Odpadové hospodárstvo

Odpady produkované v Slovenských elektrárňach, a.s sú buď zneškodňované na vlastných skládkach a odkaliskách, alebo zmluvne odvážané na skládky iných organizácií, alebo zhodnocované zmluvnými partnermi v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov.

Mierny nárast produkcie ostatných odpadov v roku 2017 oproti roku 2016 bol ovplyvnený najmä produkciou technologických odpadov zo spaľovacích procesov v tepelných elektrárňach a obmedzenými možnosťami ich umiestnenia na trhu. Inštalácia novej technológie denitrifikácie dymových plynov na blokoch č. 1 a 2 ENO B mala vplyv na zníženie kvality vedľajších produktov (popola a škvary) obsahom amoniaku, čo spôsobilo významný pokles záujmu odberateľov a tieto odpady museli byť ukladané na odkalisku ako odpad.

Nebezpečný odpad (kt)
Ostatný odpad (kt)

Časť technologických odpadov – popol, škvara, energosadrovec v Elektrárňach Nováky, kaly z chemickej úpravy vody v AE Bohunice, ktoré spĺňajú podmienky zákona o odpadoch, sú vedľajším produktom, nie odpadom.

Vedľajšie produkty odobraté externými odberateľmi boli využité najmä:

  • na výrobu betónu, cementu, pórobetónu, tehlových výrobkov: 81 015 ton,
  • na vyplnenie vyťažených banských priestorov: 3 248 ton,
  • na výrobu sádrokartonových dosiek, sádry, cementov: 17 533 ton,
  • na reguláciu kyslosti pôdy: 9 323 ton.