Študenti letnej školy

Energy Summer School students meet Maroš Šefčovič

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Slovenských elektrární a partnerov Letnej školy energetiky 2016 na svojom stretnutí 1. júna 2016 vybrala spomedzi 107 prihlásených 20 študentov, ktorí sa zúčastnili Letnej školy energetiky 2016. V hodnotiacom procese boli posudzované najmä akademické výsledky uchádzačov, ich mimoškolské aktivity ako aj ich odpovede na motivačné otázky.

Zoznam úspešných uchádzačov o Letnú školu energetiky 2016:

(pre zobrazenie biografie kliknite na meno)

 • Dastan BAMWESIGYE

Dastan BAMWESIGYEDastan Bamwesigye získal magisterský titul v oblasti regionálneho rozvoja na Mendelejevovej univerzite v Brne. Nedávno bol prijatý na doktorandské štúdium v odbore Ekonomika a manažment prírodných zdrojov na rovnakej univerzite.

Pracoval ako projektový asistent v Centre pre medzinárodný rozvoj a výskum životného prostredia v Nemecku. Pracoval taktiež pre Africký inštitút riadenia energetiky, kde v roku 2011 spolupracoval na návrhu zákona o rope pre Ugandu.

 

 • Boris BIKSADSKÝ

Boris BiksadskýBoris Biksadský je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Pracoval v niekoľkých právnických kanceláriách ako aj pre spoločnosť ČEZ. Absolvoval stáž v Centre pre európske a severoatlantické vzťahy a na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. V súčasnosti pracuje ako projektový manažér v mimovládnej organizácii Active Youth, kde ako predseda vedie Klub energetiky.

Jedného dňa by chcel založiť jednotnú medzinárodnú organizáciu pre energetiku, Svetovú energetickú organizáciu.

 • Aleksandra JÓZEFACIUK

Aleksandra JÓZEFACIUKAleksandra Józefaciuk je študentkou tretieho ročníka energetiky na Fakulte energetiky a leteckého inžinierstva Technickej univerzity vo Varšave.

Vďaka členstvu v organizácii IAESTE sa dostala na stáž do Technologického inštitútu v Manipale v Indii, kde sa zapojila do štúdie o bionafte z jatrofy.

Ako uznanie za svoje vedecké výsledky získala v roku 2015 Program špičkového vedeckého pracovníka Nadácie General Electric.

 

 • David KLAMKA

David KLAMKADavid Klamka získal titul bakalára v odbore Medzinárodné vzťahy, stratégia a bezpečnosť na Masarykovej univerzite v Brne a v súčasnosti na tejto univerzite pokračuje na magisterskom stupni štúdiu.

Absolvoval prax v Agentúre pre spoluprácu úradov regulujúcich sektor energetiky v Slovinsku a v súčasnosti je stážistom na Českom regulačnom úrade v Prahe.

David má rád šport, najmä turistiku, cyklistiku a futbal.

 

 • Karolina KNOSALLA

Karolina KNOSALLAKarolina Knosalla pochádza z Opole, kde študuje environmentálne inžinierstvo na tamojšej Technickej univerzite.

Takisto pracuje v spoločnosti ATMOTERM, kde sa zameriava na odhad emisií CO2 zo spaľovacích zariadení v rámci EÚ ETS.

Vďaka štipendiu z Konfúciovho inštitútu Hanban v roku 2013, študovala čínsky jazyk a kultúru na Technickej univerzite v Pekingu.

Zaujíma sa o energetický potenciál kalu z odpadových vôd, ktorý taktiež analyzuje vo svojej diplomovej práci.

 • Greta LEIMONTAITĖ

Greta LEIMONTAITĖGreta Leimontaitė získala titul bakalár v oblasti politických vied na Klaipedskej univerzite v Litve.

