Životné prostredie
Dňa 1. júna 2007 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), ktorým sa presúva zodpovednosť za bezpečnosť chemických produktov v celom dodávateľskom reťazci na ich výrobcu alebo dovozcu.

Jedným z hlavných cieľov je zabezpečiť vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred nežiaducim účinkom chemických látok a zmesí. Z tohto dôvodu je potrebné, aby všetky zúčastnené strany získali informácie o bezpečnom používaní chemikálií alebo výrobkov obsahujúcich chemické látky. Výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia sú povinní zabezpečiť svojim zákazníkom a spotrebiteľom podrobné informácie o bezpečnej manipulácii.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. venuje osobitú pozornosť zásadám bezpečnosti, ochrane zdravia a životného prostredia, ktoré sú plne v súlade s cieľom nariadenia REACH týkajúcich sa identifikácie kľúčových zdravotných, bezpečnostných a environmentálnych aspektov. Implementácia nariadenia REACH v našej spoločnosti spočíva najmä v úspešnej registrácii vedľajších energetických produktov, ktoré uvádzame na trh.

Napriek tomu, že naše produkty nie sú klasifikované ako nebezpečné a teda nevzniká povinnosť vypracovania Kariet bezpečnostných údajov (KBÚ), považujeme za samozrejmosť vo forme KBÚ informovať svojich zákazníkov o bezpečnom používaní a manipulácii s dodávanými látkami.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle