Školenie podľa kódu 01BPFEHJZ1

Vyberte si jedno zo školení podľa kódu 01BPFEHJZ1. Po kliknutí na link sa otvorí detailný popis s inštrukciami k školeniu.

Základné školenie pre slovenské dodávateľské organizácie

Pozostáva z:

 • teoretickej časti, vykonávanej v ŠVS VUJE v trvaní 2 dni (max. 40 osôb/termín) – za úhraducena 150 eur + DPH / osoba;
 • praktickej časti, vykonávanej v JE (EBO / EMO) v trvaní 1 deň (max. 20 osôb/JE) – bezplatne.
 1.  Dodávateľ prihlasuje zamestnancov na školenie priamo a iba do ŠVS VUJE, a.s. minimálne 1 týždeň pred jeho konaním, tým že zašle v elektronickej forme vyplnenú prihlášku (nie sken) e-mailom na adresu peter.cesnek@vuje.sk,
 2. Termíny školení sú v harmonograme rozlíšené farebne a popísané v legende.
 3. Na záver školenia v ŠVS VUJE vykonávajú zamestnanci skúšku na overenie získaných vedomostí formou testu. V prípade neúspešnosti pri prvom teste je zamestnancovi ponúknutá možnosť vykonania druhého testu. V prípade neúspešnosti pri druhom teste je zamestnanec klasifikovaný známkou „nevyhovel“. Ďalší test môže absolvovať až po absolvovaní nového školenia.
 4. ŠVS VUJE vydá účastníkom Osvedčenie s potvrdením úspešného absolvovania teoretickej časti školenia. Osvedčenie si účastníci donesú so sebou do JE na 3. deň školenia.
 5. Tretí deň, zameraný na praktický tréning, absolvujú účastníci v niektorej JE (EBO/EMO), podľa rozdelenia v ŠVS VUJE. Dodatočná svojvoľná zmena miesta praktického školenia nie je možná.
 6. Účastníci školenia sa zhromaždia v stanovený deň praktického školenia v priestoroch vrátnice EBO, resp. EMO o 7.30 hod., odkiaľ sa následne v sprievode inštruktora praktického výcviku (IPV) premiestnia do školiacich priestorov. Účastníci školenia sú povinní priniesť si so sebou:
  – Pracovný odev,
  – montérky,
  – Pracovnú obuv, prilbu, rukavice, okuliare,
  – Poznámkový blok, pero, občiansky preukaz, Osvedčenie zo ŠVS VUJE.
 7. Na záver školenia v JE vykonávajú zamestnanci skúšku na overenie získaných vedomostí, zručností, postojov a to obvykle formou testu. V prípade neúspešnosti pri prvom teste je zamestnancovi ponúknutá možnosť vykonania druhého testu. V prípade neúspešnosti pri druhom teste je zamestnanec klasifikovaný známkou „nevyhovel“. Ďalší test môže absolvovať až po absolvovaní nového školenia.
 8. Útvar prípravy personálu JE (PP JE) potvrdí na prinesenom Osvedčení úspešné absolvovanie praktickej časti školenia. Bez týchto potvrdení je Osvedčenie neplatné.
 9. Osvedčenie platí v EBO aj EMO1,2  počas doby 24 mesiacov od dátumu vydania, a to aj v prípade, ak držiteľ Osvedčenia zmení zamestnávateľa. Pre jeho platnosť sú podstatné osobné údaje zamestnanca.

Periodické pre slovenské dodávateľské organizácie

 1. Pozostáva z teoretickej a praktickej časti, v trvaní 1 dňa – bezplatne. Školenia sú vykonávané v ten istý deň v obidvoch jadrových elektrárňach, EBO aj EMO.
 2. Dodávateľ zašle v elektronickej forme vyplnenú prihlášku (nie sken) e-mailom na útvar prípravy personálu do JE, ktorú si sám zvolí pre absolvovanie školenia. Pred odoslaním prihlášky mailom odporúčame zabezpečiť zasielaný súbor heslom.
 3. Termíny školení sú v harmonograme rozlíšené farebne a popísané v legende.
 4. Odporúčame posielať prihlášky v trojmesačnom predstihu, v jednej prihláške môžu byť zamestnanci aj na viacej termínov. Týmto zabezpečíte dodržanie, resp. splnenie bodu 5.
 5. Slovenské elektrárne si vyhradzujú právo na zrušenie termínu , prípadne presunutie uchádzačov do druhej jadrovej elektrárne, ak bude na daný termín prihlásených menej ako 5 uchádzačov.
 6. Periodické školenie musí pracovník absolvovať najneskôr v posledný deň platnosti predchádzajúceho školenia. Po tomto termíne musí absolvovať opätovne základné 3-dňové školenie.
 7. Uchádzači sa zhromaždia v stanovený deň v priestoroch vrátnice EBO resp. EMO o 7.30 hod., odkiaľ sa následne v sprievode osoby zodpovednej za organizáciu školenia premiestnia do školiacich priestorov. Účastníci školenia sú povinní priniesť si so sebou: – Pracovný odev – montérky, – Pracovnú obuv, prilbu, rukavice, okuliare, – ID kartu s platným vstupom do JE, občiansky preukaz, – Poznámkový blok, pero.
 8. Na záver školeniav JE vykonávajú zamestnanci skúšku na overenie získaných vedomostí, zručností, postojov a to obvykle formou testu. V prípade neúspešnosti pri prvom teste je zamestnancovi ponúknutá možnosť vykonania druhého testu. V prípade neúspešnosti pri druhom teste je zamestnanec klasifikovaný známkou „nevyhovel“. Ďalší test môže absolvovať až po absolvovaní nového školenia.
 9. Útvar PP JE vydá účastníkovi nové Osvedčenie s potvrdením úspešného absolvovania vstupného školenia.
 10. Osvedčenie platí pre EBO aj EMO1,2 počas doby 24 mesiacov od dátumu vydania, a to aj v prípade, ak držiteľ Osvedčenia zmení zamestnávateľa. Pre jeho platnosť sú podstatné osobné údaje zamestnanca.

Poznámka:

Je veľmi dôležité neodkladať si účasť na periodickom školení na poslednú chvíľu! Hlavne s prihliadnutím na body 4. a 5.


Základné alebo periodické školenie pre zahraničné dodávateľské organizácie (sídlo firmy v zahraničí)

 1. Pozostáva z teoretickej a praktickej časti, v trvaní 1 dňa – bezplatne. Školenia sú vykonávané v ten istý deň v obidvoch jadrových elektrárňach, EBO aj EMO.
 2. Dodávateľ zašle v elektronickej forme vyplnenú prihlášku (nie sken) e-mailom na útvar prípravy personálu do JE, ktorú si sám zvolí pre absolvovanie školenia. Pred odoslaním prihlášky mailom odporúčame zabezpečiť zasielaný súbor heslom.
 3. Termíny školení sú v harmonograme rozlíšené farebne a popísané v legende.
 4. Odporúčame posielať prihlášky v trojmesačnom predstihu, v jednej prihláške môžu byť zamestnanci aj na viacej termínov. Týmto zabezpečíte dodržanie, resp. splnenie bodu 5.
 5. Slovenské elektrárne si vyhradzujú právo na zrušenie termínu , prípadne presunutie uchádzačov do druhej jadrovej elektrárne, ak bude na daný termín prihlásených menej ako 5 uchádzačov.
 6. Periodické školenie musí pracovník absolvovať najneskôr v posledný deň platnosti predchádzajúceho školenia. Po tomto termíne musí absolvovať opätovne základné 3-dňové školenie.
 7. Uchádzači sa zhromaždia v stanovený deň v priestoroch vrátnice EBO resp. EMO o 7.30 hod., odkiaľ sa následne v sprievode osoby zodpovednej za organizáciu školenia premiestnia do školiacich priestorov. Účastníci školenia sú povinní priniesť si so sebou: – Pracovný odev – montérky, – Pracovnú obuv, prilbu, rukavice, okuliare, – ID kartu s platným vstupom do JE, občiansky preukaz, – Poznámkový blok, pero.
 8. Na záver školeniav JE vykonávajú zamestnanci skúšku na overenie získaných vedomostí, zručností, postojov a to obvykle formou testu. V prípade neúspešnosti pri prvom teste je zamestnancovi ponúknutá možnosť vykonania druhého testu. V prípade neúspešnosti pri druhom teste je zamestnanec klasifikovaný známkou „nevyhovel“. Ďalší test môže absolvovať až po absolvovaní nového školenia.
 9. Útvar PP JE vydá účastníkovi nové Osvedčenie s potvrdením úspešného absolvovania vstupného školenia.
 10. Osvedčenie platí pre EBO aj EMO1,2 počas doby 24 mesiacov od dátumu vydania, a to aj v prípade, ak držiteľ Osvedčenia zmení zamestnávateľa. Pre jeho platnosť sú podstatné osobné údaje zamestnanca.

Poznámka:

Je veľmi dôležité neodkladať si účasť na periodickom školení na poslednú chvíľu! Hlavne s prihliadnutím na body 4. a 5.


Základné a periodické školenie pre slovenské a zahraničné dozorné a kontrolné organizácie, bezpečnostné zložky

Základné aj periodické školenia pre slovenské (ÚJD SR, NIP a pod.) a zahraničné (WANO, INPO a pod.) dozorné/kontrolné organizácie, bezpečnostné zložky (SBS a polícia) sú totožné a pozostávajú len z teoretickej časti, vykonávanej v JE EBO alebo JE EMO v trvaní ½ dňa – bezplatne.

 1. Termín, čas a miesto školenia zamestnancov dozorných organizácií a bezpečnostných zložiek bude stanovený podľa potreby – po dohode so žiadateľom.
 2. Zamestnancov uvedených externých organizácií prihlási žiadateľ (vedúci odborného útvaru SE zodpovedný za vecnú stránku dodávky – zmluvy) tým, že zašle v elektronickej forme vyplnenú prihlášku (nie sken) e-mailom na adresu:
 3. Školenie zahraničných kontrolných a dozorných organizácií, je vykonávané v slovenskom jazyku, prípadne v anglickom jazyku.
 4. Tlmočníka do iného jazyka zabezpečí útvar žiadateľa (vedúci odborného útvaru SE, zodpovedný za vecnú stránku dodávky – zmluvy).
 5. Útvar PP JE vydá účastníkovi Osvedčenie s potvrdením úspešného absolvovania vstupného školenia.
 6. Osvedčenie platí pre JE EBO aj EMO1,2 počas doby 24 mesiacov od dátumu vydania.
 7. Ak držiteľ Osvedčenia zmení zamestnávateľa, musí sa zúčastniť školenia v rozsahu potrebnom pre novú činnosť.