Školenie podľa kódu 01BPFEHJZ2

Základné alebo periodické školenie pre slovenské dodávateľské organizácie

 1. Základné aj periodické školenia sú totožné a pozostávajú len z teoretickej časti, vykonávanej v JE EBO alebo JE EMO, v trvaní 1 dňa (max. 30 osôb/JE a termín) – bezplatne.
 2. Dodávateľ zašle:
  • buď v elektronickej forme vyplnenú prihlášku (nie sken) e-mailom na tú JE, ktorú si sám zvolí pre absolvovanie školenia, pričom pred odoslaním odporúčame súbor zabezpečiť heslom:
   – v EMO na adresu vstupne.skolenia.dodavatelov.EMO@seas.sk;
   – v EBO na adresu vstupne.skolenia.dodavatelov.EBO@seas.sk;
  • cez oprávnenú osobu SE, a.s., uvedenú v zmluve, resp. cez manažéra zmluvy, ktorý ju doručí na útvar prípravy personálu tej JE, ktorú si sám zvolí pre absolvovanie školenia.
 3. Prihlásiť sa na školenie je potrebné minimálne 1 týždeň pred plánovaným termínom školenia.
 4. Termíny školení sú v harmonograme rozlíšené farebne a popísané v legende.
 5. V prípade prihlásenia veľkého počtu uchádzačov na jeden termín, budú prednostne vyškolení uchádzači s platnou zmluvou.
 6. SE si vyhradzujú právo na zrušenie termínu, prípadne presunutie uchádzačov do druhej lokality, ak bude na daný termín prihlásených menej ako 5 uchádzačov.
 7. Uchádzači sa zhromaždia v stanovený deň najneskôr o 7.30 hod., v priestore, ktorý im bude oznámený osobou zodpovednou za organizáciu školenia. Uchádzači sú povinní priniesť si so sebou:
  – občiansky preukaz;
  – poznámkový blok, pero;
  – stravu na celý deň, nakoľko v priestoroch školenia nie je možnosť verejného stravovania.
 8. Na záver školeniav JE vykonávajú zamestnanci skúšku na overenie získaných vedomostí, zručností, postojov a to obvykle formou testu. V prípade neúspešnosti pri prvom teste je zamestnancovi ponúknutá možnosť vykonania druhého testu. V prípade neúspešnosti pri druhom teste je zamestnanec klasifikovaný známkou „nevyhovel“. Ďalší test môže absolvovať až po absolvovaní nového školenia.
 9. Útvar prípravy personálu vydá úspešným uchádzačom Osvedčenie  o absolvovaní vstupného školenia.
 10. Osvedčenie platí do sektorov 1-2 EBO/EMO počas doby 24 mesiacov od dátumu vydania, a to aj v prípade, ak držiteľ Osvedčenia zmení zamestnávateľa. Pre jeho platnosť sú podstatné osobné údaje zamestnanca.