Produkcia emisií do ovzdušia

Celkovú produkciu základných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia zo všetkých zdrojov znečisťovania ovzdušia Slovenských elektrární prezentujú tieto grafy.

Produkcia emisií do ovzdušia zo zariadení Slovenských elektrární (t)
Emisie SO2 (t)