Prihláška do súťaže

Do súťaže o cenu Aurela Stodolu sa môžu prihlásiť študenti slovenských a českých technických univerzít so svojimi bakalárskymi, diplomovými a dizertačnými prácami z oblasti energetiky.

Elektronickú prihlášku je možné odoslať do 3. septembra 2021.

Študenti sa do súťaže prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky do 3. septembra 2021. Súčasťou prihlášky sú tieto dokumenty uložené v pdf formáte:

  • záverečná práca,
  • posudok vedúceho práce,
  • posudok oponenta práce,
  • potvrdenie garanta doktorandského štúdia o odovzdaní rigoróznej práce (len v prípade dizertačných prác).

Prihlásené práce hodnotí odborná hodnotiaca komisia zložená z profesorov slovenských technických univerzít a zástupcov Slovenských elektrární. Spomedzi uchádzačov komisia vyberie najlepšiu bakalársku prácu, diplomovú a dizertačnú prácu.

Výsledky svojich záverečných prác budú prezentovať počas podujatia Deň kariéry, ktoré sa bude konať – pravdepodobne v novembri 2021 – v informačnom a vzdelávacom centre Energoland v Mochovciach.

PRIHLÁŠKA: CENA AURELA STODOLU