Environmentálne záťaže

Životné prostredie
Slovenské elektrárne, a.s., uvedomujúc si dopady predovšetkým svojich minulých činností na okolité prostredie, trvale a zodpovedne pristupujú k ochrane životného prostredia. Dlhodobo sa venujú problematike environmentálnych záťaží, predovšetkým v lokalitách tepelných elektrární Nováky a Vojany.

V roku 2020 sa v rámci problematiky environmentálnych záťaží venovala pozornosť predovšetkým nasledujúcim aktivitám:

Dočasné odkalisko Elektrárne Nováky

V lokalite je znečistené horninové prostredie a podzemná voda arzénom. Na zabránenie pritekania znečistenej vody z odkaliska do kúpeľov Chalmová, bola medzi kúpeľmi a odkaliskom vybudovaná reakčná bariéra. Na bariére v tzv. reakčných košoch sa zachytávajú znečisťujúce látky a ďalej prúdi už očistená voda. Už v roku 2016 bola vybudovaná časť bariéry ako pilotný pokus, ktorého výsledky potvrdili až 96-percentnú účinnosť tejto sanačnej metódy. V roku 2019 a 2020 bola medzi kúpeľmi a odkaliskom dobudovaná reakčná bariéra v celkovej dĺžke 210 m, čím je prúdenie znečisťujúcich látok zamedzené na celej styčnej ploche odkaliska a kúpeľmi. V ďalšom období bude prebiehať monitoring účinnosti sanácie.

Zemiansky potok, Elektrárne Nováky

Záťaž bola identifikovaná v tesnej blízkosti areálu Elektrární Nováky. Pochádza z obdobia havárie Pôvodného odkaliska z roku 1965. Podrobný prieskum lokality potvrdil environmentálne riziko. V roku 2018 prebiehala sanácia lokality metódou ex-situ. Všetok znečistený materiál bol odťažený a uložený na určené miesto. Postup odťažovania je zachytený na priloženom videu. 
V roku 2020 prebiehal posanačný monitoring sanácie, ktorý potvrdil že schválené cieľové hodnoty sanácie boli dosiahnuté. Lokalita po sanácii už nepredstavuje environmentálne riziko. Sanácia významne zlepšila životné prostredie v beztak už dosť zaťaženej lokalite.

Odkalisko trosko-popolovej zmesi, Elektrárne Vojany

V roku 2016 ukončený podrobný prieskum Odkaliska TPZ Vojany. Prieskum potvrdil, že odkalisko je environmentálna záťaž, z ktorej hrozí riziko šírenia sa znečistenia do okolia. Z tohto dôvodu je potrebné odkalisko rekultivovať vhodným spôsobom, aby sa zamedzilo šíreniu znečistenia do okolia. Rekultivácia odkaliska takých rozmerov ako je Odkalisko TPZ Vojany je finančne veľmi náročná.

V posledných rokoch sa významne rozšírili spôsoby, ktoré umožňujú úspešné uzatvorenie odkaliska. Jedná sa predovšetkým o použitie obnoviteľných zdrojov energie na odkalisku, konkrétne inštaláciu fotovoltických panelov. Aj z tohto dôvodu v roku 2020 prebiehali aktivity na určenie finančne najvýhodnejšieho variantu rekultivácie pri splnení všetkých požiadaviek legislatívy na uzavretie odkaliska. Výsledky boli počas oku 2020 premietnuté do aktualizovaného plánu prác pre odkalisko Elektrární Vojany.

Okraj prevádzkovej budovy I a II, Elektrárne Vojany

Podrobný prieskum lokalít v areáli závodu EVO v roku 2017 potvrdil znečistenie podzemnej vody chlórovaným alifatickými uhľovodíkmi v okolí prevádzkovej budovy. Pre lokalitu bol spracovaný a schválený plán prác, v zmysle ktorého bol v roku 2020 vybratý dodávateľ sanácie predmetnej lokality. Sanácia prebieha od roku 2021 a mala by byť ukončená v roku 2024.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle