Osoba so vzťahom k niektorej z dcérskych spoločností

Nachádzate sa na stránke, ktorá zobrazuje len informácie o tom, ako Slovenské elektrárne, a.s., spracúvajú osobné údaje osôb so vzťahom k niektorej z dcérskych spoločností Slovenských elektrární, a.s.

Podmienky spracúvania osobných údajov

Úvodné informácie

Naša spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) pri výkone svojich činností získava a spracúva rôzne osobné údaje fyzických osôb. K týmto údajom a ich spracúvaniu pristupujeme s náležitou zodpovednosťou a zakaždým v súlade s platnou legislatívou, ktorú predstavujú predovšetkým:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)
 • Zákon NRSR č. 18/2018, z 29. novembra 2017, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“)
 • a podporne aj iné zákony a predpisy, týkajúce sa konkrétnej oblasti vzťahov (napr. otázok pracovného práva a zamestnaneckých vzťahov, prevádzky jadrových zariadení, archívnictva a podobne)

Na tejto stránke by sme Vás v zmysle Nariadenia radi bližšie informovali o spracúvaní osobných údajov našou Spoločnosťou ako prevádzkovateľom. To znamená, o spracúvaní osobných údajov, ktoré uskutočňujeme pre vlastné účely našej Spoločnosti.

Úplné identifikačné a kontaktné údaje našej Spoločnosti ako prevádzkovateľa takéhoto spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Slovenské elektrárne, a.s.

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 829 052
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2904/B

Naša Spoločnosť rešpektuje ochranu Vášho súkromia a váži si dôveru, ktorú nám pri spracúvaní osobných údajov zverujete. Na ochranu spracúvaných osobných údajov sme zaviedli všetky primerané bezpečnostné opatrenia (technického, organizačného a iného charakteru) a procesy na kontrolu ich priebežného dodržiavania a dostatočnosti. Bezpečnostné opatrenia zároveň pravidelne aktualizujeme a kontrolujeme aby sme zabránili nepovolenému sprístupneniu osobných údajov alebo neoprávnenej manipulácii s nimi.

Osobné údaje spracúvame zakaždým výlučne v rozsahu a po dobu, ako je nevyhnutné pre splnenie príslušného účelu ich spracúvania. Doba spracúvania osobných údajov a ich prípadného následného uchovávania je daná buď príslušnými zákonmi alebo inými záväznými predpismi (napr. povinné uchovávanie účtovných podkladov a tým aj osobných údajov, ktoré sú ich súčasťou), našimi internými predpismi (ako napríklad náš záväzný registratúrny plán schválený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky) alebo prevádzkovými potrebami a oprávnenými záujmami, ktoré pri príslušnom spracúvaní osobných údajov sledujeme. Po uplynutí stanovenej doby uchovávania, resp. pri zániku dôvodov pre spracúvanie alebo následné uchovávanie osobných údajov sú tieto vymazané alebo iným spôsobom bezpečne odstránené.

Ak by ste mali k spracúvaniu osobných údajov našou Spoločnosťou akékoľvek otázky alebo podnety, môžete sa na nás obrátiť písomne alebo osobne na vyššie uvedenej adrese alebo zaslaním správy na našu e-mailovú adresu dpo@seas.sk určenú pre komunikáciu v týchto otázkach.

Nasledujú bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov našou Spoločnosťou

Naša Spoločnosť spracúva osobné údaje v rámci rôznych zákonných, zmluvných a iných vzťahov a o rôznych osobách.

Nachádzate sa na stránke, ktorá zobrazuje len informácie o tom, ako naša Spoločnosť spracúva osobné údaje osôb so vzťahom k niektorej z dcérskych spoločností Spoločnosti.

Ak máte záujem o informácie o spracúvaní osobných údajov osôb s iným vzťahom k Spoločnosti, môžete v ľavom menu (na mobile v hornom menu) kliknúť na želanú položku. Zobrazí sa Vám verzia týchto Podmienok spracúvania osobných údajov prispôsobená obsahom takto zvolenému vzťahu k našej Spoločnosti.

Ak Vás zaujíma celý rozsah spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou, kliknite v menu kliknite na položku s názvom Celý rozsah spracúvania osobných údajov.

Využite navigáciu cez oblasti činností

Jednotlivé činnosti, akými naša Spoločnosť spracúva osobné údaje sú nižšie pre prehľadnosť usporiadané a zoskupené do všeobecnejších oblastí. Keď v zozname nižšie kliknete na oblasť činností, ktorá Vás zaujíma, stránka sa posunie priamo na ňu. Ak máte záujem oboznámiť sa so spracúvaním osobných údajov vo všetkých oblastiach postupne, pokračujte v čítaní pod týmto zoznamom.

