorov)
 • Začiatok horúcej hydroskúšky

4. BLOK

 • Dokončenie 110kV/400kV rozvodne a transformátora
 • Na jadrovej časti ukončené potrubia s malým priemerom
 • Naťahaných viac ako 1 000 km káblov
Stav dokončenosti k 31. decembru 2017
 • Tretí blok: 96,1%
 • Štvrtý blok: 84,5 %
Dôležité míľniky dosiahnuté v roku 2017

TRETÍ BLOK

 • Tlaková skúška primárneho okruhu reaktora
 • Preplachy systému rekombinácie vodíka
 • Dokončenie integrovaného preplachu tepelného cyklu
 • Preplach systému bórovej regulácie
 • Prevzatie čerpacej stanice požiarnej vody
 • Prebratie kľúčových pohotovostných chladiacich a sprchovacích systémov
 • Pripojenie sa na 400 kV prenosovú sústavu
 • Začiatok úvodnej fázy studenej hydroskúšky primárneho okruhu

ŠTVRTÝ BLOK

 • Montáž vysokotlakovej vzduchotechniky
 • Kontrolná montáž reaktora
 • Inštalácia potrubí s veľkou svetlosťou (priemerom)
 • Stavebná pripravenosť pre miestnosti riadiaceho systému
 • Dokončenie hlavných káblových lávok na nejadrovej časti

1. štvrťrok

 • Inštalácia protipožiarneho systému v sklade čerstvého paliva.
 • Revízie a čistenia hlavných cirkulačných čerpadiel na treťom bloku.
 • Prevzatie nízkotlakového vzduchového systému.
 • Prevzatie distribučného systému demineralizovanej vody.

2. štvrťrok

 • Ukončenie kontrolnej montáže reaktora na treťom bloku.
 • Začali preplachy tepelného cyklu.
 • Dokončené funkčné skúšky rozvádzačov stredného napätia.
 • Inštalácia koľají pre zavážací stroj na štvrtom bloku.
 • Inštalácia impulzných potrubí v systéme rekombinácie vodíka.
 • Montáž nízkotlakových ohrievačov na strojovni tretieho bloku.
 • Dokončený preplach distribučného systému čistého kondenzátu.
 • Na štvrtom bloku sa tiež uskutočnil transport hlavných cirkulačných čerpadiel.

3. štvrťrok

 • Úspešné funkčné skúšky na treťom bloku: rozvodňa 110kV pre druhý a štvrtý blok, systém protipožiarnej ochrany a vzduchotechnická jednotka v miestnosti č. 1305
 • Vo viacerých miestnostiach hlavného výrobného bloku dokončili radiačný monitorovací systém.
 • Pozdĺžna etažérka tretieho bloku: maľovanie oceľových profilov, omietky, rozoberanie lešení, ťahanie káblov, obnovovanie prepážok
 • Priečna etažérka tretieho bloku: montáž potrubí a podpôr, inštalácia žľabov
 • Spúšťanie tretieho bloku: ukončenie skúšky a montážnych prác na reaktore a na zariadeniach betónovej šachty reaktora, odskúšanie 19 rozvádzačov vlastnej spotreby elektro, sprevádzkovanie ďalších detektorov elektronického protipožiarneho systému pre potreby oživovania vlastnej spotreby elektro
 • Štvrtý blok: montáž oceľových štruktúr pre vzduchotechniku
 • Dokončenosť: tretí blok: 93,7 %, štvrtý blok 79,2 %

4. štvrťrok

 • Dokončenie stanice na regeneráciu kyseliny boritej.
 • Dieselgenerátorová stanica tretieho bloku: inštalácia rozvádzačov, meracieho a budiaceho transformátora a káblových lávok
 • Spúšťanie tretieho bloku: funkčné skúšky 6 kV rozvádzačov, funkčné skúšky podružných a úsekových rozvádzačov
 • Strojovňa tretieho a štvrtého bloku: izolovanie potrubí, preplachy, kontrolovanie súladov, montáž potrubí s malým priemerom, ťahanie káblov, individuálne testy rozvádzačov, zapájanie spotrebičov
 • Repasia bazéna chladiacej veže.
 • Dokončenosť: tretí blok: 94,1%; štvrtý blok 80,7%
 • Izolácia nádrží systému rezervného napájania.
 • Postavenie a zváranie nehrdzavejúcej výstelky bazénu vyhoreného paliva na treťom bloku.
 • Dokončená montáž 36 000 nových kotviacich platní na treťom bloku.
 • Inštalácia systému demineralizovanej vody pre turbogenerátor TG41.
 • Konštrukčný test a hydroskúška nádrže superhavarijného napájania.
 • Stavba protilietadlových bariér.
 • Transport nového turbogenerátora TG32 na tretí blok.
 • Oživenie blokovej dozorne tretieho bloku. Jadrová časť vstúpila do fázy testovania a spúšťania. Začali sa individuálne skúšky systému kontroly a riadenia.
 • Inštalácia spoločného dieselgenerátora.
 • Slovenské elektrárne pod dohľadom Úradu jadrového dozoru SR overili špeciálne odborné schopnosti svojich zmenových inžinierov, vedúcich bloku a blokových operátorov. Verifikáciu je nutné vykonať rok pred začiatkom fyzikálneho spúšťania reaktorového bloku.
 • Na treťom bloku sme v reaktorovej sále dosiahli podmienky čistej montáže.

Hlavní dodávatelia

Jadrová časť
Nejadrová časť

Stavebné práce: Inžinierske stavby Košice

Mechanické systémy: Škoda JS, ENSECO, VUJE

Elektrické systémy a prístroje: PPA

Systém kontroly a riadenia: Areva / Siemens

Ostatní dodávatelia: ASE, Rolls-Royce, GSE

Stavebné práce: ZIPP

Mechanické systémy: Škoda Power, Modrany Power

Elektrické systémy a prístroje: ČKD, PPA, Energo & Schneider, Brush SEM, Techimp

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle