Ochrana ovzdušia

Nováky

Znižovanie emisií skleníkových plynov

Slovenským elektrárňam, a.s., sa z dlhodobého hľadiska darí udržiavať klesajúci trend v emisiách do ovzdušia.

Znižovanie vplyvu prevádzok Slovenských elektrární na životné prostredie vyplýva najmä z prednostného nasadzovania jadrových a vodných elektrární, znižovania výroby elektriny v klasických tepelných elektrárňach a čiastočného nahrádzania fosílnych palív biomasou v tepelných elektrárňach. Prevažná väčšina dodanej elektriny z prevádzok Slovenských elektrární (vyše 90 %) nebola zaťažená emisiami škodlivín do ovzdušia.

Úspora skleníkového plynu oxidu uhličitého v množstve 6 200 ton sa dosiahla náhradou fosílnych palív drevnou štiepkou – biomasou vo fluidných kotloch v Elektrárňach Vojany v objeme 6 035 ton.