Oblasti činností pre rýchlejšiu navigáciu:

Pre zobrazenie podrobností o spracúvaní osobných údajov pre jednotlivé účely spracúvania zobrazené v príslušných oblastiach nižšie kliknite na názov požadovaného účelu.

Oblasť činností – súlad s predpismi

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre účel:

 • Zabezpečenie súladu činnosti Spoločnosti s právnymi predpismi, internými predpismi a zásadami zodpovedného podnikania prijatými Spoločnosťou

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvaním pod týmto účelom zabezpečujeme vykonávanie našich činností v súlade s právnymi predpismi, internými predpismi a zásadami zodpovedného podnikania. Spracúvaním sa splnia predpoklady na náležité a legálne vykonávanie našich činností, zabezpečuje sa dodržiavanie povinností v príslušných oblastiach, prípadne sa umožňuje náležité preverovanie a riešenie podnetov, ktoré upozorňujú na riziko nedodržiavania takýchto povinností zo strany našej Spoločnosti alebo iných osôb.

Sem patria predovšetkým činnosti našej Spoločnosti v rámci:

 • preverovania podnetov, ktoré upozorňujú na korupciu alebo na porušenie nášho Etického kódexu, podnetov o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti (whistleblowing) a oznámení o existujúcom alebo možnom konflikte záujmov,
 • preverovania našich zmluvných a obchodných protistrán,
 • evidencie osôb na účely krízového plánovania a oslobodenia osôb od povinnosti vykonať mimoriadnu službu,
 • preukazovania bezúhonnosti členov predstavenstva Spoločnosti,
 • plnenia podmienok priemyselnej bezpečnosti (oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami),
 • registrácie a oznámenia osôb v riadiacej, kontrolnej a vlastníckej štruktúre našej Spoločnosti,
 • správy podnikateľských a iných oprávnení/licencií, s výberom a registráciou zodpovedných zástupcov a tieňových zástupcov,
 • zabezpečenia úloh v oblasti radiačnej ochrany,
 • organizácie havarijnej odozvy a civilnej ochrany,
 • riadenia, výkonu a dohľadu nad procesmi ochrany osobných údajov, ako aj vybavovania podnetov a žiadostí dotknutých osôb ohľadom spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Spracúvanie pod týmto účelom je nevyhnutné na plnenie povinností našej Spoločnosti vyplývajúcich z príslušných zákonov (právny základ podľa článku 6(1)(c)Nariadenia), predovšetkým:

 • Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
 • Zákon č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií,
 • Zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii,
 • Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti,
 • Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu ,
 • Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu,
 • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností,
 • Zákon č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane,
 • Vyhláška č. 99/2018 Z.z. o zabezpečení radiačnej ochrany,
 • Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva,
 • Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a
 • Nariadenie EÚ 2016/679 (GDPR) a nadväzujúci zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Okrem toho časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti, resp. inej osoby (ak je pri danom oprávnenom záujme uvedená) (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:     

 • uplatňovanie zásad zodpovedného a transparentného podnikania prijatých Spoločnosťou,
 • predchádzanie a odhaľovanie protiprávneho alebo netransparentného konania zamestnancov alebo iných predstaviteľov Spoločnosti alebo jej zmluvných partnerov pri realizácii činností Spoločnosti,
 • budovanie dobrého mena a transparentnosti Spoločnosti a podporovanie medzinárodných, národných, sektorových či iných aktivít na poli boja proti korupcii a inej protispoločenskej činnosti,
 • predchádzanie vzťahom s nespoľahlivými alebo škodlivými subjektmi a ochrana aktivít Spoločnosti, jej predstaviteľov, zamestnancov a obchodných partnerov pred ekonomickými alebo reputačnými škodami,
 • efektívne a spoľahlivé opatrenia na zabezpečenie priemyselnej bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností, vrátane riadenia a využívania evidencie oprávnených osôb s prístupom k utajovaným skutočnostiam,
 • efektívny a spoľahlivý výkon činností pri uplatňovaní opatrení radiačnej ochrany,
 • dôsledné plnenie zákonných a iných povinností Spoločnosti v oblasti radiačnej ochrany,
 • dôslednú kontrolu a ochranu zdravia osôb pohybujúcich sa v kontrolovanom pásme,
 • dôsledné plnenie zákonných povinností Spoločnosti na úseku ochrany pred mimoriadnymi udalosťami,
 • efektívne riadenie bezpečnostných rizík a ochrany osôb v prípade mimoriadnych udalostí,
 • rýchla a účinná identifikácia prípadných porušení ochrany osobných údajov, ich objasnenie a riadny výkon s tým súvisiacich práv dotknutých osôb,
 • efektívne a spoľahlivé vybavovanie podnetov a žiadostí fyzických osôb,
 • riadny výkon práv dotknutej osoby (oprávnený záujem dotknutej osoby) a
 • efektívny a spoľahlivý výkon dohľadu nad činnosťou Spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov a nad mierou jej súladu s právnymi predpismi.