Na Metropolitnej univerzite v Prahe v súčasnosti študuje na magisterskom stupni medzinárodné vzťahy a európske štúdia. Pracuje ako vedúca oddelenia výroby v spoločnosti Inconnect Group, kde je zodpovedná za sektor elektrickej energie a energetiky. Takisto pracuje ako dobrovoľníčka pre Litovské veľvyslanectvo v Prahe.

V minulosti študovala vo Švédsku a vo Fínsku.

 • Michał MACHAJ

Michał MACHAJMichał Machaj pochádza z Varšavy, kde študoval na Warsaw School of Economics a na Kozminského Univerzite.

Z dôvodu Michałovho záujmu o štáty bývalého Sovietskeho zväzu, študoval tiež jeden semester v Rusku. V minulosti pracoval ako analytik trhu s elektrinou.

Absolvoval Akadémiu energetiky, ktorú organizuje Nadácia Lesława Pagu.

Vo voľnom čase chodí rád behať a je veľkým fanúšikom futbalu.

 • Jan MÁLEK

Jan MÁLEKJan Málek študuje ekonómiu na Inštitúte ekonomických vied Karlovej univerzity v Prahe. Na jar tohto roku strávil semester na Univerzite v Mannheime v Nemecku.

Okrem štúdia získaval skúsenosti aj v niekoľkých finančných inštitúciách. Svoju fakultu zastupoval v Univerzitnom senáte a pracoval ako ekonomický riaditeľ v neziskovej študentskej organizácii.

V štúdiu plánuje pokračovať na Univerzite v Amsterdame.

 • Martina MÉHES

Martina MÉHESMartina Méhes študuje na Univerzite sv. Štefana v Budapešti na magisterskom stupni odbor Environmentálny manažment a poľnohospodárske inžinierstvo so zameraním na obnoviteľné zdroje.

V súčasnosti je stážistkou v spoločnosti MVM Ltd. na Oddelení energetických inovácií, kde pracuje na e-mobilite a inovatívnych inteligentných projektoch.

Má titul magister v odbore Hydrogeológie, klimatických zmien a rozvoja a študovala aj technológie čistenia odpadových vôd v Nórsku.

Je baletka, má rada surfing a sci-fi.

 • Jana MIDRIAKOVÁ

Jana MIDRIAKOVÁJana Midriaková študuje rozvoj podnikania na Copenhagen Business School v Dánsku.

V minulosti študovala medzinárodný podnikový manažment a čínske štúdiá na Viedenskej univerzite.

V marci tohto roka sa zúčastnila na terénnom projekte v ugandskej Kampale.

Počas štúdia strávila istý čas na KEDGE Business School v Marseille vo Francúzsku a na Chiamenskej univerzite v Číne.

 • Mile MIŠIĆ

Mile MIŠIĆMile Mišić je bakalárom medzinárodných vzťahov Belehradskej univerzity a aktuálne pokračuje v magisterskom štúdiu v odbore Environmentálne vedy, politika a riadenie.

V rámci programu Erasmus Mundus študoval v Maďarsku, Grécku aj vo Švédsku. Mileho zaujímajú otázky energetickej efektívnosti, energetickej bezpečnosti, obnoviteľnej energie a energetickej politiky.

Absolvoval niekoľko stáží vo verejných inštitúciách ako aj v súkromnom sektore.

 • Luis NASI

Luis NASILuis Nasi pochádza z Albánska a v súčasnosti je študentom fyziky na Univerzite v Pécsi.

Zaujíma sa o energetiku, osobitne o jadrovú energiu, ktorú aktívne podporuje.

Okrem vedy a techniky takisto rád diskutuje o politike.

Vo voľnom čase ho uvidíte napríklad jazdiť na bicykli.

 

 • Dávid Máté PARRAGH

Dávid Máté PARRAGHDávid Máté Parragh vyrástol v Budapešti, a v súčasnosti je študentom na Univerzite v Miškovci.

Študuje materiálové inžinierstvo a špecializuje sa na silikátové technológie a riadenie tepelnej energie.

Zaujíma sa o výrobu a použitie chemicky viazanej keramiky.

Vo voľnom čase robí poradcu pre Erasmus Student Network a hrá v hudobnej skupine s názvom Nemeček.

 • Viera PECHANCOVÁ

Viera PECHANCOVÁViera Pechancová pracuje v spoločnosti RWE v Prahe ako špecialistka portfólia zemného plynu.

Okrem toho je doktorandkou na Fakulte manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.

Študovala aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a zúčastnila sa niekoľkých dlhodobých štipendijných programov v Nemecku a v Rakúsku.

Takisto absolvovala stáž v Európskom parlamente v Bruseli.

 • Vojtěch PULEC

Vojtěch PULECVojtěch Pulec sa narodil v Prahe. Momentálne študuje na Humboldtovej univerzite v Berlíne na magisterskom stupni odbor Ekonomické vedy a manažment.

Pracoval v komerčnom due diligence tíme v spoločnosti Deloitte, v rámci ktorého sa zúčastnil procesov due diligence v energetickej spoločnosti.

Takisto sa zúčastnil due diligence u výrobcu generátorov zameraného na malé vodné a veterné elektrárne, čo podnietilo jeho ďalší záujem o odvetvie energetiky.

 • Ivan PUŠKÁR

Ivan PUŠKÁRIvan Puškár má titul magistra práva z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

V súčasnosti je doktorandom v odbore Medzinárodného a európske právo na Masarykovej univerzite v Brne.

Pracuje ako dobrovoľný projektový manažér pre slovenskú mimovládnu organizáciu ADEL.

Ivan bol tiež stážistom na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a na Slovenskom veľvyslanectve v Nórsku.

 • Fanni SAFIÁN

Fanni SAFIÁNFanni Sáfián je doktorandkou v odbore Geografia a meteorológia na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti.

Zaujíma sa o udržateľnosť vo všetkých podobách, k čomu ju inšpirovalo štúdium na Univerzite v Aalborgu v Dánsku.

Od roku 2014 je výskumníčkou v organizácii Energiaklub, kde pracuje na alternatívnych energetických systémoch budúcnosti a na akčných plánoch pre lokálnu udržateľnú energiu.

Voľný čas rada venuje fotografovaniu, horskej cyklistike, tai-či, psychológii a cestovaniu.

 • Prokop SLEZÁČEK

Prokop SLEZÁČEKProkop Slezáček študuje na  Ekonomickej univerzite v Prahe na magisterskom stupni odbor Medzinárodný obchod.

Nedávno strávil jeden semester v Moskve, kde študoval na Ekonomickej univerzite G.V. Plechanova, tiež tam praxoval v organizácii CzechTrade.

V súčasnosti sa zaujíma o ruský energetický sektor. Vo voľnom čase rád športuje, cestuje, objavuje a učí sa.

 

 • Borbála TAKÁCS

Borbála TAKÁCSBorbála Takács študuje v Budapešti na Univerzite technológie a ekonómie na magisterskom stupni elektroinžinierstvo.

Zaujíma sa o obnoviteľné zdroje ako aj o energetické trhy.

Je viceprezidentkou Študentskej asociácie energetiky a takisto pracuje pre Maďarský regulačný úrad pre energetiku a sieťové odvetvia, kde sa zaoberá otázkami vyrovnávania trhu.

 

 • Łukasz TOMKÓW

Łukasz TOMKÓWŁukasz Tomków je doktorandom na Fakulte mechanického inžinierstva a energetiky na Technickej univerzite vo Vroclave. Má titul magistra mechanického inžinierstva so zameraním na chladenie a kryogeniku.

V rámci doktorandského štúdia pracoval v Spoločnom inštitúte pre jadrový výskum v ruskom Dubne. Zúčastnil sa tiež kurzu o jadrovej energii v spoločnosti Tecnatom S.A. v Madride, v Španielsku.

Vo voľnom čase rád cestuje do blízkych i vzdialených krajín.