Prihláška

VYBRATÍ ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Slovenských elektrární a partnerov Letnej školy energetiky 2016 na svojom stretnutí 1. júna 2016 vybrala spomedzi 107 prihlásených 20 študentov, ktorí sa zúčastnia Letnej školy energetiky 2016. Ste medzi nimi?

ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY

Prihlásiť sa na Letnú školu energetiky 2016 môže každý univerzitný študent denného štúdia, ktorý ukončil aspoň prvý ročník bakalárskeho štúdia a jeho úroveň angličtiny je minimálne B2 (nezávislý používateľ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca).

Prihlásiť sa môžu študenti bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho štúdia a postgraduálni študenti bez ohľadu na ich študijný obor (napríklad technické odbory,  právo, ekonomika, sociálne vedy, prírodné vedy, manažment, atď.)

Podujatie je svojim obsahom a tematickým zameraním určené najmä študentom študujúcim vo vyšehradskom regióne alebo študentom pochádzajúcim z vyšehradského regiónu študujúcim v zahraničí, ktorí sa zaujímajú o energetiku v regióne a plánujú sa tejto problematike venovať aj počas svojho profesijného života.

Študenti sa na Letnú školu energetiky 2016 môžu prihlásiť elektronicky v termíne od 18. apríla do 18. mája 2016 do 25. mája 2016. Kompletná elektronická prihláška musí byť odoslaná najneskôr 18. mája 25. mája do 24:00 SEČ a musí obsahovať:

  • vyplnenú elektronickú prihlášku s odpoveďami na všetky otázky v anglickom jazyku,
  • kópiu potvrdenia o dosiahnutých študijných výsledkoch za posledný ukončený akademický rok v anglickom jazyku.

Prihlášky uchádzačov o účasť na Letnej škole energetiky posúdi odborná výberová komisia, zložená zo zástupcov Slovenských elektrární a partnerských inštitúcií. Spomedzi uchádzačov vyberie komisia 20 študentov, ktorí sa zúčastnia Letnej školy energetiky. Prihlášky účastníkov budú vyhodnocované v termíne od 19. mája 26. mája do 3. júna 2016.

Členovia odbornej komisie budú pri výbere uchádzačov o účasť na Letnej škole energetiky prihliadať najmä na ich záujem o témy, ktoré sú predmetom Letnej školy, na originalitu a kreativitu ich odpovedí v elektronickej prihláške, na mimoškolské aktivity, publikačnú a inú činnosť, ako aj dosiahnuté študijné výsledky.

Výberová komisia bude pri výbere účastníkov prihliadať na ich miesto štúdia s cieľom dosiahnuť vyvážené zastúpenie študentov zo všetkých krajín Vyšehradskej skupiny.

Úspešní uchádzači budú informovaní elektronickou poštou do 3. júna 2016 a bude im zaslaná záväzná prihláška na podpis a spätné zaslanie najneskôr do 10. júna 2016.

Ďalšie podrobnosti a pravidlá letnej školy nájdete v Štatúte Letnej školy energetiky 2016.