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako sú titul, meno, priezvisko, rodné číslo, číslo identifikačného dokladu, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého/prechodného pobytu, pohlavie, štátna príslušnosť, rodinný stav, číslo vodičského preukazu, vojenské zaradenie, číslo osvedčenia NBU)
 • kontaktné údaje (korešpondenčná adresa na doručovanie, e-mail, telefónne číslo)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (názov zamestnávateľa, pracovnej pozície, pracovné zaradenie, osobné číslo, číslo IDK)
 • údaje o vzdelaní, odbornosti a skúsenostiach (dosiahnuté vzdelanie, pracovné skúsenosti, profesijné zamestnanie)
 • ďalšie údaje súvisiace s oznamovaním podnetov (vzťah k Spoločnosti a oznamovanej aktivite, podnikateľské aktivity, majetkové pomery a iné vzťahy s tretími osobami, blízke osoby, prípadne iné údaje, ktoré sa dotknutá osoba rozhodne uviesť v podnete)
 • ďalšie údaje súvisiace s preverovaním protistrán (výskyty v sankčných zoznamoch, obsah profilov na verejne prístupných registroch a sociálnych sieťach)
 • ďalšie údaje súvisiace s plnením podmienok priemyselnej bezpečnosti:
  • osobné údaje v rozsahu vyžadovanom pre vykonanie previerky a vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, osobné údaje v rozsahu vyžadovanom v podkladových materiáloch na vykonanie bezpečnostnej previerky fyzickej osoby (t.j. osobný a bezpečnostný dotazník, životopis, informácia o bezúhonnosti vyplývajúca z výpisu z registra trestov, súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky, oznámenie o vydaní osvedčenia príp. oznámenie o vydaní súvisiaceho rozhodnutia)
  • osobné údaje v rozsahu vyžadovanom pre spracovanie záznamu o určení, o zániku určenia, vyhlásenia o mlčanlivosti, údaje uvedené v osvedčení úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, resp. oznámení o vydaní osvedčenia (vrátane čísla osvedčenia, mena a priezviska, rodného čísla), najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa môže držiteľ osvedčenia oboznamovať, identifikáciu osvedčenia, ktoré sa nahrádza, ak ide o vydanie nového osvedčenia, ktoré nahrádza pôvodné osvedčenie, dátum vydania osvedčenia, dátum začiatku a skončenia platnosti osvedčenia, podpis oprávneného zástupcu úradu, ak sa osvedčenie nevyhotovuje výlučne elektronickými prostriedkami podľa osobitných predpisov
  • osobné údaje v zmluve o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam: zoznam osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom podnikateľa a zamestnancov podnikateľa, a rozsah ich oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami v rozsahu: meno a priezvisko, číslo osvedčenia a dátum vydania a platnosti osvedčenia, alebo dátum a identifikačný údaj vyhodnotenia podkladových materiálov
  • osobné údaje v príslušných zoznamoch a evidenciách: evidencia oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené a zoznam osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo (obsahujúce podkladové materiály a vyhodnotenie bezpečnostnej previerky príslušného stupňa, ak nejde o osobu, ktorá je držiteľom platného osvedčenia, kópiu záznamu o určení a kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti, kópiu záznamu o zániku určenia, ďalšie skutočnosti oznámené na základe zákona), zoznam oprávnených osôb pre stupeň utajenia Dôverné a zoznam osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo (obsahujúce meno a priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, pracovné zaradenie alebo funkcia, dátum vydania, číslo osvedčenia a stupeň utajenia, dátum vykonania určenia, dátum zániku určenia), evidencia riadenia prístupu na technický prostriedok(obsahujúca: meno a priezvisko, používateľské meno, biometrické údaje (odtlačok prsta) pre prístup na technický prostriedok, rozsah pridelených prístupových oprávnení), evidencia vstupov do chráneného priestoru (obsahujúca: meno, priezvisko, číslo identifikačného dokladu resp. osobné číslo), evidencia vstupov do chráneného priestoru (obsahujúca: meno, priezvisko, číslo identifikačného dokladu, resp. osobné číslo)
 • ďalšie údaje súvisiace s preukazovaním bezúhonnosti a so získavaním výpisov z registrov trestov (meno a priezvisko otca, meno a priezvisko matky, informácie o bezúhonnosti)
 • ďalšie údaje súvisiace s výberom a registráciou zodpovedných a tieňových zástupcov (odborná spôsobilosť, údaje o bezúhonnosti vyplývajúce z výpisu z registra trestov)
 • ďalšie údaje súvisiace s plnením úloh v oblasti radiačnej ochrany (výsledok lekárskej prehliadky - údaje o obdržaných osobných dávkach, vyhlásenie, že dotknutá osoba nie je tehotná a nedojčí, výsledok skúšky pri zaškolení v e-learningu, odborná spôsobilosť, podpis, čísla príslušných dozimetrov, číslo identifikačnej karty osoby, dátum, dĺžka a miesto pobytu v kontrolovanom pásme)
 • na úseku registrácie osôb v riadiacej, kontrolnej a vlastníckej štruktúre našej Spoločnosti osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušnými zákonmi (ako sú napríklad osobné údaje zapisované na základe zákona alebo vyhlášky do obchodného alebo živnostenského registra a pod.)
 • na úseku riadenia, výkonu a dohľadu nad procesmi ochrany osobných údajov, resp. pri riešení podnetu alebo žiadosti dotknutej osoby ohľadom spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou to môžu byť okrem osobných údajov uvedených vyššie aj akékoľvek iné osobné údaje, ktoré sú spracúvané Spoločnosťou a prípadne označené v danom podnete alebo žiadosti dotknutej osoby.

Ako tieto osobné údaje získavame?

 • Získavame ich buď priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo:
 • Pri preverovaní podnetov a oznámení (všeobecné porušenia, podnety v rámci ochrany osobných údajov) môžeme získať osobné údaje osôb uvedených v podnetoch od oznamovateľov.
 • Pri preverovaní protistrán našej Spoločnosti môžeme údaje získavať nepriamo od protistrany alebo dodávateľa Spoločnosti, s ktorým je dotknutá osoba prepojená alebo z verejne dostupných zdrojov.
 • Pri zabezpečovaní úloh v oblasti radiačnej ochrany môžeme odvodené osobné údaje (vyhodnotenie výsledkov expozície) získavať aj od špecializovaného ústavu s potrebnou akreditáciou zo strany štátu.
 • Pri riadení, výkone a dohľade nad procesmi ochrany osobných údajov môžeme osobné údaje konkrétnej dotknutej osoby získať aj napríklad od iných zamestnancov našej Spoločnosti.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Ministerstvu hospodárstva SR, Ministerstvu vnútra SR, Registru trestov SR, Úradu jadrového dozoru, Slovenskej informačnej službe, Úradu verejného zdravotníctva, poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby, zložkám integrovaného záchranného systému, Slovenskej legálnej metrolómii, obchodnému a živnostenskému registru, Národnému kontrolnému úradu, Národnému bezpečnostnému úradu, príslušným okresným úradom a v oprávnených prípadoch aj orgánom činným v trestnom konaní, orgánom na úseku správy priestupkov alebo iných správnych deliktov, príslušným orgánom štátnej správy, voči ktorým si plníme oznamovaciu a registračnú povinnosť, a orgánom štátnej správy alebo iným osobám, ktorým sa preukazuje bezúhonnosť osôb v Spoločnosti, notárom alebo iným osobám osvedčujúcim pravosť podpisov na dokumentoch predkladaných alebo vyhotovovaných v rámci týchto činností Spoločnosti, samotným dotknutým osobám pri výkone ich práv dotknutej osoby, tretím stranám, ktoré dotknutá osoba označila na prenos ich osobných údajov, zamestnávateľom externých pracovníkov, osobám alebo spoločnostiam, ktoré pre nás vykonávajú alebo ktoré spoločne s nami spracúvajú osobné údaje v súvislosti s týmito činnosťami Spoločnosti, ako aj iným osobám alebo spoločnostiam, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby v oblasti externého právneho a iného odborného poradenstva, ochrany osôb a majetku a bezpečnosti na úseku radiačnej ochrany.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

 • Podnety – osobné údaje uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od vybavenia podnetu.
 • Preverovanie protistrán – osobné údaje uchovávame po dobu maximálne 5 rokov po ukončenia zmluvného vzťahu alebo od ukončenia preverovania.
 • Evidencia osôb krízového plánovania – osobné údaje uchovávame 30 dní po ukončení pracovného pomeru. Osobné údaje týkajúce sa oslobodenia od povinnosti vykonať mimoriadnu službu uchovávame max 5 rokov od oznámenia oslobodenia.
 • Priemyselná bezpečnosť – osobné údaje uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od skončenia platnosti oprávnenia.
 • Preukazovanie bezúhonnosti príslušným štátnym orgánom, výber a registrácia zodpovedných a tieňových zástupcov, registrácie a oznámenia osôb v riadiacej, kontrolnej a vlastníckej štruktúre Spoločnosti – osobné údaje uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od skončenia príslušnej funkcie dotknutej osoby.
 • Radiačná ochrana – záznamy o osobných dávkach sme povinní uchovávať v evidencii počas celého obdobia pracovnej činnosti počas ktorej bol pracovník vystavený ožiareniu ionizujúcim žiarením a potom do času, keď pracovník dosiahne alebo by dosiahol 75 rokov veku, najmenej 30 rokov od ukončenia pracovnej činnosti, počas ktorej bol vystavený ožiareniu. Ostatné záznamy uchovávame po dobu maximálne 10 rokov.
 • Organizácia havarijnej odozvy a civilná ochrana – osobné údaje uchovávame po dobu zaradenia na príslušnej funkcii.
 • Riadenie, výkon a dohľad nad procesmi ochrany osobných údajov – osobné údaje uchovávame zakaždým len po dobu potrebnú na vykonanie príslušnej činnosti a preukázania súladu Spoločnosti s príslušnými predpismi.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Podnety – poskytovanie osobných údajov oznamovateľov podnetov je dobrovoľné. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov bude znamenať, že podnet sa bude posudzovať ako anonymný podnet pričom nie je vylúčené, že absencia osobných údajov môže sťažiť komunikáciu s oznamovateľom podnetu pri jeho prešetrení/vyriešení. Pri osobách uvedených v podnete nie je spravidla možné odmietnuť poskytnutie týchto údajov, keďže tieto údaje naša dostáva Spoločnosť dostáva priamo od oznamovateľa a sú potrebné na náležité prešetrenie podnetu.

Preverovanie protistrán je zákonnou povinnosťou, pričom niektorými činnosťami pri takomto spracúvaní osobných údajov sledujeme napĺňanie vyššie uvedených oprávnených záujmov našej Spoločnosti. Ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť a osobné údaje nie je možné získať z iných dostupných zdrojov následkom môže byť neuzavretie zmluvy alebo iného obchodného vzťahu s dotknutou osobou (alebo spoločnosťou, na strane ktorej daná dotknutá osoba vystupuje) kvôli nemožnosti posúdenia potenciálnych rizík vyplývajúcich z takéhoto vzťahu.

Evidencia osôb na účely krízového plánovania a oslobodenia od povinnosti vykonať mimoriadnu službu je zákonnou povinnosťou. Odmietnutie by spôsobilo nemožnosť plnenia našich zákonných povinností na danom úseku.

Spracúvanie osobných údajov pri plnení podmienok priemyselnej bezpečnosti je zákonnou povinnosťou, pričom niektoré osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu za účelom efektívnejšieho výkonu daných povinností. V prípade, že dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť nebude môcť byť zohľadnená ako vhodná osoba na poskytnutie utajovaných skutočností.

Spracúvanie osobných údajov pri preukazovaní bezúhonnosti je buď zákonnou povinnosťou (v prípade všetkých zamestnancov Spoločnosti, ako aj akýchkoľvek iných osôb vstupujúcich do priestorov jadrových zariadení našej Spoločnosti), resp. v ostatných prípadoch ide o plnenie oprávneného záujmu našej Spoločnosti opierajúceho sa o zákonnú úpravu (napríklad povinnosti súvisiace s ochranou kritickej infraštruktúry a pod.). Vzhľadom na uvedené odmietnutie spracúvania týchto osobných údajov vo všeobecnosti nie je možné.

Spracúvanie osobných údajov súvisiacich s výberom a registráciou zodpovedných a tieňových zástupcov je zákonnou povinnosťou. V prípade odmietnutia spracúvania nebude takáto osoba môcť byť registrovaná ako príslušný zodpovedný alebo tieňový zástupca.

Spracúvanie osobných údajov osôb na úseku registrácie a oznámenia osôb v riadiacej, kontrolnej a vlastníckej štruktúre Spoločnosti je zákonnou povinnosťou. Vzhľadom na dané povinnosti odmietnutie spracúvania nie je možné.

Spracúvanie osobných údajov pri zabezpečení úloh v oblasti radiačnej ochrany je zákonnou povinnosťou, pričom niektoré osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu za účelom efektívnejšieho zabezpečenia daných povinností a ochrany života zdravia a majetku. V prípade odmietnutia spracúvania nebude danej osobe povolený vstup do kontrolovaného pásma.

Spracúvanie osobných údajov pri organizácii havarijnej odozvy a civilnej ochrany je zákonnou povinnosťou, pričom niektoré osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu s cieľom efektívnejšieho a úspešného zvládania mimoriadnych udalostí, zabezpečenia daných povinností a ochrany života zdravia a majetku. V prípade odmietnutia spracúvania by naša Spoločnosť nedokázala efektívne zabezpečiť svoje činnosti na úseku ochrany pred mimoriadnymi udalosťami v rozsahu vyžadovanom zákonmi (napr. zistiť okruh osôb prítomných v čase mimoriadnej udalosti v našich priestoroch).

Spracúvanie osobných údajov pri riadení, výkone a dohľade nad procesmi ochrany osobných údajov vyplýva primárne zo zákonných povinností (resp. povinností uložených Spoločnosti záväzným Nariadením GDPR). Popritom je časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledované napĺňanie oprávneného záujmu Spoločnosti o efektívne a fungujúce procesy ochrany osobných údajov. V prípade odmietnutia spracúvania by nebolo možné náležite zabezpečiť komplexnú ochranu osobných údajov spracúvaných našou Spoločnosťou a dodržať povinnosti ukladané na tomto úseku európskou legislatívou, príslušnými zákonmi a vnútornými predpismi našej Spoločnosti.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Zamestnanci našej Spoločnosti a zamestnanci našich dodávateľov, členovia našich štatutárnych orgánov, osoby v riadiacej a kontrolnej štruktúre našej Spoločnosti.

Ďalšie osoby:

 • Podnety – osoby podávajúce podnety, osoby, ktoré sú v podnetoch označené, osoby, ku ktorým môžu byť osobné údaje prenesené.
 • Preverovanie protistrán – spoločníci, akcionári a členovia štatutárnych orgánov a koneční užívatelia výhod spoločností, s ktorými naša Spoločnosť má alebo plánuje uzatvoriť zmluvný/obchodný vzťah.
 • Priemyselná bezpečnosť – aj blízke osoby osôb navrhovaných na zoznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, osobné údaje takýchto blízkych osôb sú súčasťou podkladových materiálov na vykonávanie bezpečnostných previerok v zmysle príslušného zákona
 • Registrácie a oznámenia osôb v riadiacej, kontrolnej a vlastníckej štruktúre našej Spoločnosti – osoby v riadiacej a kontrolnej štruktúre našej Spoločnosti, osoby v riadiacej a kontrolnej štruktúre našich akcionárov, ich blízke osoby, koneční užívatelia výhod z činnosti Spoločnosti a ich blízke osoby.
 • Radiačná ochrana – všetky fyzické osoby vykonávajúce činnosti vedúce k ožiareniu a fyzické osoby vstupujúce do kontrolovaného pásma
 • Organizácia havarijnej odozvy a civilná ochrana – osoby vykonávajúce činnosti v oblasti havarijnej odozvy a ochrany pred mimoriadnou udalosťou, resp. osoby, ktoré sa v prípade mimoriadnej udalosti nachádzajú v priestoroch Spoločnosti,
 • Riadenie, výkon a dohľad nad procesmi ochrany osobných údajov – akékoľvek iné osoby dotknuté spracúvaním osobných údajov zo strany Spoločnosti.

Oblasť činností – správa a ochrana majetku

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre nasledovné účely:

 • Riadenie a správa informačných a komunikačných technológií/zariadení a infraštruktúry Spoločnosti a poskytovanie súvisiacich služieb a prostriedkov

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým poskytovanie služieb a prostriedkov informačných a komunikačných technológií (ďalej skrátene ICT) zamestnancom a iným fyzickým osobám a s tým súvisiacu ochranu zariadení a infraštruktúry ICT monitorovaním.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:        

 • efektívnosť činností, procesov riadenia a komunikácie zamestnancov Spoločnosti,
 • zvyšovanie miery informatizácie, digitalizácie a automatizácie procesov v rámci činností Spoločnosti,
 • zvyšovanie účinnosti jednotlivých nástrojov riadenia a kontroly Spoločnosti,
 • efektívnu správu a údržbu informačno-komunikačných zariadení a infraštruktúry Spoločnosti,
 • odolnosť informačno-komunikačnej infraštruktúry Spoločnosti pred kybernetickými útokmi zvonku i zvnútra,
 • rýchlu a účinnú identifikáciu prípadných kybernetických útokov a riešenie a minimalizácia ich dopadu na kontinuitu činností Spoločnosti,
 • plnenie povinností zo zmlúv o poskytovaní služieb informačných a komunikačných technológií.

Okrem toho je určitá časť spracúvania osobných údajov pod týmto účelom nevyhnutná pre plnenie našich povinností zo zmluvy s dotknutou osobou, resp. aby sme mohli pred uzavretím takejto zmluvy vykonať kroky, o ktoré nás dotknutá osoba požiadala (právny základ podľa článku 6(1)(b) Nariadenia).

