Školenie podľa kódu 01BPMO34_C a 01BPFEHJZ1

Školenie podľa kódu 01BPMO34_C + 01BPFEHJZ1 – do priestorov MO34 a do sektorov 1-6 EBO/EMO. Základné aj periodické školenie sú totožné (ďalej iba školenie). Školenie má teoretickú a praktickú časť vykonávanú v JE v trvaní 1 deň – bezplatne.

Toto školenie je pokračovaním teoretickej časti školenia absolvovanej v školiacej organizácii KONTROLSPOL, s.r.o., so zameraním na činnosti na technologických zariadeniach, resp. v technologických priestoroch prevádzkovaných jadrových elektrární.

 1. Útvar prípravy personálu JE EMO/EBO obdrží od KONTROLSPOL, s.r.o. zoznam účastníkov teoretickej časti školenia.
 2. Termín tejto časti školenia oznámi dodávateľovi osoba útvaru prípravy personálu JE EMO/EBO zodpovedná za organizáciu školenia.
 3. Školenia sú vykonávané v  slovenskom a anglickom jazyku v čase od 8:00 hod do 15:00 hod.
 4. Tlmočníka do iného jazyka zabezpečí dodávateľ na vlastné náklady.
 5. Účastníci školenia sa zhromaždia v stanovený deň praktického školenia v priestoroch vrátnice EMO, resp. EBO o 7:30 hod., odkiaľ sa následne v sprievode inštruktora praktického výcviku (IPV) premiestnia do školiacich priestorov. Účastníci školenia sú povinní priniesť si so sebou:
  – Pracovný odev – montérky,
  – Pracovnú obuv, prilbu, rukavice, okuliare,
  – Poznámkový blok, pero, občiansky preukaz.
 6. Na záver školenia v JE vykonávajú zamestnanci skúšku - test na overenie získaných vedomostí ako aj ich aplikáciu spolu so zručnosťami pri práci počas praktického tréningu.
 7. Útvar prípravy personálu JE (PP JE) potvrdí na prinesenom Osvedčení úspešné absolvovanie tejto časti školenia. Takéto Osvedčenie je podkladom pre vybavenie vstupu do priestorov MO34 aj do sektorov 1-6 EBO/EMO.
 8. Osvedčenie je platné 24 mesiacov MO34 a EBO/EMO,  a to aj v prípade, ak držiteľ Osvedčenia zmení zamestnávateľa. Pre jeho platnosť sú podstatné osobné údaje zamestnanca.

Poznámka:

Podrobnejšie informácie pre komunikáciu s firmou KONTROLSPOL , s.r.o. nájdete tu.