Ochrana vody

Životné prostredie
Základným právnym predpisom v oblasti ochrany vôd je zákon č. 364/2004 Z.z o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Spotreba vody

V roku 2020 bol zaznamenaný v rámci SE pokles (index 0,94) v spotrebe technologickej a chladiacej vody pre výrobu elektriny. Bolo to spôsobené hlavne pandemickou situáciou, pričom vďaka pokesu odberu elektrickej energie bola dlhodobo odstavená Elektráreň Vojany. Celkovo sa v rámci SE v spotrebe vôd dlhodobo darí udržiavať ustálený trend.
V spotrebe pitnej vody SE v medziročnom porovnaní došlo k poklesu o cca 10%. Pokles spotreby pitnej vody bol zaznamený aj z dôvodu pandemickej situácie, ktorá mala za následok zníženie počtu pracovníkov na pracovickách. Z dlhodobého hľadiska sa darí udržiavať vyrovnaný trend.

Vypúšťanie odpadových vôd

Každý závod Slovenských elektrární má vydané dozorným orgánom základné povolenie, ktorým sú stanovené:
  • limity pre množstvá vypúšťaných odpadových vôd a spôsob ich merania;
  • limity koncentračných a bilančných hodnôt pre ukazovatele vypúšťaného znečistenia v odpadových vodách;
  • miesto, doba a početnosť odberu vzoriek odpadových vôd.
Vykonávanie analýz odpadových vôd je zabezpečované v nezávislých akreditovaných laboratóriách.

Monitoring vôd

Pre ochranu a predchádzanie znečisteniu sú vytvorené v jednotlivých závodoch Slovenských elektrární monitorovacie systémy, ktoré zabezpečujú sledovanie vplyvu prevádzky jednotlivých elektrární na životné prostredie. Účelom monitorovania podzemných a povrchových vôd je najmä:
  • zabezpečiť kontrolu vplyvu prevádzky jednotlivých elektrární a ich okolia na podzemné a povrchové vody ako jednu zo zložiek ŽP;
  • zabezpečiť podklady pre pravidelné informovanie kontrolných a dozorných orgánov;
  • nepretržite získavať údaje o hydrologickej a hydrogeologickej situácii vôd v lokalitách jednotlivých elektrární a ich okolí za účelom vytvárania súborov dát pre historickú analýzu a upresňovanie referenčných úrovní.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle