Koronavírus: Inštrukcie pre dodávateľov

Pre dodávateľov

Slovenské elektrárne, a.s., (SE) vyžadujú striktné dodržiavanie opatrení na prevenciu šírenia nákazy COVID-19, ktoré sa dotýkajú aj všetkých dodávateľov a osôb vstupujúcich do priestorov SE.

Slovenské elektrárne prijímajú tieto opatrenia na ochranu zdravia všetkých osôb v priestoroch SE, predchádzanie škodám a zabezpečenie kontinuity výroby elektriny a tepla.

Vstup do priestorov SE, a.s., od 29. novembra 2021

V nadväznosti na zverejnenie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa, upozorňujeme, že vstup do priestorov Slovenských elektrární, a.s., je od 29.11. umožnený len osobám v režime OTP, pod ktorý patrí:

osoba kompletne očkovaná;

osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami;

osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní od odberu.

Slovenské elektrárne, a.s., v tejto súvislosti vykonávajú kontrolu príslušných dokladov pri vstupe do jednotlivých lokalít. SE, a.s., a upozorňujú, že zabezpečenie testovania zamestnancov pred vstupom do SE, a.s., je povinnosťou príslušného zamestnávateľa.

Dodržiavanie zásad R.O.R.

Nosenie RÚŠKA (RESPIRÁTORA) – Dodržiavanie ODSTUPU – Umývanie RÚK
Vstúpiť a pohybovať sa v priestoroch a na pracoviskách SE môžete len s riadne nasadenou ochranou dýchacích ciest (v zmysle aktuálnych platných opatrení respirátorom FFP2), prekrývajúcou ústa aj nos. Žiadame vás obmedziť sociálne kontakty, dodržiavať odstup medzi osobami (min. 2 m). Pripomíname prísne dodržiavanie hygienických opatrení, najmä časté a dôkladné umývanie rúk a používanie prostriedkov na dezinfekciu rúk (napr. pri vstupe do SE pred a po použití biometrického snímača, pri vstupoch do jedální, bufetov a ďalších priestorov SE, kde sú takéto prostriedky umiestnené).

Obmedzenie cestovania medzi jednotlivými lokalitami SE

Pokiaľ váš zmluvný vzťah vyžaduje cesty medzi lokalitami SE, na základe uvedených skutočností si vás dovoľujeme požiadať, aby ste v maximálnej možnej miere obmedzili cesty medzi jednotlivými lokalitami SE len na nevyhnutné prípady. V prípade, ak považujete takúto cestu medzi lokalitami pre účely plnenia vašich zmluvných záväzkov za nevyhnutnú, konzultujte takýto prípad s príslušným manažérom zmluvy za SE.

Žiadame vás o dodržiavanie všetkých nariadených opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva uverejnených aj na príslušných webových stránkach www.uvzsr.sk.

Pracovníci zo zahraničia

V súvislosti s pracovníkmi prichádzajúcimi zo zahraničia upozorňujeme na dodržiavanie pravidiel v zmysle aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Žiadame Vás, aby ste zoznam uvedených pracovníkov prichádzajúcich zo zahraničia vopred ohlásili príslušnému manažérovi zmluvy za SE.
Žiadame všetkých dodávateľov, aby prijaté opatrenia rešpektovali a riadili sa nimi, keďže v zmysle slovenského právneho poriadku je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Zároveň žiadame, aby ste si plnenie zmluvných záväzkov plánovali aj vo svetle opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a povinnosti predchádzať škodám.

Platné vyhlášky ÚVZ SR nájdete tu.

Žiadame všetkých dodávateľov, aby prijaté opatrenia rešpektovali a riadili sa nimi, keďže v zmysle slovenského právneho poriadku je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Zároveň žiadame, aby ste si plnenie zmluvných záväzkov plánovali aj vo svetle opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a povinnosti predchádzať škodám.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right