Základné alebo periodické školenia s tlmočníkom

Pre externistov a dodávateľov

Školenie je realizované lektorom v Slovenskom jazyku bezplatne. V prípade cudzieho jazyka účastníkov školenia si objednávateľ zabezpečí preklad zo slovenčiny do tohto jazyka cez tlmočníka, a to na vlastné náklady. Je veľmi dôležité neodkladať si účasť na periodickom školení na poslednú chvíľu!

Školenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti, v trvaní 1 dňa – bezplatne. Školenia sú vykonávané v ten istý deň v obidvoch jadrových elektrárňach, EBO aj EMO.

Zamestnanec externej organizácie alebo jeho zástupca zašle v elektronickej forme vyplnenú prihlášku (nie sken) e-mailom na útvar prípravy personálu do JE, ktorú si sám zvolí pre absolvovanie školenia.

Termíny školení sú v harmonograme rozlíšené farebne a popísané v legende.

Odporúčame posielať prihlášky v trojmesačnom predstihu, v jednej prihláške môžu byť zamestnanci aj na viacej termínov.

Slovenské elektrárne si vyhradzujú právo na zrušenie termínu, prípadne presunutie uchádzačov do druhej jadrovej elektrárne, ak bude na daný termín prihlásených menej ako 5 uchádzačov.

Periodické školenie musí pracovník absolvovať najneskôr v posledný deň platnosti predchádzajúceho školenia.

Prihlásení účastníci školenia sa zhromaždia v stanovený deň v priestoroch vrátnice EBO, resp. EMO o 7.30 hod., odkiaľ sa následne v sprievode osoby zodpovednej za organizáciu školenia premiestnia do školiacich priestorov.
Účastníci školenia sú povinní priniesť si so sebou:

  • pracovný odev, montérky, pracovnú obuv, prilbu, rukavice, okuliare;
  • ID kartu s platným vstupom do JE (pri periodickom školení), občiansky preukaz;
  • poznámkový blok, pero.

Na záver školenia v JE vykonávajú zamestnanci skúšku na overenie získaných vedomostí, zručností, postojov a to obvykle formou testu. V prípade neúspešnosti pri prvom teste je zamestnancovi ponúknutá možnosť vykonania druhého testu. V prípade neúspešnosti pri druhom teste je zamestnanec klasifikovaný známkou „nevyhovel“. Ďalší test môže absolvovať až po absolvovaní nového školenia.

Útvar PP JE vydá účastníkovi Osvedčenie s potvrdením úspešného absolvovania vstupného školenia.

Osvedčenie platí pre EBO aj EMO1,2 počas doby 24 mesiacov od dátumu vydania, a to aj v prípade, ak držiteľ Osvedčenia zmení zamestnávateľa. Pre jeho platnosť sú podstatné osobné údaje zamestnanca.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right