Vylúčenie dodávateľov

Obstarávanie
Do Zoznamu vylúčených dodávateľov SE môže byť dodávateľ zaradený v nasledovných prípadoch:
a)

ak dodávateľ v procese registrácie, kvalifikácie alebo v súťaži poskytol nepravdivé informácie alebo predložil sfalšované, neplatné alebo dodávateľom pozmenené doklady,

b)

ak dodávateľ v prípade úspešnosti v súťaži odmietol v lehote viazanosti ponuky uzatvoriť s SE, a.s. zmluvu za podmienok, s ktorými v procese súťaže súhlasil, alebo sa nedostavil na rokovanie o takejto zmluve,

c)

ak si dodávateľ neplní svoje finančné záväzky voči SE,

d)

ak si dodávateľ neplní svoje finančné záväzky voči svojim subdodávateľom za plnenie pre SE,

e)

ak sa dodávateľ dopustil takého porušenia zmluvy uzavretej s SE, ktoré zákon alebo zmluva, definuje ako podstatné porušenie zmluvy,

f)

ak v procese hodnotenia dodávateľa dodávateľ získal hodnotiacu známku IVR 60 alebo menej.

V prípade vylúčenia dodávateľa z dôvodu porušenia a)-e) sa vylúčenie vzťahuje na všetky materiálové skupiny dodávateľa.

V prípade zaradenia dodávateľa do Zoznamu vylúčených dodávateľov SE bude dodávateľovi zaslané oznámenie o zaradení, spolu s dôvodmi zaradenia.

Dodávatelia, zaradení do Zoznamu vylúčených dodávateľov SE, nespĺňajú požiadavky na záujemcu v Kvalifikačnom systéme, ani požiadavky na uchádzača pre účasť v súťažiach mimo Zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle Všeobecných podmienok súťaže.

Dodávateľ, zaradený v Zozname vylúčených dodávateľov SE, môže opätovne požiadať Slovenské elektrárne o zaradenie do Zoznamu dodávateľov SE až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa zaradenia do Zoznamu vylúčených dodávateľov, pričom:

ak bola dôvodom zaradenia dodávateľa do Zoznamu vylúčených dodávateľov SE skutočnosť uvedená v písmene c) a d) dodávateľ k žiadosti o opätovné zaradenie do Zoznamu dodávateľov SE preukáže, že všetky svoje splatné finančné záväzky má vysporiadané,

ak bola dôvodom zaradenia dodávateľa do Zoznamu vylúčených dodávateľov SE skutočnosť uvedená v písmene e) a f), dodávateľ k žiadosti o opätovné zaradenie do Zoznamu dodávateľov SE predloží zoznam zrealizovaných nápravných opatrení, ktoré účinne zamedzia porušovaniu záväzkov zo strany dodávateľa.

SE má právo na vykonanie auditu zrealizovaných nápravných opatrení. Na základe výsledku auditu SE rozhodne o opätovnom zaradení do Zoznamu dodávateľov.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right