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako sú používateľské meno, meno, priezvisko, výrobné číslo identifikačnej karty, IP adresa, číslo PC)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (kategória zamestnanca, pracovná pozícia, číslo útvaru, lokalita, zamestnávateľ, osobné číslo,)
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo, od jej nadriadeného zamestnanca alebo iného zamestnanca Spoločnosti vecne príslušného pre danú činnosť.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Orgánom činným v trestnom konaní, orgánom na úseku správy priestupkov alebo iných správnych deliktov, našim dcérskym spoločnostiam a osobám poskytujúcim našej Spoločnosti dátové služby a služby informačných a komunikačných technológií.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje spracúvame počas celej doby vzťahu dotknutej osoby so Spoločnosťou (napr. počas trvania pracovného pomeru) a následne po dobu maximálne 5 rokov, v prípade spracúvania takýchto osobných údajov v súvislosti s nekritickými informačno-komunikačnými systémami našej Spoločnosti, resp. po dobu maximálne 10 rokov, v prípade spracúvania takýchto osobných údajov v súvislosti s kritickými informačno-komunikačnými systémami našej Spoločnosti.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Na právnom základe oprávneného záujmu je pri poskytovaní prostriedkov ICT takéto spracúvanie potrebné na zabezpečenie správneho chodu Informačno-komunikačných technológii a ich ochrany. Odmietnutie spracúvania by malo za následok nemožnosť správneho a riadneho chodu Informačno-komunikačných technológií vo vzťahu k dotknutej osobe ale aj iným užívateľom, zhoršenie ochrany ICT a sťaženie zistenia prípadného porušenia bezpečnosti ICT.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Dotknutými osobami sú zamestnanci Spoločnosti, dcérskych spoločností, zamestnanci dodávateľov a iní užívatelia poskytovaných informačno-komunikačných služieb a/alebo prostriedkov, v nevyhnutnom rozsahu aj osoby, ktoré sú oprávnené na vyhotovenie požiadaviek na ich poskytovanie daným osobám (t.j. ich nadriadení alebo iní zamestnanci Spoločnosti vecne príslušní pre danú činnosť).


 • Ochrana a monitorovanie majetku Spoločnosti

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti, ktoré naša Spoločnosť vykonáva za účelom ochrany nášho majetku a osôb, ktoré sú v určitom vzťahu s našou Spoločnosťou, resp. sa nachádzajú v priestoroch našej Spoločnosti. Na náležité vykonávanie takejto ochrany ale aj prevencie a odhalenia možných bezpečnostno-relevantných udalostí má naša Spoločnosť v nevyhnutnom rozsahu nastavené rôzne procesy na ochranu, predovšetkým: evidenciu bezpečnostno-relevantných udalostí, monitorovanie našich priestorov a polohy našich motorových vozidiel, evidenciu a kontrolu jednorazových a trvalých vstupov do našich priestorov a jadrových zariadení a nahrávanie hovorov významných pre prevádzku našej Spoločnosti.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Spracúvanie osobných údajov pod týmto účelom je nevyhnutné pre plnenie povinností našej Spoločnosti vyplývajúcich z príslušných zákonov (právny základ podľa článku 6(1)(c)Nariadenia), predovšetkým:

 • Zákon č. 541/2004 Z.z. Atómový zákon,

Okrem toho časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti a iných osôb (ak sú pri danom oprávnenom záujme uvedené) (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:

 • ochranu osôb a majetku Spoločnosti a iných osôb,
 • ochranu jadrových zariadení Spoločnosti (ide aj o oprávnený záujem verejnosti),
 • efektívne riadenie bezpečnostných rizík,
 • schopnosť Spoločnosti prispieť k spoľahlivému a primeranému objasneniu vzniknutých bezpečnostno-relevantných udalostí, doriešeniu ich následkov a zabráneniu ich pokračovaniu,
 • schopnosť Spoločnosti predchádzať vzniku bezpečnostno-relevantných udalostí (ide aj o oprávnený záujem verejnosti),
 • analýza poruchových a iných prevádzkových stavov, príp. bezpečnostných rizík, ich efektívne riadenie, zisťovanie ich príčin a riešenie ich následkov,
 • transparentnosť a spoľahlivá evidencia stavu a požiadaviek na plnenie obchodno-prevádzkových záväzkov Spoločnosti.

