Odpadové hospodárstvo

OdkaliskoOdpady produkované v Slovenských elektrárňach sú buď zneškodňované na vlastných skládkach a odkaliskách, alebo zmluvne odvážané na skládky iných organizácií, alebo zhodnocované zmluvnými partermi či vo vlastnom závode.

Vyprodukované množstvá odpadov

Nárast celkovej produkcie odpadov v roku 2016 oproti roku 2015 súvisí najmä s inštaláciou novej technológie denitrifikácie dymových plynov na blokoch č. 1 a 2 ENO B.

Uvedené malo vplyv na zníženie kvality vedľajších produktov (popol, škvara, energosadrovec) so zvyškovým obsahom amoniaku, čo spôsobilo pokles záujmu odberateľov a popoloviny museli byť ukladané na odkalisku ako odpad.

Nebezpečný odpad (kt)
Ostatný odpad (kt)

Časť technologických odpadov - popol, škvara, energosadrovec v Elektrárňach Nováky, kaly z chemickej úpravy vody v AE Bohunice, ktoré spĺňajú podmienky zákona o odpadoch sú vedľajším produktom, a nie odpadom.

Vedľajšie produkty odobraté externými odberateľmi boli využité najmä:

  • na výrobu betónu, cementu, pórobetónu, tehlových výrobkov: 54 682 ton,
  • na vyplnenie vyťažených banských priestorov: 4 018 ton,
  • na reguláciu kyslosti pôdy: 9 438 ton.

Komunikačné a vzdelávacie aktivity medzi zamestnancami majú pozitívny vplyv na rastúci trend vyseparovaných zložiek odpadu (sklo, papier, plasty) vo všetkých závodoch spoločnosti.