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako titul, meno, priezvisko, pohlavie, podpis, dátum narodenia, bydlisko, číslo identifikačnej karty alebo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, prípadne ďalšie údaje najviac v rozsahu údajov uvedených na doklade totožnosti)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (osobné číslo, výrobné číslo IDK, pracovné zaradenie, zamestnávateľ)
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)
 • ďalšie údaje súvisiace s evidenciou bezpečnostno-relevantných udalostí (EČV vozidla, výsledky pozitívnej dychovej skúšky, prípadné zranenie osoby pri bezpečnostnom incidente)
 • ďalšie údaje súvisiace s monitorovaním priestorov (vizuálny záznam podobizne osoby)
 • ďalšie údaje súvisiace s evidenciou a kontrolou jednorazových/trvalých vstupov (fotografia, informácia o bezúhonnosti vyplývajúca z registra trestov)
 • ďalšie údaje súvisiace s monitorovaním polohy vozidla (lokalizačné údaje- t.j. GPS súradnice aktuálnej polohy, prejdená trasa a jej dátum a čas)
 • ďalšie údaje súvisiace s evidenciou a kontrolou vstupov do jadrových zariadení (informácia o bezúhonnosti vyplývajúca z výpisu z registra trestov, biometrické údaje, kódové vyjadrenie načítaného biometrického údaja, zdravotná a psychická spôsobilosť)
 • ďalšie údaje súvisiace s nahrávaním hovorov na niektorých úsekoch (hlasový záznam hovoru, ktorý sa uskutoční cez jednotlivé nahrávané komunikačné zariadenie, telefónne číslo volaného a volajúceho, dátum a čas hovoru a dĺžka hovoru)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby a nepriamo, z hlasového záznamu nahrávaného hovoru, resp. od osôb, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby monitorovania majetku.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Úradu jadrového dozoru, našim dcérskym spoločnostiam a osobám, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby monitorovania majetku, osobám poskytujúcim našej spoločnosti služby telekomunikačnej infraštruktúry a v oprávnenom prípade aj orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom na úseku správy priestupkov alebo iných správnych deliktov.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

 • Evidencia bezpečnostno-relevantných udalostí vo fyzickej ochrane a Monitorovanie polohy motorového vozidla - osobné údaje sú uchovávané maximálne po dobu 5 rokov.
 • Monitorovanie priestorov – 15 dní od vykonania záznamu pre záznamy vyhotovované v priestoroch prístupných verejnosti, maximálne po dobu 90 dní od vykonania záznamu pre záznamy vyhotovované v priestoroch neprístupných verejnosti.
 • Evidencia a kontrola jednorazových vstupov do nejadrových zariadení – maximálne po dobu 1 roku od uskutočnenia vstupu.
 • Evidencia a kontrola vstupov do jadrových zariadení a trvalých vstupov do nejadrových zariadení – maximálne 7 rokov od ich zaznamenania.
 • Nahrávanie hovorov – maximálne po dobu 5 rokov od ich zaznamenania.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Evidencia a kontrola vstupov do jadrových zariadení je zákonnou povinnosťou a preto odmietnutie spracúvania nie je možné.

V ostatných prípadoch (evidencia bezpečnostno-relevantných udalostí, monitorovanie priestorov, evidencia a kontrola jednorazových a trvalých vstupov do nejadrových zariadení, nahrávanie hovorov) je spracúvanie vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu a nevyhnutné na zabezpečenie efektívnej ochrany osôb a majetku našej Spoločnosti. Odmietnutie takéhoto spracúvania nie je možné.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

 • Evidencia bezpečnostno-relevantných udalostí vo fyzickej ochrane – účastníci bezpečnostno-relevantnej udalosti (osoba, ktorá ju vyvolala, osoby dotknuté prejavmi incidentu alebo zapojené do jeho objasňovania).
 • Monitorovanie priestorov – osoby, ktoré sa (z rôznych dôvodov) nachádzajú v objektoch našej Spoločnosti alebo v ich bezprostrednom okolí v zornom poli kamerového systému.
 • Evidencia a kontrola jednorazových a trvalých vstupov – spracúvanie sa týka našich zamestnancov a iných osôb, ktoré jednorazovo alebo opakovane vstupujú do objektov našej Spoločnosti na základe určitého vzťahu s našou Spoločnosťou, napr. osoby na strane našich dodávateľov osoby v režime návšteva alebo exkurzia alebo za iným obdobným účelom, príp. osôb, ktorých takéto osoby prišli navštíviť.
 • Monitorovanie polohy motorového vozidla – dotknutými osobami sú výlučne zamestnanci našej Spoločnosti.
 • Evidencia a kontrola vstupov do jadrových zariadení – dotknutými osobami sú zamestnanci našej Spoločnosti alebo iné osoby (napr. zamestnanci našich dodávateľov) žiadajúce o udelenie práva trvalého vstupu do jadrových zariadení našej Spoločnosti.
 • Nahrávanie určitých hovorov – dotknutými osobami sú osoby, ktoré sú účastníkmi nahrávaných rozhovorov, resp. osoby, ktorých osobné údaje môžu byť uvedené v daných hovoroch.

Ak máte k informáciám uvedeným vyššie akékoľvek prípadné otázky alebo podnety, alebo ste nenašli, čo ste hľadali, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese dpo@seas.sk alebo iným spôsobom uvedeným v úvode tejto stránky. Správnosť a úplnosť informácií uvedených na tejto stránke neustále preverujeme. Ich súčasné znenie bolo naposledy aktualizované dňa 1.9.2019. Pre informáciu o zmenách oproti predošlej verzii nás kontaktujte na e-mailovej adrese dpo@seas.sk.